Mózes második könyve

Isten Mózest bátorítja. A nép nem hallgat Mózesre. Mózes és Áron nemzetségtáblája

6 Ekkor az Úr azt mondta Mózesnek: Majd meglátod, mit cselekszem a fáraóval, mert hatalmas kéz miatt kell őket elbocsátania, és hatalmas kéztől kényszerítve űzi el őket a földjéről. 2 Majd Isten azt mondta Mózesnek: Én vagyok az Úr! 3 Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten, de az Úr nevemen nem voltam előttük ismert. 4 Szövetséget is kötöttem velük, hogy nekik adom Kánaán földjét, az ő tartózkodásuk földjét, hogy ott lakjanak. 5 Izráel fiainak fohászkodását is meghallottam amiatt, hogy az egyiptomiak szolgálatra szorították őket, és megemlékeztem szövetségemről. 6 Azért mondd meg Izráel fiainak: Én vagyok az Úr, és kihozlak titeket Egyiptom nehéz igája alól, és megszabadítalak titeket a kemény szolgálattól, és megmentelek benneteket kinyújtott karral és nagy büntető ítéletek által. 7 Népemmé fogadlak titeket, Istenetek leszek, és megtudjátok, hogy én vagyok a ti Uratok és Istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom nehéz igája alól. 8 És beviszlek titeket arra a földre, amelyet esküvel ígértem, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak adom, és nektek adom örökségül, én, az Úr! 9 Mózes elmondta mindezt Izráel fiainak, de nem hallgattak rá kishitűségük és a kemény szolgálat miatt.

10 Akkor az Úr így szólt Mózeshez: 11 Menj be, szólj a fáraónak, Egyiptom királyának, hogy bocsássa el Izráel fiait a földjéről. 12 Mózes azonban így beszélt az Úr előtt: Íme, Izráel fiai nem hallgatnak rám, hogy hallgatna hát rám a fáraó, hol­ott én nehéz beszédű vagyok? 13 De az Úr beszélt Mózessel és Áronnal, és odarendelte őket Izráel fiaihoz és a fáraóhoz, Egyiptom királyához, hogy hozzák ki Izráel fiait Egyiptom földjéről.

14 Ezek atyáik háza népének fejei: Rúbennek, Izráel elsőszülöttjének fiai: Hanók, Pallú, Hecrón és Karmi. Ezek Rúben nemzetségei. 15 Simeon fiai pedig: Jemúél, Jámín, Óhad, Jákín, Cóhar és Saul, a kánaáni asszony fia. Ezek Simeon nemzetségei. 16 Ezek pedig a Lévi fiainak nevei, születésük szerint: Gérsón, Kehát és Merári. Lévi pedig százharminchét évig élt. 17 Gérsón fiai: Libní, Simei, nemzetségeik szerint. 18 Kehát fiai pedig: Amrám, Jichár, Hebrón és Uzzíél. Kehát pedig százharminchárom évig élt. 19 Merári fiai: Mahli és Músí. Ezek Lévi nemzetségei születésük szerint. 20 Amrám pedig feleségül vette magának Jókebedet, atyjának húgát, és ő szülte neki Áront és Mózest. Amrám százharminchét évig élt. 21 Jichár fiai pedig: Kórah, Nefeg és Zikri.22 Uzzíél fiai pedig: Mísáél, Elcáfán és Szitri. 23 Áron pedig feleségül vette Elisebát, Ammínádáb leányát, Nahsón húgát, és ő szülte neki Nádábot, Abíhút, Eleázárt és Ítámárt. 24 Kórah fiai pedig: Asszír, Elkáná és Abíászáf. Ezek Kórah nemzetségei. 25 Eleázár pedig, Áron fia, Pútíél leányai közül vett feleséget, és ő szülte neki Fineást. Ezek a léviták családfői nemzetségeik szerint.

26 Ez az Áron és Mózes az, akiknek azt mondta az Úr: Hozzátok ki Izráel fiait Egyiptom földjéről, seregeik szerint. 27 Ők azok, akik tárgyaltak a fáraóval, Egyiptom királyával, hogy kihozhassák Izráel fiait Egyiptomból.

28 Mikor az Úr Mózessel Egyiptom földjén beszélt, 29 így szólt az Úr hozzá: Én vagyok az Úr! Mondd el a fáraónak, Egyiptom királyának mindazt, amit én mondok neked. 30 De Mózes így válaszolt: Íme, én nehéz beszédű vagyok, hogy hallgatna rám a fáraó?