Ézsaiás próféta könyve

Jövendölés Izráel és Júda ellen

28 Jaj az efraimi részegek kevély koronájának,

hervadó viráguk dicső szépségének,

amelyet a bortól legyőzöttek viselnek,

és amely a termékeny völgy fejénél van!

2 Íme, egy erős és hatalmas férfi jön az Úrtól,

olyan, mint a jégverés,

mint a veszedelmes szélvész,

mint sodró vízözön áradása,

és kezével földhöz veri azt.

3 Lábbal tapossák majd

az efraimi részegek kevély koronáját,

4 és úgy jár szép ékességének hervadó virága,

amely termékeny völgyének fejénél van,

mint a korai füge gyümölcsszedés előtt.

Mihelyt valaki meglátja,

alig veszi kezébe, már le is nyeli.

5 Azon a napon a Seregek Ura lesz

ékes koronája és dicsőséges koszorúja

népe maradékának.

6 Ő lesz az ítélet lelke abban,

aki az ítélőszékben ül,

és erőssége lesz azoknak,

akik visszaverik az ellenséget a kapunál.

7 De ezek is tántorognak a bor miatt,

és szédelegnek a részegítő italtól.

Pap és próféta tántorog a részegítő italtól,

megzavarodtak a bortól,

szédelegnek a részegítő ital miatt,

tántorognak a látomáskor,

és meginognak az ítélethozatalban.

8 Minden asztal tele van undok okádással,

úgy, hogy nincs tiszta hely.

9 Kit tanít ő tudományra?

A tanítást kivel értetné meg?

A tejtől elválasztottakkal

és a csecstől elszakasztottakkal?

10 Mivel parancsra új parancs,

parancsra új parancs,

szabályra új szabály,

szabályra új szabály jön;

itt egy kicsi, ott egy kicsi.*

11 Mert dadogó ajakkal

és idegen nyelven szól e néphez,

12 ő, aki ezt mondta nekik:

Ez a nyugalom helye,

nyugodjon meg a megfáradott.

Ez a pihenés!

De nem akarták meghallani!

13 Ezért lett nekik az Úr beszéde

parancsra új parancs, parancsra új parancs,

szabályra új szabály, szabályra új szabály;

itt egy kicsi, ott egy kicsi.*

Hogy járjanak, és hanyatt essenek,

és összetörjék magukat,

és csapdába essenek,

hogy megfogják őket!

14 Ezért halljátok az Úr beszédét,

csúfolódó férfiak, akik uralkodtok e népen,

amely Jeruzsálemben lakik.

15 Mert így szóltok:

Szerződést kötöttünk a halállal,

a sírral meg szövetségre léptünk.

A sodró áradat, ha jön, nem ér el minket,

mert a hazugságot választottuk oltalmunkul,

és a csalárdság mögé rejtőztünk el.

16 Ezért így szól az én Istenem, az Úr:

Íme, Sionban egy követ tettem le,

egy próbakövet,

drága szegletkövet, erős alappal.

Aki hisz, az nem fut el!

17 A jogosságot mérőkötéllé tettem

és az igazságot szintezővé.

Jégeső söpri el a hazugság oltalmát,

és víz önti el a rejtekhelyét.

18 Semmivé lesz a halállal kötött szövetségetek,

és nem áll meg a sírral való egyezségetek.

Ha jön az ostorozó áradat, elsodor
titeket.

19 Ahányszor csak eljön, elragad titeket,

mert eljön minden reggel

meg nappal és éjszaka is.

Borzalom megérteni ezt a kijelentést.

20 Mert rövid lesz az ágy

ahhoz, hogy kinyújtózhassatok,

és szűk lesz a takaró a betakarózáshoz.

21 Mert fölkel az Úr, mint a Perácim hegyén,

és megharagszik, mint Gibeón völ­gyé­ben,

hogy véghez vigye munkáját, amely szokatlan lesz,

és megcselekedje dolgát, amely hallatlan lesz.

22 Most pedig ne csúfolódjatok,

hogy köteleitek szorosabbak ne legyenek!

Mert hallottam az Úrtól, a Seregek Urától,

hogy elhatározta az egész ország elpusztítását.

23 Vegyétek fületekbe, és halljátok szavam,

figyeljetek, és hallgassátok beszédemet!

24 Vajon mindig szánt a szántóvető,

ha vetni akar,

és csak barázdálja meg boronálja a földjét?

25 Nem úgy van-e, hogy amikor elegyengette felszínét,

fekete köményt hint, illatos köményt szór,

vagy búzát és árpát vet sorban a kijelölt földbe

és tönkölyt a szélére?

26 Így szoktatta rendre

és tanította őt Istene.

27 Mert nem cséplőszánnal

csépelik a fekete köményt,

és nem szekér kerekével

tapossák a köményt.

A fekete köményt bottal verik ki

és az illatos köményt pálcával.

28 A búzát megtörik,

de nem csépelik vég nélkül.

Bár ráhajtják a cséplőkereket és lovaikat,

de nem törik össze.

29 Ez is a Seregek Urától származik:

csodás a tanácsa,

és nagyságos a bölcsessége!