Jeremiás próféta könyve

Babilon pusztulásának okai

51 Így szól az Úr:

Íme, pusztító szelet támasztok Babilon ellen

és Káldea lakói ellen.

2 Idegeneket küldök Babilon ellen,

szétszórják őt, és kiüresítik földjét,

mert ellene támadnak mindenfelől

a veszedelem napján.

3 Az íjász vonja föl íját,

és öltse magára páncélját!

Ne kedvezzetek ifjainak,

öljétek le egész seregét!

4 Essenek el a leszúrtak a káldeusok földjén

és az átdöföttek az utcákon!

5 Mert nem hagyta el Izráelt és Júdát

Istene, a Seregek Ura,

noha földjük tele van vétekkel

Izráel Szentje ellen.

6 Fussatok ki Babilonból,

és mentse mindenki a lelkét,

ne vesszetek el az ő bűne miatt,

mert az Úr bosszúállásának ideje ez,

megfizet neki érdeme szerint.

7 Aranypohár volt Babilon az Úr kezében,

amely megrészegítette az egész földet.

Nemzetek ittak borából,

amely megrészegítette a nemzeteket.

8 Hamar elesett Babilon, és összeomlott,

jajgassatok miatta!

Hozzatok balzsamot sebére,

hátha meggyógyul!

9 Gyógyítgattuk Babilont,

de nem gyógyult meg.

Hagyjátok el őt, és menjünk el

mindnyájan a saját földünkre!

Mert az égig hatott ítélete,

a felhőkig emelkedett.

10 Napfényre hozta az Úr a mi igazságunkat,

gyertek, és beszéljük el a Sionon

az Úrnak, a mi Istenünknek dolgait!

11 Élesítsétek a nyilakat,

készítsétek a pajzsokat!

Fölindította az Úr a méd királyok lelkét,

mert szándéka Babilon ellen fordult,

hogy elveszítse.

Bizony, az Úr bosszúállása ez,

templomáért való bosszúállása!

12 Tűzzétek ki a zászlót

Babilon kőfalaival szemben,

erősítsétek meg az őrséget!

Rendeljetek őröket,

állítsatok lesbe csapatokat,

mert az Úr elgondolta

és meg is cselekszi mindazt,

amit Babilon lakói ellen szólt.

13 Te, aki nagy vizek mellett laksz,

és tömérdek kincsed van,

eljött a véged, rablásod betelt!*

14 Megesküdött a Seregek Ura a lelkére,

és ezt mondta:

Bizony, úgy betöltelek téged emberekkel,

mint sáskákkal,

és diadaléneket énekelnek fölötted!

15 Ő alkotta a földet erejével,

bölcsességével szilárdította meg a világot,

és értelmével terjesztette ki az egeket.

16 Nagy hangjára

vizek zúgása támad az égben,

és felhőket hoz föl a föld határairól,

villámokat készít az esőhöz,

és előhozza a szelet tárházából.

17 Tudás híján minden ember bolond.

Minden ötvös megszégyenül bálványa miatt,

mert hazugság az öntvénye:

nincs benne lélek.

18 Hiábavalóságok ezek, nevetséges művek,

amelyek elvesznek büntetésük idején.

19 De nem ilyen Jákób öröksége!

Mert ő a mindenség formálója

és Izráel törzse örökségének pálcája:

Seregek Ura a neve!

20 Pörölyöm voltál, harci fegyverem,

és nemzeteket zúztam veled össze,

országokat pusztítottam el veled.

21 Általad zúztam össze lovakat és lovasaikat,

és általad zúztam össze a harci szekeret

és a benne ülőt.

22 Általad zúztam össze férfit és asszonyt,

általad zúztam össze vént és gyermeket,

általad zúztam össze ifjat és szüzet.

23 Általad zúztam össze a pásztort és nyáját,

általad zúztam össze a szántóvetőt és igavonó jószágát,

és általad zúztam össze a helytartókat és a főembereket.

24 Megfizetek Babilonnak és Káldea minden lakosának mindazért a gonoszságért, amelyet a Sionon cselekedtek szemetek láttára – ezt mondja az Úr.

25 Íme, ellened fordulok, te romlásnak hegye

– ezt mondja az Úr –,

aki az egész földet leromboltad!

Kinyújtom kezemet ellened,

lehengerítlek a kőszikláról,

és leégett heggyé teszlek.

26 Nem vesznek belőled követ

szegletkőnek és alapkőnek,

mert örökre pusztaság leszel

– ezt mondja az Úr.

27 Tűzzétek ki a zászlót az országban,

fújjátok meg a kürtöt a népek között!

Készítsétek föl ellene a nemzeteket,

hívjátok össze ellene Ararát, Minni

és Askenáz országait!

Válasszatok ellene hadvezért,

vonultassátok föl a lovakat,

mint rettenetes sáskahadat!

28 Készítsétek föl ellene a népeket,

a médek királyait, helytartóit

és minden főemberét

és birodalmuk egész földjét!

29 Megrendül a föld és rázkódik,

mert beteljesednek az Úr gondolatai

Babilon ellen,

amikor Babilon földjét pusztasággá,

lakatlanná teszi.

30 Babilon hősei fölhagytak a küzdelemmel,

erődeikben ülnek.

Vége szakadt vitézségüknek,

asszonyokká lettek.

Fölgyújtották Babilon lakhelyeit,

letörték zárait.

31 Futár futár után fut,

és hírmondó hírmondó után,

hogy jelentse a babiloni királynak:

megszállták városát mindenfelől.

32 A réveket elfoglalták,

tűz égette föl a mocsarakat,

és a harcosok megrettentek.

