Jeremiás próféta könyve

Jeremiás igát vesz a nyakába. Intés a hamis prófétáktól való óvakodásra

27 Cidkijjá uralkodásának a kezdetén, aki Jósiásnak, Júda királyának a fia volt, így szólt az Úr Jeremiáshoz: 2 Így szólt hozzám az Úr: Készíts magadnak köteleket és jármot, és vedd a nyakadba! 3 Azután küldj üzenetet Edóm királyához, Móáb királyához, Ammón fiainak királyához, Tírusz királyához és Szidón királyához a követek által, akik Jeruzsálembe jöttek Cidkijjához, Júda királyához. 4 Parancsold meg nekik, hogy mondják meg uraiknak: Így szól a Seregek Ura, Izráel Istene: „Mondjátok meg uratoknak, 5 hogy én alkottam a földet, az embert és az állatokat, amelyek e föld színén vannak, nagy erőmmel és kinyújtott karommal, és annak adom ezeket, aki kedves a szemem előtt. 6 Most Nebukadneccar babiloni királynak, az én szolgámnak a kezébe adom mindezeket az országokat; sőt a mezei állatokat is neki adom, hogy neki szolgáljanak. 7 Neki, fiának és unokájának szolgál majd minden nemzet mindaddig, amíg el nem jön az ideje, és az ő országa is szolgálni fog sok más nemzetnek és nagy királyoknak. 8 Azt a nemzetet és azt az országot pedig, amely nem szolgál Nebukadneccar babiloni királynak, és nem hajtja nyakát a babiloni király jármába, azt a nemzetet fegyverrel, éhínséggel és dögvésszel verem meg – azt mondja az Úr –, amíg kiirtom őket az ő kezével. 9 Ti azért ne hallgassatok prófétáitokra, se jövendőmondóitokra, se álommagyarázóitokra, se varázslóitokra, se a szemfényvesztőkre, akik ezt mondják nektek: Ne szolgáljatok a babiloni királynak! 10 Mert hazugságot prófétálnak nektek, hogy messze vigyelek benneteket földetekről, és kiűzzelek titeket, hogy elvesszetek!” 11 Azt a nemzetet pedig, amely nyakába veszi a babiloni király jármát, és szolgál neki, meghagyom a maga földjén – ezt mondja az Úr –, és művelheti azt, és lakhat benne.

12 Sőt Cidkijjának, Júda királyának is mind e beszédek szerint szóltam: Vegyétek nyakatokba a babiloni király jármát, szolgáljatok neki és népének, és éltek! 13 Miért halnál meg te és a te néped fegyver, éhínség és dögvész miatt, amint megmondta az Úr az olyan népről, amely nem szolgál a babiloni királynak? 14 Ne hallgassatok hát a próféták szavaira, akik így szólnak nektek: „Ne szolgáljatok a babiloni királynak!”, mert ők hazugságot prófétálnak nektek. 15 Mert nem küldtem őket – ezt mondja az Úr –, hanem ők hazugságot prófétálnak az én nevemben, hogy kiűzzelek titeket, és elvesszetek ti és a próféták, akik prófétálnak nektek.

16 A papokhoz és az egész néphez pedig így szóltam: Ezt mondja az Úr: Ne hallgassatok prófétáitok szavaira, akik így prófétálnak nektek: „Íme, az Úr házának edényeit hamarosan visszahozzák Babilonból”, mert hazugságot prófétálnak nektek. 17 Ne hallgassatok rájuk; szolgáljatok a babiloni királynak, és élni fogtok! Miért legyen pusztasággá e város? 18 Ha ők próféták, és ha az Úr igéje valóban náluk van, akkor imádkozzanak most a Seregek Urához, hogy azok az edények, amelyek még az Úr házában, Júda királyának a palotájában és Jeruzsálemben maradtak, ne jussanak Babilonba. 19 Mert ezt mondja a Seregek Ura az oszlopokról, a medencéről, az állványokról és az edények maradékáról, amelyek még e városban maradtak, 20 amelyeket nem vitt el Nebukadneccar babiloni király, amikor fogságba vitte Jekonját, Jójákimnak, Júda királyának a fiát meg Júda és Jeruzsálem nemeseit Jeruzsálemből Babilonba; 21 bizony, ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene az edények felől, amelyek megmaradtak az Úr házában és Júda királyának palotájában és Jeruzsálemben: 22 Babilonba viszik azokat, és ott lesznek mind ama napig, amelyen meglátogatom őket – ezt mondja az Úr –, mert fölhozom és visszaállítom azokat erre a helyre.