Krónikák első könyve

Az ősatyák nemzetségtáblázata Ádámtól Izsákig. Ézsau fiai és az edómi királyok

1 Ádám, Sét, Enós, 2 Kénán, Mahalalél,
Jered,
3 Énók, Metúselah, Lámek.

4 Nóé, Sém, Hám és Jáfet.

5 Jáfet fiai:

Gómer, Mágóg, Mádaj, Jáván, Túbal, Mesek és Tírász.

6 Gómer fiai pedig:

Askenáz, Rífat és Tógarmá.

7 Jáván fiai pedig:

Elísá, Tarsísá, Kittím és Ródáním.

8 Hám fiai voltak:

Kús, Micraim, Pút és Kánaán.

9 Kús fiai:

Szebá, Havílá, Szabtá, Ramá és Szabteká.

Ramá fiai pedig:

Sebá és Dedán.

10 Kús nemzette

Nimródot is. Ő hatalmassá kezdett lenni a földön.

11 Micraim nemzette

a lúdiakat, az anámiakat, a lehábiakat és a naftúhiakat; 12 a patrósziakat és a kaszlúhiakat, akiktől a filiszteusok és a kaftóriak származnak.

13 Kánaán nemzette

elsőszülöttjét, Szidónt és Hétet 14 meg a jebúsziakat, emóriakat, girgásiakat, 15 a hivvieket, arkiakat és színieket, 16 az arvádiakat, cemáriakat és hamátiakat.

17 Sém fiai voltak:

Élám, Assúr, Arpaksad, Lúd, Arám, Úc, Húl, Geter és Mesek.

18 Arpaksad nemzette

Selahot, és Selah nemzette Hébert.

19 Hébernek is lett két fia.

Az egyiknek Peleg volt a neve, mert az ő idejében osztották föl a földet. Testvérének Joktán volt a neve.

20 Joktán nemzette

Almódádot, Selefet, Hacarmávetet és Jerahot, 21 Hadórámot, Úzált és Diklát, 22 Ébált, Abimáélt és Sebát, 23 Ófírt, Havílát és Jóbábot. Ezek mind Joktán fiai.

24 Sém, Arpaksad, Selah,

25 Héber, Peleg, Reú,

26 Szerúg, Náhór, Táré,

27 Abrám, azaz Ábrahám.

28 Ábrahám fiai: Izsák és Izmael.

29 Nemzetségeik pedig ezek:

Izmael elsőszülöttje Nebájót, azután Kédár, Abdeél és Mibszám, 30 Mismá és Dúmá, Masszá, Hadad és Témá, 31 Jetúr, Náfis és Kédmá. Ezek Izmael fiai.

32 Ketúrának pedig, Ábrahám másodfeleségének fiai, akiket szült, ezek voltak:

Zimrán, Joksán, Medán, Midján, Jisbák és Súah.

Joksán fiai:

Sebá és Dedán.

33 Midján fiai:

Éfá, Éfer, Hanók, Abídá és Eldáá. Mindezek Ketúrá fiai voltak.

34 Ábrahám nemzette Izsákot.

Izsák fiai: Ézsau és Izráel.

35 Ézsau fiai:

Elifáz, Reúél, Jeús, Jalám és Kórah.

36 Elifáz fiai:

Témán, Ómár, Cefí, Gatám, Kenaz, Timná és Amálék.

37 Reúél fiai:

Nahat, Zerah, Sammá és Mizzá.

38 Széír fiai:

Lótán és Sóbál, Cibón, Aná, Dísón, Écer és Dísán.

39 Lótán fiai pedig:

Hóri és Hómám. Lótán húga pedig Timná.

40 Sóbál fiai:

Alján és Mánahat, Ébál, Sefí és Ónám.

Cibón fiai pedig:

Ajjá és Aná.

41 Aná fia

Dísón,

Dísón fiai pedig:

Hamrán, Esbán, Jitrán és Kerán.

42 Écer fiai:

Bilhán, Zaaván és Jaakán. Dísón fia Úc és Arán is.

43 Ezek azok a királyok, akik Edóm földjén uralkodtak, mielőtt Izráel fiainak királyuk lett volna: Bela, Beór fia, városát Dinhábának hívták.

44 Bela meghalt, és Jóbáb, a bocrái Zerah fia lett a király.

45 Amikor Jóbáb meghalt, a Témán földjéről való Húsám lett a király.

46 Meghalt Húsám is, és Hadad, Bedad fia uralkodott utána, aki megverte a midjániakat Móáb mezején. Városának a neve Avít volt.

47 Hadad is meghalt, és a maszrékai Szamlá uralkodott utána.

48 Szamlá holta után a folyó melletti Rehóbótból való Saul lett a király.

49 Saul is meghalt, és Baal-Hánán, Akbór fia uralkodott utána.

50 Baal-Hánán halála után Hadad lett a király. Városának neve Páí, feleségének a neve pedig Mehétabél, aki Mézáháb leányának, Matrédnak volt leánya.

51 Hadad halála után ezek voltak Edóm nemzetségfői: Timmá, Aljá, Jetét, 52 Oholíbámá, Élá és Pínón, 53 Kenaz nemzetségfő, Témán és Mibcár nemzetségfő, 54 Magdíél nemzetségfő és Írám nemzetségfő. Ezek voltak Edóm nemzetségfői.