Krónikák első könyve

Jeruzsálem lakói a babiloni fogság után

9 Egész Izráelt megszámlálták nemzetségeik szerint, és beírták őket Izráel királyainak könyvébe. A júdaiakat hűtlenségük miatt Babilóniába vitték.

2 Az első lakosok, akik visszakerültek birtokaikra és városaikba, izráeliek voltak: papok, léviták és templomszolgák.

3 Jeruzsálemben Júda és Benjámin fiai közül, valamint Efraim és Manassé fiai közül valók laktak:

4 Útaj, Ammihúd fia, aki Omri fia, aki Imri fia, aki Báni fia, Perecnek, Júda fiának az utódai közül.

5 A silóiak közül való volt Aszájá, az elsőszülött és fiai.

6 Zerah fiai közül Jeúél és rokonai, hatszázkilencvenen.

7 Benjámin fiai közül: Szallú, Mesullám fia, aki Hódavjá fia, aki Hasszenúá fia volt. 8 Jibnejá, Jeróhám fia és Élá, Uzzi fia, aki Mikri fia és Mesullám, Sefatjá fia, aki Reuél fia, aki Jibnijjá fia volt. 9 Testvéreik származásuk szerint kilencszázötvenhatan voltak. Ezek a férfiak családfők voltak, ki-ki a maga atyjának háza népe szerint.

10 A papok közé tartozott: Jedajá, Jehójárib és Jákín,

11 Azarjá, Hilkijjá fia, aki Mesullám fia, aki Cádók fia, aki Merájót fia, aki Ahitúbnak, Isten háza felügyelőjének a fia volt.

12 Továbbá Adájá, Jeróhám fia, aki Pashúr fia, aki Malkijjá fia és Maszaj, Adíél fia, aki Jahzérá fia, aki Mesullám fia, aki Mésillémit fia, aki Immér fia volt,

13 valamint testvéreik. Családfőik ezerhétszázhatvanan voltak, buzgók Isten háza dolgának szolgálatában.

14 A léviták közé tartozott Semajá, Hassúb fia, aki Azrikám fia, aki Hasabjá fia volt, Merári fiai közül. 15 Bakbakar, Heres és Gálál és Mattanjá, Míká fia, aki Zikri fia, aki Ászáf fia volt. 16 Azután Óbadjá, Semajá fia, aki Gálál fia, aki Jedútún fia volt, és Berekjá, Ászá fia, aki Elkáná fia volt, aki a netófáiak falvaiban lakott.

17 Kapuőrök voltak: Sallum, Akkúb, Talmón és Ahíman. Testvérük, Sallum volt a fejük. 18 Helyük mindmáig ott van napkelet felől a királyi kapunál. Ők voltak a kapuőrök Lévi fiainak a táborában. 19 Sallum pedig, Kóré fia, aki Ebjászáf fia, aki Kórah fia volt, testvéreivel együtt, akik a kórahiak családjából származtak, a szolgálat munkájában a hajlék küszöbének őrizői voltak úgy, mint már atyáik is, akik az Úr táborának bejáratát őrizték, 20 amikor Fineás, Eleázár fia volt az elöljárójuk, akivel az Úr volt. 21 Zekarjá, Meselemjá fia a gyülekezet sátra bejáratának kapuőre volt.

22 Ezek kétszáztizenketten mind választott kapuőrök voltak. Őket falvaikban, nemzetségük szerint megszámlálták; már Dávid és Sámuel, a látó rendelte őket erre a tisztségre. 23 Ők és fiaik őrizték az Úr házának, a sátornak a kapuit. 24 A négy égtáj irányába voltak őrök: keletre, nyugatra, északra és délre. 25 Testvéreiknek a falvakból időről időre hét napra fel kellett menniük hozzájuk. 26 Mert a kapuőrök négy főemberének állandó megbízatása volt. Ezek a léviták őrizték a kamrákat és Isten házának kincseit. 27 Az Úr háza körül éjszakáztak, mivel az ő tisztük volt az őrködés, és minden reggel ők nyitották ki az ajtókat. 28 Közülük néhányan a szolgálati edényekre viseltek gondot, mert mind a kivitelnél, mind a visszavitelnél számba vették azokat. 29 Néhányat közülük kiválasztottak az egyéb edényekről, a lisztről, a borról, az olajról, a tömjénről és a fűszerekről való gondoskodásra. 30 A papok fiai közül valók készítették fűszerekből a drága kenetet is. 31 Továbbá a léviták közül való Mattitjá, a kórahi Sallum elsőszülöttje a serpenyőkre viselt gondot. 32 A kehátiak fiait és testvéreiket rendelték a szent kenyér szolgálatára, hogy minden szombaton elkészítsék.

33 Az énekesek és a kamrákban tartózkodó léviták közül a családfők mentesek voltak más feladatok alól, mert éjjel és nappal szolgálattal tartoztak.

34 A léviták családfői voltak ezek, származásuk szerint főemberek, és ők Jeruzsálemben laktak.

35 Gibeónban lakott Jeiél, Gibeón atyja, és feleségének Maaká volt a neve. 36 Elsőszülött fia Abdón volt, azután Cúr, Kís, Baal, Nér és Nádáb következett, majd 37 Gedór, Ahjó, Zekarjá és Miklót. 38 Miklót nemzette Simámot. Ezek is Jeruzsálemben laktak rokonaikkal együtt.

39 Nér nemzette Kíst, Kís nemzette Sault, Saul pedig Jónátánt, Malkisúát, Abinádábot és Esbaalt.

40 Jónátán fia Meribbaal volt. Meribbaal nemzette Míkát.

41 Míká fiai Pítón, Melek, Taréa és Áház voltak.

42 Áház nemzette Jarát, Jará nemzette Álemetet, Azmávetet és Zimrit, Zimri pedig nemzette Mócát. 43 Mócá nemzette Binát, ennek a fia Refájá, az ő fia Elászá, az ő fia Ácél volt.

44 Ácélnak hat fia volt, név szerint ezek: Azrikám, Bókerú, Jismáél, Searjá, Óbadjá és Hánán. Ezek Ácél fiai.