Mózes második könyve

A szövetség megerősítése. Mózes ismét felmegy a Sínai-hegyre

24 Ezután azt mondta az Úr Mózesnek: Jöjj fel az Úrhoz te és Áron, Nádáb és Abíhú és Izráel vénei közül hetvenen, és boruljatok le előtte távolról. 2 Csak Mózes közeledjék az Úrhoz, ők pedig ne közeledjenek, és a nép se jöjjön föl vele!

3 Elment tehát Mózes, és elmondta a népnek az Úr minden beszédét és rendelését. Erre az egész nép egyhangúlag így felelt: Mindazt megtesszük, amit az Úr parancsol! 4 Mózes pedig följegyezte az Úr minden beszédét. Reggel fölkelt, oltárt épített a hegy alatt és tizenkét oszlopot, Izráel tizenkét nemzetsége szerint. 5 Azután odaküldte Izráel ifjait, és égőáldozatokat áldoztak, és bikákat öltek hálaáldozatul az Úrnak. 6 Mózes pedig vette a vér felét, és a medencékbe töltötte, a vér másik felét pedig az oltárra hintette. 7 Azután vette a szövetség könyvét, és elolvasta a nép hallatára. Mire azt mondták: Mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk. 8 Mózes pedig vette a vért, ráhintette a népre, és azt mondta: Íme, a szövetség vére, melyet az Úr kötött veletek, ezen igék szerint.

9 Azután felment Mózes és Áron, Nádáb és Abíhú és Izráel vénei közül hetvenen. 10 És látták Izráel Istenét, és az ő lábai alatt valami zafírfényű tárgy volt, olyan tiszta, mint maga az ég. 11 És Izráel fiainak e választottjaira nem emelt kezet. Bár látták Istent, mégis ettek és ittak is.

12 S így szólt az Úr Mózesnek: Jöjj fel hozzám a hegyre, és maradj ott! Átadom neked a kőtáblákat, a törvényt és a parancsolatokat, amelyeket leírtam, hogy tanítsák azokat. 13 Fölkelt Mózes és szolgája, Józsué, és fölment Mózes Isten hegyére. 14 A véneknek pedig azt mondta: Várjatok itt ránk, amíg visszatérünk hozzátok! Íme, Áron és Húr veletek van. Akinek valami ügye van, hozzájuk menjen.

15 Akkor fölment Mózes a hegyre, és felhő borította be a hegyet. 16 Az Úr dicsősége szállt alá a Sínai-hegyre, és felhő borította azt hat napon át, a hetedik napon pedig szólította Mózest a felhő közepéből. 17 Az Úr dicsőségének megjelenése pedig olyan volt Izráel fiainak szeme előtt, a hegy tetején, mint az emésztő tűz. 18 És bement Mózes a felhő közepébe, és fölment a hegyre, és negyven nap és negyven éjjel volt ott.