Mózes harmadik könyve

Áronnak és fiainak felszentelése

8 Azután így szólt Mózeshez az Úr: 2 Vedd Áront a fiaival együtt és az öltözeteket, a kenet olaját és a bűnért való áldozati bikát, két kost és egy kosár kovásztalan kenyeret. 3 Az egész gyülekezetet pedig gyűjtsd össze a gyülekezet sátrának bejáratához. 4 Úgy cselekedett Mózes, ahogy az Úr parancsolta neki. Összegyűlt a gyülekezet is a gyülekezet sátrának bejáratához.

5 Akkor elmondta Mózes a gyülekezetnek, hogy mit kell tenni az Úr parancsa szerint. 6 És odavezette Mózes Áront és a fiait, és megmosta őket vízzel. 7 Ráadta Áronra a köntöst, felövezte az övvel, rávetette a palástot, az éfódot is ráadta, felövezte az éfód övével, és megerősítette rajta. 8 Föltette rá a hósent, és betette a hósenbe az urímot és a tummímot. 9 Azután feltette a fejére a süveget, és elöl odatette a süvegre az aranylemezt, a szent fejdíszt, amint az Úr parancsolta Mózesnek. 10 Majd vette Mózes a kenet olaját is, és megkente a hajlékot mindazzal együtt, ami benne volt, és fölszentelte azokat. 11 Hintett belőle az oltárra is hétszer, és felkente az oltárt és minden edényét, a mosdómedencét is az állványával együtt, hogy megszentelje őket. 12 Áron fejére is töltött a kenet olajából, és megkente őt, hogy felszentelje. 13 Odavezette Mózes Áron fiait is, felöltöztette őket is a köntöseikbe, és felövezte őket övvel, felkötötte nekik is a süvegeket, amint az Úr parancsolta Mózesnek.

14 Azután előhozott egy bikát a bűnért való áldozatul, és Áron fiaival együtt a bűnért való áldozat bikájának a fejére tette a kezét. 15 Miután megölték, Mózes vett a véréből, és kent belőle az ujjával körös-körül az oltár szarvaira, és megtisztította az oltárt, a többi vért pedig az oltár aljára öntötte, és felszentelte, hogy engesztelést szerezzen rajta. 16 Azután vette mindazt a kövérjét, amelyik a beleken volt, és a máj hártyáját, a két vesét és azok kövérjét, és elfüstölögtette őket az oltáron. 17 A bikát pedig, azaz a bőrét, a húsát és a ganéját megégette tűzzel a táboron kívül, amint az Úr parancsolta.

18 Azután odahozta az égőáldozatra való kost, és Áron és fiai rátették a kezüket a kos fejére, 19 és megölték. Mózes pedig körös-körül az oltárra hintette a vért. 20 A kost tagjaira vagdalták, és Mózes elfüstölögtette a fejét, a tagjait és a kövérjét. 21 A beleket és a lábszárakat pedig megmosta vízben, és elfüstölögtette Mózes az egész kost az oltáron. Kedves illatú égőáldozat ez, tűzáldozat ez az Úrnak, amint megparancsolta az Úr Mózesnek.

22 Azután odahozta a másik kost, a felavatási kost is, és Áron és fiai rátették a kezüket a kos fejére, 23 és megölték. Mózes pedig vett a véréből, és kent belőle Áron jobb fülének a cimpájára és a jobb kezének a hüvelykujjára és a jobb lábának a nagyujjára. 24 Előállította Áron a fiait is, és Mózes kent a vérből a jobb fülük cimpájára és a jobb kezük hüvelykujjára és a jobb lábuk nagyujjára. Azután odatöltötte Mózes a vért körben az oltárra. 25 Vette a kövérjét és a farkát és mindazt a kövérjét, amely a beleken van, továbbá a máj hártyáját és a két vesét azok kövérjével együtt és a jobb lapockát. 26 A kovásztalan kenyerek kosarából, amely az Úr előtt volt, vett egy kovásztalan lepényt, egy olajos kalácsot és egy pogácsát, és a kövérségekre és a jobb lapockára rakta azokat. 27 Mindezeket Áronnak és fiainak a kezébe adta, és meglóbáltatta az Úr előtt. 28 Azután elvette Mózes a kezükből, és elfüstölögtette az oltáron az egészen elégő áldozattal együtt. Felavatási áldozatok ezek, kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak. 29 Azután elvette Mózes a szegyet, és meglóbálta az Úr előtt. A felavatási kosból ez lett Mózes része, ahogy az Úr parancsolta Mózesnek. 30 Azután vett Mózes a kenet olajából és a vérből, amely az oltáron volt, és meghintette Áront és a ruháit, valamint az ő fiait és fiainak ruháit, és megszentelte Áront, a ruháit és az ő fiait és a fiainak ruháit.

31 Ezután azt mondta Mózes Áronnak és fiainak: Főzzétek meg a húst a gyülekezet sátrának bejáratánál, és ott egyétek meg, és a kenyeret, amely a felavatási áldozat kosarában van, ahogy megparancsoltam, mondván: Áron és fiai egyék meg! 32 Ami pedig megmarad a húsból és a kenyérből, tűzzel égessétek meg. 33 De a gyülekezet sátrának bejáratán ne menjetek ki hét napig, addig a napig, amelyen betelnek felavatásotok napjai, mert hét nap alatt avat föl benneteket. 34 Azt parancsolta az Úr, hogy amint ő cselekedett ezen a napon, úgy cselekedjünk mi is, hogy engesztelést szerezzünk nektek.* 35 A gyülekezet sátrának bejáratánál maradjatok éjjel és nappal hét napig, és tartsátok meg, amit meghagyott az Úr, hogy meg ne haljatok. Mert így parancsolta nekem. 36 Áron és fiai tehát mindent úgy cselekedtek, ahogy az Úr parancsolta nekik Mózes által.