Krónikák első könyve

Dávid kijelöli a léviták feladatát

23 Amikor Dávid megöregedett, és betelt az élettel, fiát, Salamont tette Izráel királyává.

2 Összegyűjtötte Izráel összes fejedelmét meg a papokat és a lévitákat is. 3 Megszámlálták a lévitákat harminc­esztendőstől fogva fölfelé, és a férfiak száma harmincnyolcezer fő volt. 4 Ezek közül huszonnégyezren az Úr háza körüli teendőkre viseljenek gondot, és hatezren tiszttartók és bírák legyenek. 5 Négyezren kapuőrök, négyezren pedig dicsérjék az Urat mindenféle hangszerrel, amelyeket az Úr dicséretére készíttettem. 6 Azután Dávid Lévi fiai szerint csoportokba osztotta őket: gérsóniakra, kehátiakra és meráriakra.

7 A gérsóniak közt volt

Ladán és Simei.

8 Ladán három fia:

Jehiél az első, aztán Zétám és Jóél.

9 Simeinek is három fia volt:

Selómit, Haziél és Hárán.

Ők voltak Ladán családfői.

10 Simei fiai voltak:

Jahat, Zízá, Jeús és Beríá, ezek négyen voltak Simei fiai. 11 Jahat volt az első és Zízá a második. De mivel Jeúsnak és Beríának nem sok fia volt, családjuk csak egy ágnak számított.

12 Kehát fiai négyen voltak:

Amrám, Jichár, Hebrón és Uzzíél.

13 Amrám fia volt Áron és Mózes.

És Áront kiválasztották, hogy fölszenteljék a szentek szentje számára őt és fiait mindörökké, hogy jó illattal áldozzanak az Úr színe előtt, és szolgáljanak neki, s az ő nevében áldják meg a népet mindenkor.

14 Mózesnek, Isten emberének fiait pedig Lévi nemzetségei közé számították.

15 Mózes fia volt

Gérsóm és Eliezer.

16 Gérsóm fiai közül

Sebuél volt az első.

17 Eliezer fia volt

Rehabjá, a családfő. Eliezernek nem volt több fia, de Rehabjá fiai igen megsokasodtak.

18 Jichár fiai között

Selómit volt a családfő.

19 Hebrón fiai között

Jerijjáhú volt az első, Amárja a második, Jahaziél a harmadik és Jekamám a negyedik.

20 Uzzíél fiai között

Míká volt az első, és Jissijjá a második.

21 Merári fia volt

Mahli és Músi.

Mahli fiai

Eleázár és Kís.

22 Eleázár úgy halt meg, hogy nem voltak fiai, hanem leányai, akiket a saját atyjukfiai, Kís fiai vettek el. 23 Músi fiai hárman voltak: Mahli, Éder és Jerémót.

24 Ezek voltak Lévi fiai családjaik szerint, a családfők nevük összeírása szerint, fejenként, akik az Úr házában szolgáltak húszéves kortól fölfelé. 25 Mert ezt mondta Dávid: Nyugalmat adott népének az Úr, Izráel Istene, és Jeruzsálemben lakozik mindörökké. 26 Azért a lévitáknak sem kell többé hordozniuk Isten hajlékát és mindazt a fölszerelést, amely az ő szolgálatához való. 27 Azért Dávid utolsó rendelete szerint megszámlálták Lévi fiait húszéves kortól fölfelé. 28 Áron fiainak szolgálatában tevékenykedtek az Úr házában és annak udvaraiban, kamráiban és mindenféle szent edény tisztán tartásában és az Isten házának szolgálatában. 29 Hogy gondot viseljenek a sorba rakott kenyerekre, az ételáldozathoz való finomlisztre, a kovásztalan lepényekre, a serpenyőkre, a főtt étekre, minden űr- és hossz­mértékre, 30 és hogy álljanak készen az Úrnak való hálaadásra és dicséretére mind reggel, mind este. 31 Hogy mikor az Úrnak égőáldozatot mutatnak be minden szombaton, a hónapok első napjain és a szokott ünnepeken, meghatározott szám szerint álljanak szüntelen az Úr előtt. 32 És hogy gondoskodjanak a gyülekezet sátra körüli szolgálatról, a szentély körüli szolgálatról és a teendőkről atyjukfiainak, Áron fiainak a szolgálatánál az Úr házában.