Krónikák első könyve

Rúben, Gád és Manassé fél törzsének utódai

5 Rúbennek, Izráel elsőszülöttjének fiai. Ő volt az elsőszülött, de amikor beszennyezte apjának ágyát, elsőszülöttségi jogát József fiai kapták, aki Izráel fia volt. Ezért nincs besorolva származás szerint az elsőszülöttek közé. 2 Habár Júda tekintélyesebb volt testvéreinél, és fejedelem is került ki belőle, de az elsőszülöttségi jog Józsefé lett.

3 Ezek Rúbennek, Izráel elsőszülöttjének fiai:

Hanók, Pallú, Hecrón és Karmi.

4 Jóél fiai:

Semajá, az ő fia Góg,

az ő fia Simei. 5 Az övé Míká,

az ő fia Reájá, az övé meg Baal.

6 Az ő fia Beérá, akit fogságba vitt Tiglat-Pileszer asszír király. Ő volt a rúbeniek fejedelme.

7 Testvérei pedig családjaik, nemzetségük megszámlálása szerint ezek voltak:

az első Jeiél és Zekarjáhú, 8 Bela, Ázáz fia, aki Sema fia, aki Jóél fia volt. Ő Aróérban lakott egészen a Nébóig és Baal-Meónig, 9 napkeleti irányban pedig az Eufrátesz folyótól a puszta széléig terjeszkedett, mivel jószágai igen elszaporodtak Gileád földjén.

10 Saul idejében pedig hadat indítottak a hagriak ellen, akik elhullottak kezük által, és azoknak sátraiban laktak Gileád egész keleti vidékén.

11 Gád fiai pedig velük szemben, Básán földjén laktak Szalkáig. 12 Jóél volt a nemzetségfő, Sáfám pedig a második őutána. Janaj és Sáfát is Básánban lakott.

13 Testvéreik családjaik szerint ezek:

Míkáél, Mesullám, Seba, Jóraj, Jakán, Zía és Héber, ők heten. 14 Ezek Abihail fiai, aki Húri fia, aki Járóah fia, aki Gileád fia, aki Míkáél fia, aki Jesísa fia, aki Jahdó fia, aki Búz fia. 15 És Ahi, Gúni fiának, Abdiélnek a fia volt a család feje.

16 Ezek Gileádban, Básánban és az ezekhez tartozó mezővárosokban laktak, és Sárón minden legelőjén, egész a határukig.

17 Mindnyájukat megszámlálták Jótámnak, Júda királyának idejében és Jeroboámnak, Izráel királyának idejében.

18 Rúben fiai és a gádiak közül meg a Manassé törzsének egyik feléből való felvértezett fegyveres férfiak, íjászok, a hadakozásban jártas negyvennégyezer-hétszázhatvan fegyverforgató férfi 19 harcra kelt a hagriak ellen, Jetúr, Náfis és Nódáb ellen. 20 Legyőzték őket, és kezükbe kerültek a hagriak és mindazok, akik velük voltak, mert Istenhez kiáltottak harc közben, és ő meghallgatta őket, mert benne bíztak. 21 És elvitték az állataikat, ötvenezer tevét, kétszázötvenezer juhot, kétezer szamarat, valamint százezer embert. 22 Sebesülés miatt is sokan elestek, mert Istentől volt az a harc, és azok helyén laktak a fogságig.

23 Manassé fél törzsének fiai pedig azon a földön laktak, amely Básántól Baal-Hermónig, Szenírig és a Hermón-hegyig terjedt, mert igen megsokasodtak. 24 Családjaik nemzetségfői voltak: Éfer, Jisi, Eliél, Azriél, Jirmejá, Hódavjá és Jahdiél, igen erős férfiak, híres emberek, családjaik nemzetségfői. 25 De vétkeztek atyáik Istene ellen, mert az ország népeinek bálványisteneivel paráználkodtak, amely népeket Isten kipusztított előlük. 26 Ezért fölindította Izráel Istene Púl asszír királynak és Tiglat-Pileszer asszír királynak a lelkét, hogy fogságba vigye a rúbenieket, a gádiakat és Manassé törzsének a felét. Elvitte őket Halahba, Hábórba, Hárába és a Gózán folyója mellé. Így van ez mindmáig.