Krónikák első könyve

Jákób és Júda fiai

2 Ezek Izráel fiai:

Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Issakár és Zebulon, 2 Dán, József, Benjámin, Naftáli, Gád és Ásér.

3 Júda fiai:

Ér, Ónán és Sélá. Ez a három született neki a kánaáni Súah leányától. De Ér, Júda elsőszülött fia gonosz volt az Úr szemé­ben, és megölte őt az Úr.

4 A menye, Támár szülte neki Pérecet és Zerahot. Júda fiai összesen öten voltak.

5 Pérec fiai

Hecrón és Hámul.

6 Zerah fiai pedig:

Zimri és Étán, Hémán, Kalkól és Dára, összesen öten.

7 Karmi fia

Ákán, Izráel megrontója, mivel lopott a kiirtandó dolgokból.

8 Étán fia

Azarjá.

9 Hecrónnak ezek a fiai, akik neki születtek:

Jerahmeél, Rám és Kelúbaj.

10 Rám

Ammínádábot nemzette, Ammínádáb pedig Nahsónt, Júda fiainak fejedelmét. 11 Nahsón nemzette Szalmát, Szalmá pedig nemzette Boázt. 12 Boáz nemzette Óbédot, Óbéd nemzette Isait.

13 Isai pedig nemzette

Eliábot, az ő elsőszülöttjét, és másodikként Abinádábot, harmadikként pedig Simát. 14 Negyedikként Netanélt, ötödikként Raddajt. 15 Hatodikként Ócemet, hetedik fiaként pedig Dávidot.16 És nővéreiket, Cerúját és Abigailt. Cerújának pedig ez a három fia volt: Absaj, Jóáb és Aszáél. 17 Abigail szülte Amászát, Amászá apja pedig az Izmael nemzetségéből való Jeter volt.

18 Kálébnak pedig, Hecrón fiának

Azúbá nevű feleségétől és Jerióttól ezek a fiai születtek: Jéser, Sóbáb és Ardón. 19 Azúbá meghalt, és Káléb feleségül vette Efrátot, és ő szülte neki Húrt. 20 Húr nemzette Úrit, Úri nemzette Becalélt.

21 Azután bement Hecrón Mákírnak, Gileád apjának leányához. Hatvanesztendős korában vette el, és ő szülte neki Szegúbot. 22 Szegúb nemzette Jáírt, akinek huszonhárom városa volt Gileád földjén. 23 De Gesúr és Arám elvette tőlük Jáír falvait, Kenátot és mezővárosait, hatvan várost. Ezek mind Mákírnak, Gileád apjának a fiaié voltak.

24 Hecrón halála után Káléb Efratába ment, akkor szülte neki Abijjá, Hecrón felesége Ashúrt, Tekóa atyját.

25 Jerahmeélnek, Hecrón elsőszülöttjének fiai voltak:

Rám, az elsőszülött, Búná, Óren, Ócem és Ahijjá. 26 Egy másik felesége is volt Jerahmeélnek, név szerint Atárá. Ő volt Ónám anyja.

27 Rámnak, Jerahmeél elsőszülöttjének fiai voltak:

Maac, Jámín és Éker.

28 Ónám fia volt

Sammaj és Jádá.

Sammaj fiai:

Nádáb és Abisúr.

29 Abisúr feleségének a neve Abihail volt, ő szülte neki

Ahbánt és Mólídot.

30 Nádáb fiai voltak:

Szeled és Appaim. Szeled utód nélkül halt meg.

31 Appaim fia

Jisi, Jisi fia Sésán, Sésán fia Ahlaj.

32 Jádának, Sammaj testvérének fiai:

Jeter és Jónátán. Jeter utód nélkül halt meg.

33 Jónátán fiai:

Pelet és Zázá. Ezek Jerahmeél fiai voltak.

34 Sésánnak nem voltak fiai, csak leányai.

De volt Sésánnak egy Jarhá nevű egyiptomi szolgája. 35 Sésán e Jarhá nevű szolgájának feleségül adta leányát, aki Attajt szülte neki.

36 Attaj nemzette

Nátánt, Nátán nemzette Zábádot.

37 Zábád nemzette Eflált,

Eflál nemzette Óbédot.

38 Óbéd nemzette Jéhút,

Jéhú nemzette Azarját.

39 Azarjá nemzette Helecet,

Helec nemzette Elászát.

40 Elászá nemzette Sziszmajt,

Sziszmaj nemzette Sallumot.

41 Sallum nemzette Jekamját,

Jekamjá nemzette Elisámát.

42 Kálébnak, Jerahmeél testvérének fiai voltak:

Mésá, az elsőszülöttje. Ő volt Zíf atyja; és az ő fia volt Marésá, Hebrón atyja.*

43 Hebrón fiai voltak:

Kórah, Tappúah, Rekem és Sema. 44 Sema nemzette Rahamot, Jorkoám apját. Rekem nemzette Sammajt. 45 Sammaj fia pedig Máón volt. Ez a Máón volt Bétcúr atyja.

46 Éfá pedig, Káléb másodfelesége szülte Háránt, Mócát és Gázézt. Hárán nemzette Gázézt.

47 Johdaj fiai voltak:

Regem, Jótám, Gésán, Pelet, Éfá és Sáaf.* 48 Káléb másodfelesége, Maaká szülte Sebert és Tirhanát. 49 Ő szülte Sáafot, Madmanná apját, Sevát, Makbéna apját és Gibea apját. Káléb leánya Akszá volt. 50 Ezek voltak Káléb fiai.

Ben-Húr, Efrátá elsőszülöttje:

Sóbál, Kirjat-Jeárim atyja, 51 Szalmá, Betlehem atyja, Háréf, Bét-Gádér atyja.

52 Sóbálnak, Kirjat-Jeárim atyjának is voltak fiai:

Háróe, a fél Menuhót ura, 53 továbbá Kirjat-Jeárim nemzetségei: a jítriek, pútiak, sumátiak, misráiak. Ezektől származtak a coráiak és az estáuliak.

54 Szalmá fiai voltak:

Betlehem és a netófáiak, Atrót, Bét-Jóáb és a mánahtiak fele, a córiak. 55 A Jabécban lakó írástudók nemzetségei voltak: tirátiak, simátiak, szúkátiak. Ezek voltak a kéniek, akik Hammattól, Bét-Rékáb házának atyjától származtak.