Krónikák első könyve

Dávid intelmei népéhez és Salamonhoz

28 Dávid összegyűjtötte Jeruzsálembe Izráel összes vezetőjét, a törzsek fejedelmeit, a király szolgálatában levő csapatok vezéreit, az ezredeseket, a századosokat, a király és fiai minden jószágának és vagyonának gondnokait udvari szolgáikkal és a hősöket a sereg minden vitézével együtt. 2 Ekkor fölállt Dávid király, és így szólt: Testvéreim és népem, hallgassatok meg! Elhatároztam magamban, hogy az Úr szövetségládájának állandó hajlékot és Istenünk lába zsámolyának házat készíttetek. Elő is készítettem mindent az építéshez. 3 De Isten így szólt hozzám: Nem építhetsz házat nevemnek, mert hadakozó ember vagy, már sok vért ontottál. 4 Mégis engem választott ki az Úr, Izráel Istene atyám egész háza népéből, hogy Izráel népének királya legyek mindvégig. Mert Júdát választotta a fejedelemségre és Júda házában pedig az én atyám háza népét. Atyámnak fiai közül pedig bennem telt kedve, hogy királlyá tegyen egész Izráel fölött. 5 Valamennyi fiam közül (mert az Úr sok fiút adott nekem) Salamon fiamat választotta ki, hogy az Úr királyságának trónján üljön Izráel fölött. 6 És ezt mondta nekem: Fiad, Salamon építi föl házamat és udvaraimat, mert én őt fiamul választottam, én pedig atyja leszek neki. 7 Megerősítem királyságát mindörökké, ha parancsaimat és végzéseimet szorgalmasan megtartja úgy, mint ahogyan a mai napig tette. 8 Most azért az egész Izráelnek, az Úr gyülekezetének szeme láttára és Istenünk füle hallatára mondom: őrizzétek meg, sőt keressétek az Úrnak, a ti Isteneteknek minden parancsolatát, hogy birtokolhassátok ezt a jó földet és hogy örökségül hagyhassátok fiaitokra is magatok után mindörökké.

9 Te azért, fiam, Salamon, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és jókedvvel. Mert megvizsgál az Úr minden szívet, és jól ért minden emberi gondolatot. Ha keresni fogod, megtalálod, ha ellenben elhagyod őt, ő is elhagy téged mindörökké. 10 Lásd meg azért, hogy az Úr választott ki téged, hogy szent házat építs neki: légy hát erős, és készítsd el.

11 Akkor átadta Dávid a fiának, Salamonnak a csarnoknak és épületeinek, a kincstárnak, a felső szobáknak és a belső szobáknak, az engesztelés helyének tervrajzát 12 és mindazét, amit szí­vében elgondolt az Úr házának udvarai felől, az Isten házának kincstára és a szent kincsek számára körös-körül levő minden kamra felől; 13 továbbá a papok és léviták csoportjainak háza felől, az Úr háza szolgálatának minden munkájához és az Úr házának szolgálatához szükséges minden eszköz felől. 14 Azután megadta az arany súlyát a szertartások eszközei számára; az összes ezüsteszköz súlyát a szertartások eszközei számára. 15 Vagyis az arany mécsestartók és aranymécsesek súlyát, kimérve minden egyes mécsestartónak és mécseseiknek a súlya szerint, s az ezüst mécsestartóknak is kimérve a mécsestartó és mécsesei súlya szerint, mindegyik mécsestartónak a rendeltetése szerint. 16 Megadta az arany súlyát, kimérve a szent kenyerek asztalaihoz asztalonként; hasonlóképpen az ezüstét is az ezüstasztalokhoz. 17 Továbbá a villákhoz, a hintőedényekhez és a kancsókhoz való színaranynak meg az aranykelyheknek a súlyát: meghatározott mérték szerint adta meg az arany súlyát minden kehelyhez. Ugyanígy az ezüstkelyheknek a súlyát meghatározott mérték szerint minden pohárhoz, kehelyhez. 18 A füstölőoltár számára megtisztított arany súlyát, az aranykerúbok szekerének a tervrajzát, akik kiterjesztett szárnyakkal befedik az Úr szövetségládáját. 19 Mindezeket az Úr keze által írtam meg, ő értette meg velem, hogy milyen legyen ennek az alkotásnak a formája.

20 Ezek után Dávid azt mondta fiának, Salamonnak: Légy bátor és erős, kezdj hozzá, semmit ne félj, és ne rettegj, mert az Úr Isten, az én Istenem veled lesz, nem hagy el téged, nem is távozik el tőled, míg be nem fejezel az Úr házának szolgálatához szükséges minden munkát! 21 Íme, itt vannak a papok és a léviták csapatai Isten házának minden szolgálatára, veled lesznek minden munkában készségesen és bölcsességgel. Ők, a fejedelmek meg az egész nép minden feladatodban segítenek.