Krónikák első könyve

Lévi utódai. Lévi és Áron fiainak neve és lakóhelye

6 Lévi fiai:

Gérsón, Kehát és Merári.

2 Kehát fiai pedig:

Amrám, Jichár, Hebrón és Uzzíél.

3 Amrám gyermekei:

Áron, Mózes és Mirjám.

Áron fiai pedig:

Nádáb, Abihú, Eleázár és Ítámár.

4 Merári fiai

Mahli és Musi voltak.

Ezek Lévi nemzetségei családjaik szerint:

Eleázár nemzette Fineást,

Fineás nemzette Abisúát.

5 Abisúa nemzette Bukkit,

Bukki nemzette Uzzit.

6 Uzzi nemzette Zerahját,

Zerahjá nemzette Merájótot.

7 Merájót nemzette Amarját,

Amarjá nemzette Ahitúbot.

8 Ahitúb nemzette Cádókot,

Cádók nemzette Ahimaacot.

9 Ahimaac nemzette Azarját,

Azarjá nemzette Jóhánánt.

10 Jóhánán nemzette Azarját, ő volt a pap abban a házban, amelyet Salamon Jeruzsálemben épített.

11 Azarjá nemzette Amarját,

Amarjá nemzette Ahitúbot.

12 Ahitúb nemzette Cádókot,

Cádók nemzette Sallumot.

13 Sallum nemzette Hilkijját.

Hilkijjá nemzette Azarját.

14 Azarjá nemzette Szeráját,

Szerájá nemzette Jehócádákot.

15 Jehócádák is fogságba ment, amikor az Úr Júdát és Jeruzsálemet fogságba vitette Nebukadneccar által.

16 Lévi fiai

Gérsón, Kehát és Merári voltak.

17 Név szerint ezek voltak Gérsón fiai:

Libni és Simei.

18 Kehát fiai voltak:

Amrám, Jichár, Hebrón és Uzzíél.

19 Merári fiai:

Mahli és Musi.

Ezek Lévi háznépei családjaik szerint.

20 Gérsón fia

Libni, az ő fia Jahat, az ő fia Zimmá;

21 ennek a fia Jóáh,

az ő fia Iddó,

az ő fia Zerah,

ennek a Jeotraj.

22 Kehát fia

Ammínádáb,

ennek a fia Kórah,

és az ő fia Asszír.

23 Ennek a fia Elkáná,

az ő fia Ebjászáf,

ennek a fia pedig Asszír.

24 Ennek a fia Tahat,

az ő fia Úriél,

ennek a fia Uzzijjá,

és ennek a fia Saul.

25 Elkáná fiai

Amászaj és Ahimót voltak,

26 ennek a fia Elkáná.

Ennek a fia Cófaj,

és az ő fia Nahat;

27 ennek a fia Eliáb,

az ő fia Jeróhám,

ennek a fia Elkáná.

28 Sámuel fiai:

Jóél volt az elsőszülött,

a második Abijjá.

29 Merári utódai voltak:

Mahli, ennek a fia Libni, az ő fia Simei, és ennek a fia Uzzá. 30 Az ő fia Simá, ennek a fia Haggijjá, és ennek a fia Aszájá.

31 Ők azok, akiket Dávid állított be az Úr házába az éneklés vezetésére, mikor Isten ládáját odahelyezték, 32 és amíg Salamon föl nem építette az Úr házát Jeruzsálemben, hogy a gyülekezet sátra előtt szolgáljanak énekléssel, és szolgálatban álljanak rendtartásuk szerint.

33 Ezek azok, akik fiaikkal együtt szolgáltak ott:

a kehátiak fiai közül

Hémán főénekes,

Jóél fia, aki Sámuel fia,

34 aki Elkáná fia, aki Jeróhám fia,

aki Eliél fia, aki Tóah fia,

35 aki Cúf fia, aki Elkáná fia,

aki Mahat fia, aki Amászaj fia,

36 aki Elkáná fia, aki Jóél fia,

aki Azarjá fia, aki Cefanjá fia,

37 aki Tahat fia, aki Asszír fia,

aki Ebjászáf fia, aki Kórah fia,

38 aki Jichár fia, aki Kehát fia,

aki Lévi fia, aki Izráel fia.

39 Testvére, Ászáf állt a jobb keze felől.

Ászáf Berekjáhú fia, aki Simá fia volt,

40 aki Míkáél fia, aki Baaszéjá fia,

aki Malkijjá fia, 41 aki Etni fia,

aki Zerah fia, aki Adájá fia,

42 aki Étán fia, aki Zimmá fia,

aki Simei fia, 43 aki Jahat fia,

aki Gérsón fia, aki Lévi fia.

