Mózes második könyve

A törvények folytatása

23 Ne terjessz hazug hírt! Ne fogj kezet a gonosszal, nehogy hamis tanú légy! 2 Ne kövesd a többséget a rossz­ban, és peres ügyben ne vallj a többséggel, ha ezzel elferdíted az igazságot! 3 A szegénynek se kedvezz peres ügyében!

4 Ha megtalálod ellenséged eltévedt ökrét vagy szamarát, hajtsd vissza hozzá. 5 Ha látod, hogy annak a szamara, aki téged gyűlöl, teher alatt fekszik, vigyázz, rajta ne hagyd. Segíts neki leoldani.* 6 A szegény ember igazságát el ne ferdítsd peres ügyében. 7 A hazug beszédtől tartsd távol magad, az ártatlant és az igazat ne öld meg, mert én nem adok igazat a bűnösnek. 8 Ajándékot ne fogadj el, mert az ajándék megvakítja a tisztán látókat, és elfordítja az igazak ügyét. 9 A jövevényt ne nyomorgasd, hiszen ismeritek a jövevény életét, mert jövevények voltatok Egyiptom földjén.

10 Hat évig vesd be földedet, és takarítsd be termését! 11 A hetedikben azonban pihentesd, és hagyd úgy, hogy néped szegényei egyék meg. Ami pedig ezek után megmarad, egye meg a mezei vad. Így tégy a szőlőddel és az olajfáddal is! 12 Hat napon át végezd dolgaidat, a hetedik napon pedig nyugodj meg, hogy nyugodjék ökröd és szamarad, és megpihenjen szolgálód fia és a jövevény is. 13 Tartsátok meg mindazt, amit mondtam nektek! Idegen istenek nevét ne emlegessétek, hallani se lehessen szátokból!

14 Évenként háromszor szentelj nekem ünnepet: 15 a kovásztalan kenyér ünnepét tartsd meg! Hét nap egyél kovásztalan kenyeret, amint megparancsoltam neked, az abib hónap ideje alatt, mert akkor jöttél ki Egyiptomból. Üres kézzel senki se jelenjék meg a színem előtt! 16 És tartsd meg az aratás ünnepét, amikor meződ vetésének zsengéjét gyűjtöd be, és a betakarítás ünnepét az esztendő végén, amikor termésedet betakarítottad a mezőről. 17 Évenként háromszor jelenjék meg közüled minden férfi az Úr Isten színe előtt. 18 Ne ontsd ki áldozatom vérét kovászos kenyér mellett, és ünnepi áldozatom kövérje ne maradjon meg reggelig! 19 Földed zsengéjének javát vidd el a te Urad, Istened házába! Ne főzd meg a gödölyét az anyja tejében!

20 Íme, én angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az úton, és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem. 21 Vigyázz magadra előtte, és hallgass szavára! Ne bosszantsd föl őt, mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat, mert az én nevem van őbenne. 22 Ha hallgatni fogsz a szavára, és mindazt megteszed, amit mondok, akkor ellensége leszek ellenségeidnek, és szorongatni fogom szorongatóidat. 23 Mert az én angyalom előtted megy, és bevisz téged az emóriak, hettiták, perizziek, kánaániak, hivviek és jebúsziak közé, és kiirtom őket. 24 Ne imádd isteneiket, és ne tiszteld azokat, és ne cselekedjél úgy, ahogy ők cselekednek! Hanem inkább döntsd le azokat, és tördeld össze bálványaikat. 25 Ha szolgáljátok Isteneteket, az Urat, akkor megáldja kenyereteket és vizeteket; és eltávolítom közületek a bajokat. 26 Nem vetél el senki, és meddő sem lesz földeden, napjaid számát teljessé teszem. 27 Rettentésemet küldöm előtted, és minden népet megrettentek, amely közé mész, és minden ellenségedet megfutamítom előled. 28 Darazsat is küldök előtted, és kiűzi előled a hivvieket, kánaániakat és a hettitákat. 29 De nem egy év alatt űzöm ki őket előled, hogy a föld ne legyen pusztává, és ne szaporodjék meg károdra a mezei vad. 30 Apránként űzöm ki őket előled, míg megszaporodsz, és tied lesz a föld. 31 Határodat a Vörös-tengertől a filiszteusok tengeréig vetem és a pusztától a folyamig. Mert kezedbe adom annak a földnek a lakosait, és kiűzöd őket magatok elől. 32 Ne köss szövetséget se velük, se isteneikkel! 33 Ne lakjanak földjeiden, hogy vétekbe ne vigyenek téged ellenem. Mert ha az ő isteneiket szolgálnád, az vesztedre lenne.