Mózes ötödik könyve

A Tízparancsolat. Intés engedelmességre

5 Mózes összehívta egész Izráelt, és azt mondta nekik: Hallgasd meg, Izráel, a rendelkezéseket és a végzéseket, amelyeket ma fületek hallatára mondok el, tanuljátok meg, tartsátok meg és teljesítsétek őket! 2 Az Úr, a mi Istenünk szövetséget kötött velünk a Hóreben. 3 Nemcsak atyáinkkal kötötte az Úr e szövetséget, hanem velünk is, akik íme, ma itt mindnyájan életben vagyunk. 4 Színről színre szólt veletek az Úr a hegyen, a tűz közepéből. 5 Én pedig ott álltam akkor tiközöttetek és az Úr között, hogy megjelentsem nektek az Úr beszédét, mert ti féltetek a tűztől, és nem mertetek fölmenni a hegyre. Azt mondta:

6 Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. 7 Ne legyen más istened rajtam kívül!

8 Ne csinálj magadnak faragott képet vagy valami hasonmást arról, ami fönn az égben vagy lenn a földön vagy a vizekben, a föld alatt van, 9 ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. 10 De irgalmasságot cselekszem ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.

11 Ne használd hiába az Úrnak, a te Istenednek nevét, mert az Úr nem hagyja büntetés nélkül azt, aki az ő nevét hiába használja.

12 Emlékezz meg a szombat napjáról, és szenteld meg, ahogyan megparancsolta neked az Úr, a te Istened. 13 Hat napon át munkálkodj, és végezd minden dolgodat. 14 De a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek a szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se a fiad, se a leányod, se a szolgád, se a szolgálóleányod, se az ökröd, se a szamarad és semmiféle jószágod, se a jövevény, aki kapuidon belül van. Hadd pihenjen szolgád és szolgálóleányod úgy, mint te magad is. 15 Emlékezzél meg róla, hogy szolga voltál Egyiptom földjén, és kihozott onnan téged a te Istened, az Úr erős kézzel és kinyújtott karral. Ezért parancsolta neked Istened, az Úr, hogy tartsd meg a szombat napját.

16 Tiszteld atyádat és anyádat, ahogy megparancsolta neked az Úr, a te Istened, hogy hosszú ideig élj, és hogy jó dolgod legyen azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked.

17 Ne ölj!

18 Ne paráználkodj!

19 Ne lopj!

20 Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!

21 Ne kívánd felebarátod feleségét, ne kívánd felebarátod házát, szántóföldjét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát és semmit, ami a felebarátodé.

22 Ezeket az igéket mondta az Úr a ti egész gyülekezeteteknek a hegyen a tűz, a felhő és a homályosság közepéből nagy fennszóval, és nem többet. Fölírta két kőtáblára, és azokat átadta nekem. 23 Amikor hallottátok a szót a sötétség közepéből, a hegy pedig tűzzel égett, hozzám jöttetek törzseitek minden vezetőjével és véneitekkel, 24 és azt mondtátok: Íme, az Úr, a mi Istenünk megmutatta nekünk dicsőségét és nagyságát, és hallottuk szavát a tűz közepéből. A mai napon pedig láttuk, hogy noha Isten beszél az emberhez, mégis életben maradhat. 25 De most miért haljunk meg? Hiszen megemészt minket ez a nagy tűz. Ha még tovább hallgatjuk az Úrnak, a mi Istenünknek szavát, meghalunk. 26 Mert kicsoda az az összes halandó közül, aki hallotta a tűz közepéből szóló élő Isten szavát, mint mi, és életben maradt? 27 Járulj hát te őelé, és hallgasd meg mindazt, amit az Úr, a mi Istenünk beszél, és majd te mondd el nekünk mindazt, amit az Úr, a mi Istenünk mondott neked, és mi meghallgatjuk és megtesszük.

28 Amikor az Úr meghallotta azokat a szavakat, amiket elmondtatok nekem, így szólt hozzám: Meghallottam e nép szavát, amelyet elmondtak neked. Mind jó, mind helyes az, amit mondtak. 29 Bárcsak ilyen maradna a szívük, hogy félnének engem, és megtartanák minden parancsolatomat minden időben, hogy jól legyen dolguk nekik és gyermekeiknek mindörökké! 30 Menj, és mondd meg nekik: „Térjetek vissza sátraitokba!” 31 Te pedig állj ide mellém, hogy elmondjam neked minden parancsolatomat, rendelkezésemet és végzésemet. Tanítsd meg ezekre őket, hogy ezek szerint cselekedjenek azon a földön, amelyet nekik adok örökségül. 32 Vigyázzatok azért, hogy úgy cselekedjetek, ahogy az Úr, a ti Istenetek megparancsolta nektek. Ne térjetek el se jobbra, se balra. 33 Mindig azon az úton járjatok, amelyet az Úr, a ti Istenetek megparancsolt nektek, hogy éljetek, jó dolgotok legyen, és hosszú ideig élhessetek azon a földön, amelyet birtokba vesztek.