44 Továbbá bal kéz felől álltak Merári fiai, akik testvéreik voltak.

Étán, Kísi fia, aki Abdi fia,

aki Mallúk fia, 45 aki Hasabjá fia,

aki Amacjá fia, aki Hilkijjá fia,

46 aki Amci fia, aki Báni fia,

aki Semer fia, 47 aki Mahli fia,

aki Músi fia, aki Merári fia,

aki Lévi fia.

48 Testvéreik, a léviták voltak az Isten háza hajlékának egyéb szolgálataira rendelve.

49 Áron és fiai pedig az egészen elégő áldozat oltára mellé és a füstölőoltár mellé, a szentek szentjének szolgálatához és Izráel megszentelésére voltak rendelve, pontosan úgy, ahogy Mózes, Isten szolgája megparancsolta.

50 Áron utódai pedig ezek voltak:

Eleázár volt a fia, ennek a fia Fineás,

az ő fia Abisúa. 51 Az ő fia Bukki,

ennek a fia Uzzi, az ő fia Zerahjá.

52 Ennek a fia Merájót, ennek a fia Amarjá,

az ő fia Ahitúb, 53 ennek a fia Cádók,

s ennek a fia Ahimaac volt.

54 Ezek voltak a keháti nemzetségből Áron fiainak a lakóhelyei, területükön levő sátortáborai letelepedésük szerint az ő vidékükön, mert ez jutott nekik sorsolás által.

55 Ők kapták a Júda földjén levő Hebrónt a körülötte levő legelőkkel. 56 De a város földjeit és falvait Kálébnak, Jefunne fiának adták.

57 Áron fiainak adták Júda városai közül a menedékvárosokat, Hebrónt, Libnát és legelőit, Jattírt és Estemóát és legelőiket, 58 Hílézt és legelőit, Dobrát és legelőit, 59 Ásánt és legelőit, Bétsemest és legelőit. 60 Benjámin törzséből pedig: Gebát és legelőit, Álemetet és legelőit, Anátót várost és legelőit.

Nemzetségeiknek szám szerint tizenhárom városuk volt.

61 Kehát többi fiának pedig, akik a törzs nemzetségéből még hátravoltak, Manassé törzsének a feléből tíz várost adtak sorsolás által.

62 Gérsón fiainak nemzetségeik szerint Issakár törzséből, Ásér törzséből, Naftáli törzséből és Manassé törzséből Básánban tizenhárom várost adtak.

63 Mérári fiainak nemzetségeik szerint Rúben törzséből, Gád törzséből és Zebulon törzséből sorsolás által tizenkét város jutott.

64 Így adtak Izráel fiai a lévitáknak városokat a legelőkkel együtt. 65 Sorsolás által adták oda Júda fiainak törzséből, Simeon fiainak törzséből és Benjámin fiainak törzséből ezeket a név szerint megnevezett városokat.

66 Akik Kehát fiainak nemzetségeiből valók, akiknek a határában levő városok Efraim törzséből valók voltak, 67 azoknak adták át a menedékvárosokat, Sikemet és legelőit az Efraim hegyvidékén, Gézert és legelőit, 68 Jokmeámot és legelőit, Béthórónt és legelőit, 69 Ajjálónt és legelőit, Gat-Rimmónt és legelőit.

70 Manassé törzsének a feléből Ánért és legelőit, Bileámot és legelőit. Ezeket adták Kehát többi fia nemzetségének.

71 Gérsón fiainak adták

Manassé fél törzsének a nemzetségeiből Básánban Gólánt és legelőit, Astárótot és legelőit.

72 Issakár törzséből

Kedest és legelőit, Dobratot és legelőit, 73 Rámótot és legelőit, Ánémot és legelőit.

74 Ásér törzséből

Másált és legelőit, Abdónt és legelőit, 75 Húkókot és legelőit, Rehóbot és legelőit.

76 Naftáli nemzetségéből

Galileában Kedest és legelőit, Hammónt és legelőit, Kirjátaimot és legelőit.

77 Merári többi fiának Zebulon törzséből

Rimmónót és legelőit, Tábórt és legelőit.

78 A Jordánon túl, Jerikóval szemben, a Jordántól keletre eső részen a Rúben törzséből a pusztában Becert és legelőit, Jahcát és legelőit, 79 Kedémótot és legelőit, Méfaatot és legelőit.

80 Gád törzséből Gileádban Rámótot és legelőit, Mahanaimot és legelőit, 81 Hesbónt és legelőit, Jazért és legelőit.