Krónikák első könyve

Dávid fiainak és Júda királyainak névsora

3 Ezek voltak Dávid fiai, akik Hebrónban születtek:

Amnón volt az elsőszülöttje, a jezréeli Ahinóamtól;

a második Dániel volt, a karmeli Abigailtól;

2 a harmadik Absolon, aki Maakának, a gesúri Talmaj király leányának volt fia;

a negyedik Adónijjá, Haggít fia;

3 az ötödik Sefatjá, Abitáltól.

A hatodik Jitreám, Eglá nevű feleségétől.

4 E hat fia született Hebrónban, ahol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott.

Jeruzsálemben pedig harminchárom esztendeig uralkodott. 5 Jeruzsálemben ez a négy született neki Batsúától, Ammiél leányától: Simá, Sóbáb, Nátán és Salamon. 6 És Jibhár, Elisámá és Elifelet, 7 Nógah, Nefeg és Jáfía 8 és Elisámá, Eljádá és Elifelet: ők kilencen. 9 Ezek mind Dávid fiai másodfeleségeinek fiain és a húgukon, Támáron kívül.

10 Salamonnak pedig Roboám volt a fia.

Az ő fia Abijjá,

annak a fia Ászá,

az ő fia pedig Jósáfát.

11 Az ő fia Jórám,

annak a fia Ahazjá,

az ő fia pedig Jóás.

12 Az ő fia Amacjá,

annak a fia Azarjá,

az ő fia pedig Jótám.

13 Az ő fia Áház,

annak a fia Ezékiás,

az ő fia pedig Manassé.

14 Ennek fia Ámón,

ennek fia Jósiás.

15 Jósiás fiai:

elsőszülöttje Jóhanán,

a második Jójákim,

a harmadik Cidkijjá,

a negyedik Sallum.

16 Jójákim fiai:

az ő fia, Jekonjá

és ennek fia, Cidkijjá.

17 Jekonjá fia volt Asszír,

ennek a fia Sealtiél 18 és Malkirám, Pedájá, Senaccar, Jekamjá, Hósámá és Nedabjá.

19 Pedájá fia volt:

Zerubbábel és Simei.

Zerubbábel fiai voltak:

Mesullám, Hananjá, és nővérük volt Selómit. 20 Rajtuk kívül ezek öten: Hasubá, Óhel, Berekjá, Haszadjá és Júsab-Heszed.

21 Hananjá fia volt:

Pelatjá és Jesajá,

az ő fia volt Refájá, Arnán, Óbadjá és Sekanjá.*

22 Sekanjá utódai hatan voltak:

Semajá és Semajá fiai: Hattús, Jigál, Báríah, Nearjá és Sáfát.

23 Nearjának három fia volt:

Eljóénaj, Ezékiás és Azrikám.

24 Eljóénajnak hét fia volt:

Hódavjáhú, Eljásib, Pelájá, Akkúb, Jóhánán, Delájá és Anáni.