Krónikák első könyve

Jákób további hat fiának nemzetség­táblázata

7 Issakárnak négy fia volt:

Tólá, Púá, Jásúb és Simrón.

2 Tólá fiai voltak:

Uzzi, Refájá, Jeriél, Jahmaj, Jibszám és Sámuel, akik családfők voltak atyáik családjaiban. Tólá f­iai erős harcosok voltak nemzetségükben, számuk Dávid király idejében huszonkétezer-hatszáz volt.

3 Uzzi fia volt

Jizrahjá.

Jizrahjá fiai:

Míkáél, Óbadjá, Jóél, Jissijjá; mind az öten főemberek voltak. 4 Közéjük tartozott nemzetségeik és családjaik szerint harminchatezer hadi szolgálatra rendelt férfi, minthogy sok feleségük és sok fiuk is volt. 5 Testvéreik is, Issakár egész nemzetsége, vitéz harcosok voltak, szám szerint összesen nyolcvanhétezren.

6 Benjámin fiai hárman voltak:

Bela, Beker és Jedíaél.

7 Bela fiai: Ecbón, Uzzi, Uzzíél, Jerimót és Íri, ez az öt családfő, vitéz harcosok, akik szám szerint huszonkétezer-harmincnégyen voltak.

8 Beker fiai voltak:

Zemírá, Jóás, Eliezer, Eljóénaj, Omri, Jerémót, Abijjá, Anátót és Álemet. Ezek mind Bekertől lettek. 9 Nemzetségeikből szám szerint a családfők és a hős harcos férfiak húszezer-kétszázan voltak hadra foghatók.

10 Jedíaél fia

Bilhán volt.

Bilhán fiai:

Jeús, Benjámin, Éhúd, Kenaaná, Zétán, Tarsis és Ahisahar. 11 Mindezek Jedíaél fiai voltak, családfők és hős harcosok, akik tizenhétezer-kétszázan voltak fegyverforgatók.

12 Ír fiai voltak:

Suppim és Huppím. Husim Ahér fia.

13 Naftáli fiai voltak:

Jahaciél, Gúni, Jécer és Sallum, Bilhá unokái.

14 Manassé fia volt

Aszriél, akit másodfelesége szült. Ő szülte Mákírt, Gileád atyját is. 15 Mákír pedig feleségül vette Huppím és Suppim Maaká nevű húgát. Egy másik fiának neve Celofhád. Celofhádnak csak leányai lettek.*

16 Maaká, Mákír felesége fiút szült, akit Peresnek nevezett el, öccsét pedig Seresnek. Ennek a fiai Úlám és Rekem voltak.

17 Úlám fia

Bedán volt.

Ezek Gileádnak, Mákír fiának, Manassé unokájának a fiai. 18 Nővére, Móleket szülte Ishódot, Abiezert és Mahlát.

19 Semídá fia

Ahján, Sekem, Likhi és Aniám volt.

20 Efraim fia pedig

Sútelah volt.

Ennek a fia Bered, az ő fia Tahat,

ennek a fia Eládá, az ő fia Tahat.

21 Ennek a fia Zábád, az ő fiai Sútelah, Ézer és Elád.

Ezeket megölték annak a földnek a lakosai, a gátiak, mert lementek, hogy elhajtsák a jószágaikat. 22 Apjuk, Efraim sokáig siratta őket, ezért elmentek hozzá a testvérei, hogy vigasztalják. 23 Azután bement a feleségéhez, aki fogant méhé­ben, és fiút szült, és Beríának nevezte, mivel szerencsétlenség érte a házat. 24 Leánya pedig Seerá volt, aki Alsó- és Felső-Béthórónt és Uzén-Seerát építette.

25 Refah is az ő fia volt,

ennek a fia Resef. Az ő fia Telah,

ennek a fia Tahan. 26 Az ő fia Ladán,

ennek a fia Ammihúd, az ő fia Elisámá,

27 ennek a fia Nún, az ő fia pedig Józsué.

28 Az ő birtokuk és lakóhelyük voltak: Bétel és falvai, keletre Naarán, nyugatra Gézer és falvai, Sikem és falvai, egészen Ajjáig és falvaiig. 29 És Manassé fiainak kezében voltak: Bétseán és falvai, Taanak és falvai, Megiddó és falvai, Dór és falvai. Ezekben laktak Izráel fiának, Józsefnek az utódai.

30 Ásér fiai voltak:

Jimná, Jisvá, Jisvi, Beríá, húguk pedig Szerah volt.

31 Beríá fiai voltak:

Heber és Malkiél, aki Birzávit apja volt.

32 Heber nemzette Jaflétot, Sómért, Hótámot és húgukat, Súát.

33 Jaflét fiai voltak:

Pászak, Bimhál és Asvát. Ezek Jaflét fiai.

34 Sómér fiai voltak:

Ahi, Rohgá, Jehubbá és Arám.

35 Testvérének, Hélemnek fia volt

Cófah, Jimná, Séles és Ámal.

36 Cófah fiai voltak:

Szúah, Harnefer, Súál, Béri és Jimrá, 37 Becer, Hód, Sammá, Silsá, Jitrán és Beérá.

38 Jeter fiai voltak:

Jefunne, Piszpá és Ará.

39 Ullá fiai voltak:

Árah, Hanniél és Ricjá.

40 Mindezek Ásér utódai, családfők, válogatott harcosok, a főemberek legjobbjai. Amikor megszámlálták őket nemzetségük rendje szerint, huszonhatezren voltak a hadra fogható férfiak.