Ézsaiás próféta könyve

Jövendölés Babilonnak a médek általi elfoglalásáról

13 Jövendölés Babilónia ellen, amelyet Ézsaiás, Ámóc fia látott.

2 Emeljetek zászlót a kopár hegyen,

hangosan kiáltsatok nekik,

intsetek kezetekkel, hogy vonuljanak be

a fejedelmek kapuin!

3 Parancsoltam megszentelt vitézeimnek,

és elhívtam erős harcosaimat

haragom végrehajtására, azokat,

akik büszkén örvendenek nekem.

4 Zúgás hallatszik a hegyeken,

nagy néptömeg zajongásához hasonló.

Királyságok népeinek zúgása,

összegyűlt nemzeteké.

A Seregek Ura megszemléli a harci sereget.

5 Messze földről jönnek, az ég végéről:

az Úr és haragjának eszközei,

hogy elpusztítsák az egész országot.

6 Jajgassatok, mert közel az Úr napja,

mint a Mindenható pusztítása, úgy jön el.

7 Ezért elerőtlenedik minden kéz,

és elolvad minden ember szíve.

8 Megrémülnek,

kínok és fájdalmak fogják el őket,

és szenvednek, mint a szülő asszony;

megütközve nézik egymást,

és arcuk lángba borul.

9 Íme, az Úr napja jön

kegyetlen fölindulással és fölgerjedt haraggal,

hogy a földet pusztasággá tegye,

és elveszítse róla a bűnösöket.

10 Az ég csillagai és csillagzatai

nem ragyogtatják fényüket,

a nap sötét lesz, amikor fölkel,

és a hold fénye nem tündököl.

11 Megbüntetem a földön a bűnt

és a gonoszok vétkét,

véget vetek a felfuvalkodottak kevélységének,

és az erőszakoskodók gőgjét megalázom.

12 Ritkábbá teszem

az emberek számát a színaranynál

és a férfit Ofír aranyánál.

13 Ezért megrendítem az egeket,

és megindul helyéről a föld is

a Seregek Urának fölindulása miatt,

fölgerjedt haragjának napján.

14 Mint az űzött gazella

és mint a pásztor nélküli nyáj,

mindenki visszatér népéhez,

és a maga földjére fut.

15 Mindenkit, akit ott találnak, leszúrnak,

és akit megfognak, fegyver által hull el.

16 Kisdedeiket szemük előtt földhöz vágják,

házaikat kirabolják,

és feleségüket megszeplősítik.

17 Íme, fölindítom ellenük a médeket,

akiket nem érdekel az ezüst,

és az aranyban sem gyönyörködnek.

18 Íjaik leterítik az ifjakat,

és nem könyörülnek a méh gyümölcsén,

nem szánja szemük a fiakat.

19 Olyan lesz Babilon, a királyságok dísze,

a káldeusok büszke ékessége,

mint amilyen Sodoma és Gomora lett,

amikor Isten elpusztította.

20 Nem telepednek le ott soha többé,

és nemzedékről nemzedékre lakatlan marad.

Nem von sátrat ott az arábiai,

és pásztorok sem tanyáznak ott,

21 hanem vadak heverésznek,

és baglyok töltik be házaikat,

struccok laknak ott,

és vadkecskék szökdelnek.

22 Hiénák üvöltenek palotáikban,

mulatóhelyeiken pedig sakálok.

Nemsokára eljön az ideje,

nem késnek napjai.