Jeremiás próféta könyve

Babilon pusztulása. Isten népének szabadulása

50 Ez az a beszéd, amelyet az Úr mon­dott Babilonról, a káldeusok földjéről Jeremiás próféta által:

2 Hirdessétek a nemzetek között,

és hallassátok,

emeljétek föl a zászlót! Hallassátok,

és ne titkoljátok el!

Ezt mondjátok: Bevették Babilont,

megszégyenült Bél,

összetört Marduk,

megszégyenültek faragott képei,

összetörtek bálványai!

3 Mert északról egy nép vonul ellene, földjét pusztává teszi, és nem lesz, aki lakjon benne; az ember és az állat is elmenekül és elfut.

4 Azokban a napokban, abban az időben – ezt mondja az Úr – megjönnek Izráel fiai Júda fiaival együtt. Sírva mennek, és keresik Istenüket, az Urat.

5 A Sion felől kérdezősködnek, arrafelé fordítják arcukat: Gyertek, szegődjünk az Úrhoz örök szövetséggel, amely nem megy feledésbe!

6 Elveszett juhnyáj volt a népem, pásztorai félrevezették és eltérítették őket a hegyekben. Hegyről halomra jártak, elfelejtkeztek legelőjükről. 7 Aki csak rájuk talált, pusztította őket. Elnyomóik azt gondolták, hogy nem bűnhődnek, mert ezek vétettek az Úr ellen. Pedig az Úr volt igaz otthonuk és atyáik reménysége.

8 Fussatok ki Babilonból, jöjjetek ki Káldea földjéről! Legyetek olyanok, mint a kecskebakok a nyáj előtt! 9 Mert íme, én nagy nemzetek tömegét indítom el és hozom föl Babilonra észak földjéről. Fölsorakoznak vele szemben, míg végül beveszik. Nyilaik olyanok, mint a legyőzhetetlen harcos, aki nem tér vissza sikertelenül. 10 Káldea prédává lesz; akik prédára vetik őt, mind jóllaknak vele – ezt mondja az Úr.

11 Örüljetek, vigadozzatok csak,

örökségem elpusztítói!

Ugrándozzatok csak, mint a nyomtató üsző,

és nyerítsetek, mint a mének!

12 Igen megszégyenül anyátok,

restelkedik szülőtök.

Íme, utolsóvá lesz a nemzetek között,

pusztává, kietlen földdé, sivataggá lesz.

13 Az Úr haragja miatt nem laknak rajta,

hanem egészen pusztasággá lesz.

Aki csak keresztülmegy Babilonon,

álmélkodik és fölszisszen

az ő teljes veresége miatt.

14 Sorakozzatok föl Babilon ellen

körös-körül mind, ti íjászok,

lőjetek rá, ne kíméljétek a nyilat,

mert vétkezett az Úr ellen!

15 Kiáltsatok ellene körös-körül,

megadta magát, összedőltek oszlopai,

leomlottak kőfalai.

Bizony, az Úr bosszúja ez!

Álljatok bosszút rajta,

és úgy cselekedjetek vele,

ahogyan ő cselekedett!

16 Irtsátok ki Babilonból a magvetőt

és azt, aki sarlót fog aratás idején!

A gyilkos fegyver elől

mindenki népéhez szalad,

mindenki a maga földjére fut.

17 Elszéledt juhnyáj Izráel, oroszlánok kergették szét. Először Asszíria királya rágta őt, végül pedig Nebukadneccar, a babiloni király törte meg csontjait. 18 Azért azt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Íme, én megbüntetem a babiloni királyt és országát, ahogyan megbüntettem az asszíriai királyt. 19 Izráelt pedig visszaviszem legelőjére, és a Karmelen meg Básánban legel, Efraim hegyvidékén és Gileádban megelégedhet a lelke. 20 Azokban a napokban és abban az időben – ezt mondja az Úr – keresik majd Izráel bűnét, de nem lesz, és Júda vétkeit, de nem találják: mert megbocsátok azoknak, akiket meghagyok.

21 Vonulj föl Merátaim földje ellen

és Pekód lakói ellen!

Öld meg és irtsd ki őket egészen

– ezt mondja az Úr –,

és mindent aszerint cselekedj,

ahogyan parancsoltam neked!

22 Harci zaj hangzik a földön,

és nagy a romlás.

