Krónikák első könyve

Saul elesik a filiszteusokkal való harcban

10 A filiszteusok háborút viseltek Izráel ellen, és megfutamodott Izráel népe a filiszteusok elől, és sokan a sebeik miatt el is hulltak Gilbóa hegyén. 2 A filiszteusok pedig Saulnak és fiainak a nyomába eredtek, és megölték a filiszteusok Jónátánt, Abinádábot és Malkisúát, Saul fiait. 3 A viadal igen heves volt Saul körül, és amikor rátaláltak az íjászok, a nyilakkal megsebesítették. 4 Erre Saul így szólt a fegyverhordozójához: Vond ki fegyveredet, és döfj át vele, hogy ha ideérnek e körülmetéletlenek, ne gyalázzanak meg engem! De fegyverhordozója vonakodott, mert igen félt. Erre Saul megragadta a kardját, és beledőlt. 5 Amikor a fegyverhordozója látta, hogy Saul immár meghalt, ő is kardjába dőlt, és meghalt. 6 Így halt meg Saul, három fia és vele együtt egész háznépe. 7 Mikor pedig mindazok az izráeliek, akik a völgyben voltak, látták, hogy ők megfutamodtak, és hogy Saul és fiai meghaltak, pusztán hagyták városaikat, és elmenekültek. Akkor eljöttek a filiszteusok, és betelepedtek azokba.

8 Másnap történt, hogy a filiszteusok eljöttek, hogy kifosszák az elesetteket. Megtalálták Sault és fiait, amint holtan feküdtek a Gilbóa-hegyen. 9 Kifosztották őt, fejét vették, elvették fegyvereit, és elküldték ezeket a filiszteusok minden tartományába körös-körül, hogy hírül adják bálványaiknak és a népnek. 10 Fegyvereit isteneik házában helyezték el, fejét pedig Dágón templomában akasztották föl. 11 Mikor azonban meghallották a jábés-gileádiak, hogy mit cselekedtek a filiszteusok Saullal, 12 fölkelt az összes erős férfi, és elvitték Saulnak és fiainak a testét. Jábésba vitték és eltemették a csontjaikat a tölgyfa alatt Jábésban, és hét napig böjtöltek.

13 Így halt meg Saul gonoszsága miatt, mivel vétkezett az Úr ellen. Az Úr szavát nem tartotta meg, sőt a halottidézőt is megkereste, hogy megkérdezze, 14 és nem az Urat kérdezte meg. Ezért elveszítette őt az Úr, és országát Dávidnak, Isai fiának adta.