Mózes harmadik könyve

A vérfertőzés és egyéb paráznaságok tiltása

18 Azután így szólt az Úr Mózeshez: 2 Ezt mondd Izráel fiainak: „Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. 3 Ne cselekedjetek úgy, ahogy Egyiptom földjén szokás, ahol laktatok. Úgy se cselekedjetek, ahogy Kánaán földjén szokás, ahová beviszlek titeket. Ne járjatok szokásaik szerint! 4 Az én végzéseim szerint cselekedjetek, és az én rendelkezésemet tartsátok meg. Azok szerint járjatok. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. 5 Ezért tartsátok meg rendeleteimet és végzéseimet, amelyeket ha megcselekszik az ember, él általuk. Én vagyok az Úr.

6 Senki se közeledjen egy vér szerinti rokonához azért, hogy fölfedje annak szemérmét. Én vagyok az Úr. 7 Apád szemérmét és anyád szemérmét föl ne fedd. Anyád ő, fel ne fedd a szemérmét. 8 Apád feleségének a szemérmét föl ne fedd, apád szemérme az. 9 Apád leányának vagy anyád leányának, a te leánytestvérednek szemérmét, akár otthon született, akár máshol született, föl ne fedd. 10 Fiad leányának vagy leányod leányának a szemérmét föl ne fedd, mert a te szemérmed az. 11 Apád felesége leányának a szemérmét föl ne fedd, mert apád magzata, leánytestvéred ő. 12 Apád leánytestvé­ré­nek szemérmét föl ne fedd, apád vér szerinti rokona ő. 13 Anyád leánytestvérének a szemérmét föl ne fedd, mert anyád vér szerinti rokona ő. 14 Apád fiútestvérének a szemérmét föl ne fedd, feleségéhez ne közelíts, a nagynénéd ő. 15 Menyednek szemérmét föl ne fedd, a te fiad felesége ő. Ne fedd föl szemérmét. 16 Fiútestvéred feleségének szemérmét föl ne fedd, fiútestvéred szemérme az. 17 Ne fedd föl egy asszonynak és leányának szemérmét. Fiának a leányát vagy leányának a leányát el ne vedd, hogy annak szemérmét felfedjed, mert vér szerint való rokonok. Fajtalankodás ez. 18 De feleségül se végy senkit az ő leánytestvére mellé, hogy vetélkedés ne legyen, ha fölfeded még az ő életében őmellette amannak szemérmét.

19 Ne közeledj asszonyhoz az ő havi tisztátalansága alatt, hogy fölfedjed szemérmét. 20 Felebarátod feleségével ne egyesülj, mert azzal megfertőzteted magadat. 21 Magzatodat ne add oda, hogy a Moloknak áldozzák, és meg ne szentségtelenítsd Istened nevét. Én vagyok az Úr. 22 Férfiúval ne hálj úgy, amint asszonnyal hálnak. Utálatosság az. 23 Ne hálj együtt semmiféle állattal, hogy azzal megfertőztesd magad. Asszony se álljon meg állat előtt, hogy párosodjék vele. Förtelmesség az.

24 Egyikkel se fertőztessétek meg magatokat ezek közül. Mert mindezekkel ama pogányok fertőztették meg magukat, akiket kiűzök előletek. 25 Fertőzötté lett az a föld, de számonkérem a gonoszságát, és kiokádja az a föld a lakosait. 26 Tartsátok meg tehát rendeléseimet és végzéseimet, és ez utálatosságok közül semmit se cselekedjetek, se a bennszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény. 27 Mert mindezeket az utálatosságokat megcselekedték annak a földnek lakosai, amely előttetek van, és förtelmessé lett az a föld. 28 Hogy ki ne okádjon titeket az a föld, ha megfertőztetitek, amint kiokádja azt a népet, amely előttetek van. 29 Mert aki csak egyet is megcselekszik ezekből az utálatosságokból, azt mind ki kell irtani népe közül. 30 Tartsátok meg azért mindazt, amit rendeltem, hogy egyet se kövessetek el azokból az utálatos szokásokból, amelyeket elkövettek tielőttetek, és meg ne fertőztessétek magatokat azokkal. Én, az Úr vagyok a ti Istenetek.”