Jeremiás próféta könyve

A hűtlen pásztorok büntetése és a hűségesek jutalma. A hamis próféták és papok bűnei

23 Jaj a pásztoroknak, akik elvesztik és elszélesztik legelőm juhait – ezt mondja az Úr. 2 Azért azt mondja az Úr, Izráel Istene a pásztoroknak, akik legeltetik népemet: Ti szélesztettétek el juhaimat, ti űztétek el őket, és nem ügyeltetek rájuk. Íme, megbüntetlek titeket gonosz cselekedeteitekért – így szól az Úr. 3 Összegyűjtöm nyájam maradékát minden országból, ahová elűztem őket, visszahozom őket legelőikre, és majd szaporodnak és megsokasodnak. 4 Pásztorokat rendelek melléjük, hogy legeltessék őket, és többé nem félnek és nem rettegnek, és meg sem fogyatkoznak – ezt mondja az Úr.

5 Íme, eljönnek majd a napok – ezt mondja az Úr –, amikor Dávidnak igaz sarjat támasztok. Királyként fog uralkodni, és bölcsen jár el: jogosságot és igazságot cselekszik e földön. 6 Az ő idejében megszabadul Júda, és Izráel is biztonságban lakik, és ezen a néven hívják: Az Úr a mi igazságunk!

7 Azért íme, eljönnek majd a napok – így szól az Úr –, amikor nem mondják többé: él az Úr, aki fölhozta Izráel fiait Egyiptom földjéről, 8 hanem inkább ezt mondják: él az Úr, aki fölhozta és hazavezérelte Izráel házának utódait az északi országból és mindarról a földről, ahová kiűzte őket; és a maguk földjén fognak lakni.

9 A prófétákról:

Összetört a szívem bensőmben,

reszket minden csontom.

Olyan vagyok, mint a részeg ember

és mint a bortól elázott férfi az Úr előtt

és az ő szent szavai miatt.

10 Mert megtelt a föld paráznákkal,

hamis esküvések miatt

borul gyászba az ország,

kiszáradt a puszta legelője,

életútjuk gonosz,

és jogtalanul hatalmaskodnak.*

11 Mert a próféta és a pap is istentelen,

még házamban is megtalálom gonoszságukat

– ezt mondja az Úr.

12 Azért olyan lesz útjuk,

mint a síkos utak a sötétben.

Megbotlanak és elesnek,

mert veszedelmet hozok rájuk,

büntetésük esztendejét – ezt mondja az Úr.

13 A samáriabeli prófétáknál is

bolondságot látok:

a Baal nevében prófétálnak,

és megcsalják népemet, Izráelt.

14 De a jeruzsálemi prófétáknál is

borzalmas dolgokat látok: paráználkodnak,

és hazugságban járnak,

sőt pártját fogják a gonoszoknak, olyannyira,

hogy senki sem tér meg gonoszságából.

Olyanok előttem mindnyájan, mint Sodoma,

és a benne lakók, mint Gomora.

15 Azért azt mondja a Seregek Ura

a prófétákról:

Íme, én ürmöt adok nekik enni,

és mérget adok nekik inni,

mert a jeruzsálemi prófétáktól ered

az istentelenség az egész országban.

16 Azt mondja a Seregek Ura: Ne hallgassátok azoknak a prófétáknak a szavait, akik nektek prófétálnak; elbolondítanak titeket, saját szívük látását szólják, nem az Úr szájából valót. 17 Folyton azt mondogatják azoknak, akik megvetnek engem: Azt mondja az Úr: Békességetek lesz! És azt mondják mindenkinek, aki szíve keménysége szerint jár: Nem jön rátok veszedelem!

18 Mert ki állt az Úr tanácsában,

és ki látta és hallotta az ő szavát?

Ki figyelt beszédére, és ki hallgatott rá?

19 Íme, az Úr szélvésze nagy haraggal tör elő,

és a hitetlenek feje fölött forgószél örvénylik.

20 Nem szűnik meg az Úr haragja,

amíg meg nem valósítja és be nem teljesíti

szívének gondolatait.

Az utolsó napokban

világosodik meg előttetek e dolog értelme.

21 Nem küldtem ezeket a prófétákat,

maguk futottak;

nem szóltam nekik, mégis prófétáltak.

22 Ha tanácsomban álltak volna,

akkor az én szavamat

hirdették volna népemnek,

és visszatérítették volna őket gonosz útjaikról

és cselekedetük gonoszságától.

23 Csak a közelben vagyok-e Isten – kérdi az Úr, nem vagyok-e Isten a messzeségben is? 24 Vajon a rejtekhelyen elrejtőzhet-e valaki úgy, hogy ne lássam őt? – ezt mondja az Úr. Vajon nem töltöm-e be a mennyet és a földet? – ezt mondja az Úr. 25 Hallottam, amit a próféták mondanak, akik hazugságot prófétálnak az én nevemben, és így szólnak: Álmot láttam, álmot láttam! 26 Meddig lesz ez még így a hazugságot prófétáló próféták szívében, akik saját szívük csalárdságát prófétálják? 27 Akik el akarják feledtetni népemmel az én nevemet álmaik által, amelyeket egymásnak mondanak, ahogy atyáik is elfeledkeztek nevemről a Baalért. 28 Az a próféta, aki álomlátó, mondja el az álmot, akinél pedig az én szavam van, mondja el hűen a szavaimat! Mi köze van a szalmának a búzához? – ezt mondja az Úr. 29 Nem olyan-e az én szavam, mint a tűz – így szól az Úr – vagy mint a sziklazúzó pöröly? 30 Azért íme, a prófétákra támadok – ezt mondja az Úr –, azokra, akik egymástól lopkodják beszédeimet. 31 Íme, a prófétákra támadok – így szól az Úr –, azokra, akiknek jár a nyelvük, és azt állítják: az Úr mondja! 32 Íme, a prófétákra támadok, azokra, akik hazug álmokat prófétálnak – ezt mondja az Úr –, elmondják azokat, és megcsalják népemet hazugságaikkal és hízelkedéseikkel, holott én nem küldtem őket, nem is parancsoltam nekik, és használni sem használtak e népnek – így szól az Úr.

33 Amikor pedig megkérdez téged ez a nép vagy egy próféta vagy egy pap: „Mi az Úr jövendölése?”, akkor ezt mondd nekik: Mi a jövendölés? Az, hogy elvetlek titeket – ezt mondja az Úr. 34 Ha egy próféta, egy pap vagy a nép azt mondja: „Ez az Úr jövendölése”, megbüntetem azt az embert és annak házát. 35 Csak ezt kérdezheti mindenki felebarátjától és testvérétől: Mit felelt az Úr? És: Mit szólt az Úr? 36 Az Úr jövendölését ne emlegessétek többé, mert mindenkinek jövendöléssé lesz a saját szava, ha elfordítjátok az élő Istennek, a Seregek Urának, a mi Istenünknek beszédét. 37 Ezt kérdezd a prófétától: Mit felelt neked az Úr, és mit szólt az Úr? 38 Ha viszont az Úr jövendölését emlegetitek, akkor ezt mondja az Úr: Mivel ti kimondtátok e szót: „Ez az Úr jövendölése” – jóllehet küldtem hozzátok olyanokat, akik ezt mondják: Ne mondjátok, hogy ez az Úr jövendölése –, 39 ezért íme, elfelejtelek titeket, és elvetlek színem elől, és még a várost is, amelyet nektek és atyáitoknak adtam. 40 Örök szégyent és örök gyalázatot hozok rátok, amely felejthetetlen.