Ézsaiás próféta könyve

Az Úr terméketlen szőlője

5 Hadd énekeljek kedvesemről,

egy dalt szerelmesem szőlőjéről!

Kedvesemnek szőlője volt

dúsan termő hegyoldalon.

2 Fölásta és megtisztította a kövektől,

nemes vesszővel ültette be,

közepére tornyot építtetett,

és sajtót is vágatott bele.

Várta, hogy majd jó szőlőt terem,

de vadszőlőt termett!

3 Most azért, Jeruzsálem lakói

és Júda férfiai,

ítéljetek köztem és szőlőm között!

4 Mit kellett volna még tennem szőlőmmel,

amit nem tettem meg vele?

Vártam, hogy jó szőlőt teremjen,

miért termett vadszőlőt?

5 Azért most tudatom veletek,

hogy mit teszek szőlőmmel:

Lerontom kerítését, hogy lelegeljék,

elbontom kőfalát, hogy eltapossák.

6 Parlagon hagyom:

nem metszik és nem kapálják meg,

tövis és gaz veri föl.

A fellegeknek is parancsolok,

hogy ne adjanak rá esőt.

7 A Seregek Urának szőlője pedig Izráel háza,

és Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetvénye.

Jogőrzésre várt, de jogorzás lett;

igazságra, de keserű kiáltás lett!

8 Jaj azoknak, akik házat házhoz ragasztanak,

és mezőt mező mellé foglalnak,

míg egy hely sem marad,

és csak ti magatok laktok itt e földön!

9 Fülem hallatára mondta a Seregek Ura,

hogy a sok ház pusztává lesz,

a nagyok és szépek lakatlanok lesznek.

10 Mert tíz hold szőlő egy bát bort ereszt,

és egy hómer mag egy vékát terem.

11 Jaj azoknak, akik korán reggel

részegítő ital után futkosnak,

estig mulatnak, és bor hevíti őket!

12 Citera, lant, dob,

síp és bor van lakomájukon,

de az Úr dolgaival nem törődnek,

és nem látják keze cselekedeteit.

13 Ezért fogságba megy népem,

mivel értelem nélkül való.

Éhen halnak főemberei,

a nép pedig szomjúságtól eped el.

14 Ezért szélesre tátja torkát a sír,

végtelen szélesre nyitja a száját,

és leszállnak belé a főemberek és a sokaság,

a zajongók és az örvendezők.

15 Porig kell hajolnia az embernek,

megalázkodik a férfi,

és lesütik a szemüket a büszkék.

16 De magasztos lesz a Seregek Ura,

amikor ítél,

és a szent Isten szentnek bizonyul

igazságban.

17 Bárányok legelnek ott, mint legelőjükön,

és a gazdagok romjain idegenek élnek!*

18 Jaj azoknak,

akik a vétket a gonoszság köteleivel vonszolják,

és a bűnt mint szekeret, köteleken,

19 akik ezt mondják: Siessen,

és tegye hamar a dolgát,

hadd lássuk; közeledjen és jöjjön el

Izráel Szentjének a terve,

hadd ismerjük meg!

20 Jaj azoknak,

akik a gonoszt jónak mondják,

és a jót gonosznak,

akik a sötétséget világossággá

és a világosságot sötétséggé teszik,

akik a keserűt édessé,

az édeset pedig keserűvé teszik!

21 Jaj azoknak,

akik bölcseknek látszanak önmaguk előtt,

és magukat eszesnek tartják!

22 Jaj azoknak, akik hősök a borivásban,

és híresek a részegítő ital keveréséről,

23 akik vesztegetésért

igaznak mondják a gonoszt,

és az igazak igazságát elfordítják!

24 Ezért amint a tarlót

megemészti a tűz nyelve,

és az égő széna összeomlik,

úgy rothad el gyökerük,

és virágjuk elszáll, mint a por.

Mert megvetették a Seregek Urának törvényét,

és megutálták Izráel Szentjének beszédét.

25 Ezért gerjedt föl népe ellen az Úr haragja,

hogy fölemelte rá kezét, és megverte.

A hegyek megrendültek,

és holttestük szemétként fekszik az utcán.

Mindezzel nem múlt el haragja,

és keze még föl van emelve.

26 Jelt ad egy távoli népnek,

és füttyszóval előhívja a föld határáról,

és íme, az sietve, gyorsan eljön.

27 Nem lesz köztük egyetlen elfáradt

és botladozó sem.

Nem szunnyad egy sem, és nem alszik,

derekának öve sem oldódik meg,

és nem szakad el saruja szíja sem.

28 Nyilai élesek, és minden íja kifeszítve,

lovainak patája olyan, mint a kovakő,

és kocsikerekei, mint a forgószél.

29 Ordítása, mint az oroszláné,

úgy ordít, mint az oroszlánkölykök,

morog, és prédát ragad, elviszi,

és nincs, aki elvegye tőle.

30 Rámordul azon a napon,

mint a tenger morajlása.

Ha pedig valaki az országra néz,

íme, ott sűrű sötétség van,

és a világosság elsötétedik a fellegektől!