Mózes harmadik könyve

A mécsekhez való olaj, a szent kenyér. A káromkodás és egyéb bűnök tiltása

24 Azután így szólt az Úr Mózeshez: 2 Parancsold meg Izráel fiainak, hogy hozzanak neked tiszta faolajat, amelyet a világításhoz sajtoltak, hogy szüntelenül világító lámpákat gyújthassanak. 3 A bizonyság kárpitján kívül, a gyülekezet sátrában úgy helyezze el azokat Áron, hogy estétől reggelig az Úr előtt legyenek. Örök rendelkezés legyen ez nektek nemzedékről nemzedékre. 4 A színarany mécsestartóra tegye föl a mécseket. Szüntelen az Úr előtt legyenek.

5 Végy finomlisztet, és süss belőle tizenkét lepényt. Kéttized efából legyen egy lepény. 6 Helyezd el azokat két sorban. Hatot tégy egy sorba, a színarany asztalra az Úr elé. 7 Tégy mindegyik sorhoz tiszta tömjént, ez legyen a kenyérnél az áldozat emlékeztető része mint tűzáldozat az Úrnak. 8 Szombatról szombatra mindig rakja föl azt a pap az Úr elé. Örök szövetség ez Izráel fiaival. 9 Azután Ároné és fiaié legyen. Szent helyen egyék meg, mert igen szentséges az az Úr tűzáldozatai közül, örök rendelés szerint.

10 Ekkor egy izráeli asszony fia, aki egyiptomi apá­tól született, és Izráel fiaival együtt jött ki, egy izráeli férfival összeveszett a táborban. 11 Az izráeli asszony fia káromolta az Úr nevét, és átkozódott. Ekkor odavitték Mózeshez. Anyjának a neve Selómit volt, Dibri leánya, Dán törzséből. 12 És őrizet alá helyezték, míg kijelentést kapnak az Úr akarata felől.

13 Az Úr pedig azt mondta Mózesnek: 14 Vidd ki az átkozódót a táboron kívül, és mindazok, akik hallották, tegyék kezüket a fejére, és kövezze meg az egész gyülekezet. 15 Izráel fiainak pedig így szólj: Ha valaki átkozza Istenét, viselje vétkének büntetését. 16 Aki szidalmazza az Úr nevét, halállal lakoljon, kövezze meg az egész gyülekezet. Akár jövevény, akár bennszülött, ha szidalmazza az Úr nevét, halállal lakoljon. 17 Ha valaki agyonüt egy embert, halállal lakoljon. 18 Ha pedig valakinek állatát üti agyon, fizesse meg azt: állatot állatért. 19 Ha valaki testi sértést okoz a felebarátjának, amint ő cselekedett, úgy cselekedjenek vele is. 20 Törést törésért, szemet szemért, fogat fogért. Amilyen sérelmet ő ejtett máson, olyan ejtessék rajta is. 21 Aki állatot üt agyon, fizesse meg azt, de aki embert üt agyon, halállal lakoljon. 22 Egyféle törvény legyen nálatok. A jövevény olyan legyen, mint a bennszülött, mert én vagyok az Úr, a ti Istenetek. 23 Ekkor szólt Mózes Izráel fiainak, és kivitték az átkozódót a táboron kívülre, és megkövezték. Úgy cselekedtek Izráel fiai, ahogy az Úr parancsolta Mózesnek.