23 Hogy kivágták és hogy összetörték

az egész föld pörölyét!

Milyen irtózatossá lett

Babilon a népek között!

24 Tőrbe ejtettelek téged,

és meg vagy fogva, Babilon,

de nem ismerted föl!

Utolértek és megragadtak,

mert pörlekedtél az Úrral.

25 Fölnyitotta fegyvertárát az Úr,

és előhozta haragja fegyvereit.

Mert dolga van az Úrnak,

a Seregek Urának Káldea földjén.

26 Törjetek rá a szélekről,

nyissátok ki magtárait, hányjátok halomra,

mint a kévét, és irtsátok ki,

hogy ne legyen maradéka!

27 Döfjétek le minden bikáját,

el velük a vágóhídra!

Jaj nekik, mert eljött a napjuk,

büntetésük ideje!

28 A Babilon földjéről futva menekülők hangja hirdeti majd a Sionon az Úr, a mi Istenünk bosszúállását, templomáért való bosszúállását.

29 Hívjatok össze Babilon ellen mindenkit, aki íjat tud feszíteni, szálljatok táborba körülötte körös-körül, hogy senki se menekülhessen el. Fizessetek meg neki cselekedetei szerint; úgy cselekedjetek vele, ahogyan ő cselekedett, mert kevély volt az Úrral, Izráel Szentjével szemben! 30 Ezért elhullanak ifjai a terein, és minden harcosa elvész azon a napon – ezt mondja az Úr.

31 Íme, ellened vagyok, te kevély

– ezt mondja az Úr, a Seregek Ura –,

mert eljött a te napod, büntetésed napja.

32 Megbotlik a kevély és elesik,

és nem lesz senki, aki fölsegítse.

Tüzet gyújtok városaiban,

hogy megeméssze még azokat is,

akik körülötte vannak.

33 Azt mondja a Seregek Ura: Nyomorgatták Izráel fiait Júda fiaival együtt; akik fogságba vitték őket, erősen fogva tartják, nem akarják elbocsátani. 34 De megváltójuk erős, Seregek Ura a neve. Bizonyosan fölveszi perüket, és nyugalmat hoz a földre, Babilon lakóit viszont megrettenti.

35 Fegyver lesz a káldeusokon

– azt mondja az Úr –,

Babilon lakóin, fejedelmein és bölcsein.

36 Fegyver lesz varázslóin,

és kiderül, hogy bolondok!

Fegyver lesz harcosain, és megrémülnek.

37 Fegyver lesz lovain és harci szekerein

és az egész keverék népen, amely közötte él;

hasonlók lesznek az asszonyokhoz.

Fegyver lesz kincsein,

és zsákmányul viszik azokat.

38 Szárazság lesz vizein, és kiszáradnak,

mert bálványok földje az,

és rettentő bálványoknak adnak hálát.

39 Ezért pusztai vadak és sakálok laknak majd ott struccmadarakkal együtt. Soha többé nem lakják, és lakatlan lesz nemzedékről nemzedékre. 40 Ahogyan ledöntötte Isten Sodomát és Gomorát és szomszéd városaikat – azt mondja az Úr –, ugyanúgy nem lakik ott egy ember sem, senki emberfia nem lakja azt.

41 Íme, egy nép jön északról,

nagy nemzet és sok király

támad a föld határairól.

42 Íjat és kopját ragadnak, kegyetlenek,

és sekinek sem irgalmaznak.

Hangjuk, mint a tenger zúgása.

Lovakon vágtatnak, mint harcosok,

viadalra sorakoznak ellened, Babilon leánya!

43 Ha meghallja hírüket a babiloni király,

keze lehanyatlik, szorongás fogja el,

vonaglik, mint a szülő asszony.

44 Íme, mint a Jordán erdőségéből az örökzöld ligetbe feljövő oroszlán, hirtelen űzöm el őket onnan, és választottamat helyezem föléje. Mert ki lehetne hozzám hasonló? Ki szab nekem törvényt, és ki az a pásztor, aki szembeszállhatna velem? 45 Azért halljátok meg az Úr tervét, amelyet Babilon ellen tervezett, és gondolatait, amelyeket Káldea ellen gondolt! Bizony a nyáj kicsinyeit is elhajtják, és álmélkodik miattuk a legelő. 46 Babilon bevételének zajától megindul a föld, és jajkiáltása hallatszik a nemzetek között!