33 Mert azt mondja a Seregek Ura,

Izráel Istene:

Olyan lett Babilon leánya, mint a szérű,

itt van taposásának ideje.

Kis híja még, és eljön aratásának ideje.

34 Elnyelt, megemésztett engem

Nebukadneccar, a babiloni király,

üres edénnyé tett.

Elnyelt engem, mint egy sárkány,

megtöltötte hasát csemegéimmel,

és kivetett engem.

35 A rajtam és társaimon esett erőszak

szálljon Babilonra!*

– mondja ezt Sion lakója.

Vérem Káldea lakosaira!

– mondja ezt Jeruzsálem.

36 Ezért azt mondja az Úr:

Íme, én bírálom el ügyedet,

és én állok bosszút érted!

Kiszárítom tengerét,

kiapasztom forrását.

37 Kőrakássá lesz Babilon,

sakálok lakhelyévé; kietlenné,

iszonyatossá lesz és lakatlanná.

38 Együtt ordítanak, mint az ifjú oroszlánok,

morognak, mint az oroszlánkölykök.

39 Hevük idején lakomát készítek nekik,

és megrészegítem őket, hogy vigadjanak,

és aludjanak örök álmot,

és föl ne serkenjenek

– ezt mondja az Úr.

40 Vágóhídra viszem őket,

mint a bárányokat,

mint a kosokat a bakokkal együtt.

41 Hogy bevették Sésakot!

Elfoglalták az egész föld büszkeségét.

Milyen pusztasággá lett

Babilon a népek között!

42 Följött Babilonra a tenger,

hullámainak özönével elborította őt.

43 Városai pusztává lettek,

sivataggá és kopár földdé,

amelyen senki sem lakik,

senki emberfia nem megy keresztül rajta.

44 Megbüntetem Bélt Babilonban,

és kihúzom szájából, amit lenyelt,

és többé nem tódulnak hozzá a népek,

és Babilon kőfala is ledől.

45 Jöjj ki onnan, én népem!

Mentse lelkét mindenki

az Úr haragjának tüze elől!

46 Ne olvadjon meg a szívetek, és ne féljetek a hírektől, amelyeket hallani a földön, amikor egyik esztendőben ilyen hír járja, a másik esztendőben pedig amo­lyan hír, hogy erőszakosság van a földön, és uralkodó tör uralkodóra! 47 Mert íme, eljönnek majd a napok, és megbüntetem Babilont faragott képeiért, és egész földje megszégyenül, és elhull benne minden halálra sebzett. 48 És ujjong majd Babilon fölött az ég és a föld és minden, ami bennük van, mert pusztítók támadnak rá észak felől – ezt mondja az Úr. 49 Babilon is elesik, mivel sok izráelit halálra sebzett, amint Babilon miatt is elhullottak az egész földön a halálra sebzettek. 50 Menjetek el, akik megmenekültetek a fegyvertől, meg ne álljatok! Emlékezzetek meg a távolból is az Úrról, és jusson eszetekbe Jeruzsálem! 51 Szégyenkeztünk, mert hallottuk a gyalázkodást, arcunkat szégyenpír borította, mert idegenek törtek az Úr házának szentélyébe.

52 Ezért íme, eljönnek majd a napok – ezt mondja az Úr –, és megbüntetem Babilont faragott képeiért, és egész földjén sebesültek nyögnek. 53 Ha az égbe hág is föl Babilon, és ha megerősíti is erős magaslatát, akkor is rátörnek a pusztítók, akiket én küldök – ezt mondja az Úr.

54 Jajkiáltás hallatszik Babilonból, és a káldeusok földjéről nagy romlás. 55 Mert elpusztítja az Úr Babilont, és elnémítja benne a nagy zajt, ha zúgnak is hullámai, mint a nagy vizek, és hallatszik is harsogásuk. 56 Mert pusztító tör Babilonra, elfogják harcosait, eltörik íjukat, mert a megfizetés Istene, az Úr biztos, hogy megfizet. 57 Megrészegítem fejedelmeit, bölcseit, helytartóit, főembereit és harcosait. Örök álomra szenderülnek, és nem ébrednek föl! – ezt mondja a Király, akinek Seregek Ura a neve.

58 Azt mondja a Seregek Ura:

Babilon széles kőfalát földig rombolják,

és büszke kapuit tűz égeti meg.

A népek hiába munkálkodnak,

és a tűzé lesz, amiért nemzetek fáradoztak.

59 Ez az a beszéd, amelyet Jeremiás próféta Szerájának, Nérijjá fiának, Mahszéjá unokájának mondott, amikor Babilonba ment Cidkijjával, Júda királyával királyságának negyedik esztendejében. Szerájá pedig szállásmester volt. 60 Jeremiás leírta egy irattekercsre mindazt a veszedelmet, amely Babilont fogja érni, mindazokat a beszédeket, amelyek föl lettek jegyezve Babilonról. 61 Azt mondta Jeremiás Szerájának: Amikor Babilonba érsz, láss neki, és olvasd föl mindezeket a szavakat! 62 Ezt mondd: Uram, te szóltál e hely ellen, hogy elveszítsed, és ne legyen lakója, sem ember, sem állat, hanem örökre pusztaság legyen. 63 Amikor befejezed e tekercs fölolvasását, köss rá egy követ, és hajítsd be az Eufrátesz közepébe. 64 Ezt mondd: Így merül el Babilon, és bármit tegyen is, nem kel föl többé a veszedelem miatt, amelyet én hozok rá.

Eddig tartanak Jeremiás beszédei.