Ézsaiás próféta könyve

Tírusz és Szidón romlása

23 Jövendölés Tírusz ellen.

Jajgassatok, Tarsís hajói, mert elpusztult,

úgyhogy nincs benne sem ház, sem kikötő!

A ciprusiak földjéről jelentették nekik.

2 Némuljatok el, e partvidék lakói,

amelyet tengerjáró szidóni kereskedők

töltöttek meg egykor,

3 akik a nagy vízen átkeltek.

Akiknek Sihór veteménye és a Nílus aratása

volt a jövedelmük,

úgy, hogy népek vásárhelye lett.

4 Pirulj, Szidón,

mert így szól a tenger és a tenger erőssége:

Nem vajúdtam, nem is szültem,

nem neveltem ifjakat,

és nem dédelgettem szüzeket.*

5 Ha majd eljut e hír Egyiptomba
Tíruszról,

ezt hallván szenvednek ott is.

6 Menjetek át Tarsísba,

és jajgassatok, ti partvidék lakói!

7 Ez lenne a ti örvendező városotok,

amelynek eredete az ősidőkbe nyúlik,

és amelyet lába messzire vitt,

hogy megtelepedjen?

8 Ki végezte ezt a koronás Tírusz felől,

melynek kereskedői fejedelmek,

és kalmárait tisztelik e földön?

9 A Seregek Ura végezte ezt,

hogy meggyalázza minden dicső kevélységét,

és hogy megalázza mindazokat,

akiket tisztelnek a földön.

10 Terülj el a földön,

mint a folyóvíz, Tarsís leánya:

nincs többé megszorító öv!*

11 Kinyújtotta kezét a tenger fölé,

országokat rettentett meg az Úr,

parancsolt Kánaán felől,

hogy pusztítsák el erősségeit.

12 Ezt mondta: Nem fogsz többé vigadozni,

te megszeplősített szűz, Szidón leánya!

Kelj föl, és menj át Kittímbe,

de ott sem lesz nyugalmad!

13 Íme, a káldeusok földje!

Nép, amely eddig nem is volt;

Asszíria adta azt a puszta lakosainak,

felállította ostromműveit,

és lerombolta Tírusz palotáit,

rommá tette azt.*

14 Jajgassatok, Tarsís hajói,

mert erősségetek elpusztult!

15 Azon a napon majd elfelejtik

Tíruszt hetven esztendeig,

egy király éveinek idejére.

Hetven esztendő múltán Tírusz sorsa

a parázna nő éneke szerint lesz:

16 Végy citerát, járd be a várost,

te elfeledett parázna nő!

Pengesd szépen, dalolj sokat,

hogy így emlékezzenek rád.

17 A hetven esztendő elmúltával ugyanis az Úr meglátogatja Tíruszt, és az ismét megkapja a maga bérét, és paráználkodik a föld minden országával a föld színén. 18 De nyeresége és bére az Úrnak lesz félretéve. Nem halmozzák föl és nem rejtik el, hanem az Úr színe előtt lakozóké lesz nyeresége, hogy eleget ehessenek, és szép ruházatuk legyen.