Ézsaiás próféta könyve

Az Úr szolgájának szenvedése és jutalma

53 Ki hitte el, amit hallottunk,

és az Úr karja ki előtt lett nyilvánvaló?

2 Úgy nőtt föl színe előtt,

mint egy vesszőszál,

mint gyökér a száraz földből.

Nem volt neki alakja és ékessége.

Néztünk rá, de ábrázata nem volt kívánatos.

3 Megvetett és emberektől elhagyott volt,

fájdalmak férfia és betegség ismerője!

Mint aki elől arcunkat elrejtjük,

megvetett volt, és nem gondoltunk rá;

4 pedig a mi betegségeinket viselte,

és a mi fájdalmainkat hordozta.

De mi azt gondoltuk,

hogy Isten ostorozza, veri és kínozza,

5 jóllehet a mi bűneinkért kapott sebeket,

a mi vétkeinkért törték össze.

Őt érte a büntetés,

hogy nekünk békességünk legyen,

és az ő sebei árán gyógyultunk meg.

6 Mindnyájan, mint juhok, eltévelyedtünk,

mindenki a maga útjára tért,

de az Úr őrá vetette mindnyájunk vétkét.

7 Kínozták, és ő megalázta magát,

száját nem nyitotta ki.

Mint a bárány, amelyet mészárszékre visznek,

és mint a juh,

amely megnémul az őt nyírók előtt,

ő sem nyitotta ki száját.

8 Erőszakkal és elítélve vitték el,

és kortársai közül ki gondolt arra,

amikor kivágták az élők földjéből,

hogy népem bűnéért éri a büntetés?

9 A gonoszok között adtak sírt neki,

és a gazdagok mellé jutott halála után.*

Pedig nem cselekedett hamisságot,

és álnokság sem volt a szájában.

10 Az Úr akarata* volt az,

hogy gyötrődjön és összetörjön azért,

hogy saját lelkét áldozatul adva

meglássa majd utódait,

napjai meghosszabbodjanak,

és keze által megvalósuljon az Úr akarata.

11 Mert lelke szenvedése nyomán látni fog,

és megelégedett lesz.

Az ő megismerése által

igaz szolgám sokakat igazzá tesz,

mivel ő hordozza vétkeiket.

12 Ezért a nagyokkal osztok részt neki,

és a hatalmasokkal együtt kap zsákmányt,

mert halálra adta életét,

és a bűnösök közé számították,

noha sokak bűnét hordozta,

és közbenjárt a bűnösökért.