Jeremiás próféta könyve

Cidkijjá király tanácsot kér Jeremiástól

21 Ezt a beszédet mondta az Úr Jeremiásnak, amikor Cidkijjá király elküldte hozzá Pashúrt, Malkijjá fiát és Cefanjá papot, Maaszéjá fiát ezzel az üzenettel: 2 Kérdezd meg most értünk az Urat, mert Nebukadneccar, a babiloni király hadba szállt ellenünk! Vajon tesz-e velünk csodát az Úr, mint már annyiszor, és elvonul-e az ellenség?

3 Jeremiás azt mondta nekik: Ezt mondjátok Cidkijjának: 4 Így szól az Úr, Izráel Istene: Íme, megfordítok minden hadi szerszámot, amely kezetekben van, amelyekkel a babiloni király ellen és a káldeusok ellen harcoltok, akik a kőfalon túlról ostromolnak titeket, és ide gyűjtöm őket a város közepére. 5 Én magam vívok ellenetek kinyújtott kézzel, nagy, erős karral, izzó haraggal és nagy felindulással. 6 Megverem e város lakóit, mind az embereket, mind az állatokat, és nagy dögvészben halnak meg. 7 És azután – ezt mondja az Úr – Cidkijját, Júda királyát, szolgáit, népét és azokat, akik megmaradnak ebben a városban a dögvész, fegyver és éhínség után, odaadom Nebukadneccar babiloni királynak és ellenségeinek a kezébe és mindazoknak a kezébe, akik keresik lelküket. Megöli őket éles fegyverével, nem kedvez nekik, nem kíméli meg őket, és nem könyörül rajtuk.

8 Azután ezt mondd ennek a népnek: Azt mondja az Úr: Íme, elétek adom az élet útját és a halál útját. 9 Aki a városban marad, annak fegyver, éhínség és dögvész miatt kell meghalnia, aki pedig kimegy, és csatlakozik a káldeusokhoz, akik ostromolnak titeket, az életben marad, és ajándékul kapja lelkét. 10 Mert arcomat e város ellen fordítottam annak veszedelmére és nem megszabadulására – ezt mondja az Úr. A város a babiloni király kezébe jut, és ő tűzzel égeti föl.

11 Júda királyi házának pedig mondd meg: Halljátok meg az Úr szavát! 12 Dávid háza, ezt mondja az Úr:

Hozzatok igaz ítéletet idejében,

mentsétek meg a nyomorultat a nyomorgató kezéből,

különben cselekedeteik gonoszsága miatt

kitör haragom, mint a tűz; fölgerjed,

és nem lesz, aki el tudná oltani.

13 Íme, rátok támadok, akik a völgyben laktok

és a fennsík szirtjein – így szól az Úr –,*

akik azt gondoljátok: Kicsoda törhet ránk,

és kicsoda jöhet be lakóhelyünkre?

14 Cselekedeteitek gyümölcse szerint

büntetlek meg benneteket – azt mondja az Úr.

Tüzet gyújtok erdőtökben,

és az körös-körül mindent megemészt!