Krónikák első könyve

A templom kapuőreinek rendje

26 A kapuőrök rendje ez: a kórahiak közül Meselemjáhú, Kóré fia, aki Ászáf fiai közül való volt. 2 Meselemjáhú fiai közül Zekarjáhú az elsőszülött volt, Jedíaél a második, Zebadjáhú a harmadik és Jatniél a negyedik. 3 Élám az ötödik, Jehóhánán a hatodik, Eljehóénaj a hetedik. 4 Óbéd-Edóm fiai közül: Semajá volt az elsőszülött, Jehózábád a második, Jóáh a harmadik, Szákár a negyedik, Netanél az ötödik, 5 Ammiél a hatodik, Jisszákár a hetedik, Peulletaj a nyolcadik; mert Isten megáldotta őt. 6 Fiának, Semajának is születtek fiai, akik családjuk urai voltak, lévén erős vitézek. 7 Semajá fiai: Otni, Refáél, Óbéd, Elzábád, akinek a testvérei, Elihú és Szemakjáhú szintén igen erős férfiak voltak. 8 Ezek mindnyájan Óbéd-Edóm fiai közül valók. Mind ő maguk, mind fiaik és testvéreik derék férfiak voltak, alkalmasak a szolgálatra. Hatvanketten származtak Óbéd-Edómtól. 9 Meselemjáhú fiai és testvérei is mind a tizennyolcan erős férfiak voltak. 10 A Mérári fiai közül való Hószának is voltak fiai. Simri volt közülük az első, bár nem ő volt az elsőszülött, de az apja őt tette meg elsőnek. 11 Hilkijjáhú a második, Tebaljáhú a harmadik, Zekarjáhú a negyedik. Hószá fiai és testvérei összesen tizenhárman voltak.

12 Ezek között osztották el a kapuőrzés tisztségét a főemberek szerint, hogy az ő atyjukfiaival együtt vigyázzanak és szolgáljanak az Úr házában. 13 Kicsinyre és nagyra egyaránt sorsot vetettek családjaik szerint, mindegyik kapuhoz. 14 A keleti kapu őrzése sors szerint Selemjáhúra esett. Zekarjáhúra pedig, a fiára, aki bölcs tanácsadó volt, az északi kapu esett sors szerint. 15 Óbéd-Edómnak a déli kapu jutott, fiainak pedig a tárház. 16 Suppimnak és Hószának a nyugati kapu a Salleket-kapuval együtt a felmenő töltésen, egyik őrhely a másikkal szemben. 17 Keleten hat lévita volt, északon naponként négy, délen is naponként négy, a tárháznál pedig kettő-kettő. 18 A külső részen nyugaton négy volt a felmenő töltésen,* kettő a csarnok mellett. 19 Ez volt a Kórah fiai és Mérári fiai közül való kapuőrök beosztása.

20 A léviták közül Ahijjá volt az Isten háza kincstárának és az Istennek szentelt kincsnek a felügyelője. 21 Ladán fiai, a gérsóni Ladán fiai, a gérsóni Ladán családfői voltak.* Jehiéli 22 meg Jehiéli fiai: Zétám és testvére, Jóél, akik az Úr háza kincstárának felügyelői voltak. 23 Az Amrám, Jichár, Hebrón és Uzzíél nemzetségéből valók is. 24 Sebuél pedig, Gérsómnak, Mózes fiának a leszármazottja volt a kincstárnokok felügyelőinek feje. 25 Atyjafiai pedig, akik Eliezertől származtak, ezek: fia, Rehabjáhú, az ő fia Jesajáhú, az ő fia Jórám, az ő fia Zikri, az ő fia Selómit. 26 Ez a Selómit és az ő testvérei voltak a felügyelői minden megszentelt kincsnek, amelyet Dávid király, a családfők, az ezredesek, a századosok és a hadsereg vezérei odaszenteltek Istennek; 27 a hadizsákmányt szentelték oda az Úr házának fenntartására. 28 Amit csak odaszentelt Sámuel próféta, Saul, Kís fia, Abnér, Nér fia és Jóáb, Cé­rújá fia; mindaz, amit bárki odaszentelt Istennek, Selómitnak és testvéreinek a gondjára volt bízva.

29 A jicháriak közül Kenanjáhút és fiait mint tiszttartókat és bírákat Izráel külső dolgaival bízták meg. 30 A hebróniak közül Hasabjáhúra és testvéreire, erre az ezerhétszáz erős férfira bízták Izráel népe között, a Jordán vizén túl, nyugat felé, hogy gondoskodjanak az Úr minden ügyéről és a király szolgálatáról. 31 A hebróniak közül Jerijjá volt az első. A hebróniak nemzetségeit és családjait megkeresték Dávid királyságának negyvenedik esztendejében, és bátor férfiakat találtak közöttük Jazér-Gileádban. 32 Atyjafiai erős férfiak voltak, kétezer-hétszáz családfő, akiket Dávid király felügyelővé tett a rúbenieken, a gádiakon és Manassé törzsének egyik felén az Istent és a királyt illető minden dologban.