Mózes ötödik könyve

A mezőn talált holttesttel és a rabszolganővel kapcsolatos rendelkezések. Az elsőszülöttség és a szülői jog. Az akasztott ember törvénye

21 Hogyha meggyilkolt embert találnak azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked birtokul, és az a mezőn fekszik, és nem tudható, ki ölte meg, 2 akkor véneid és bíráid menjenek ki, és mérjék meg a távolságot a holttesttől a környező városokig. 3 Amely város legközelebb esik a meggyilkolthoz, annak vénei vegyenek egy üszőt, amellyel még nem dolgoztattak, és amely még nem húzott jármot. 4 Vigyék az üszőt egy folyóvíz völgyébe, ahol nem szántanak, és nem vetnek, és szegjék nyakát az üszőnek ott, a völgyben. 5 Azután járuljanak oda a papok, Lévi fiai, mert őket választotta az Úr, a te Istened, hogy szolgáljanak neki, és hogy áldást osszanak az Úr nevében, és az ő ítéletük szerint dőljön el minden per és minden sérelem. 6 A meggyilkolthoz legközelebbi város vénei mossák meg a kezüket a nyakaszegett üsző fölött a völgyben, 7 és így szóljanak: Nem a mi kezünk ontotta ki ezt a vért, és szemünkkel sem láttuk. 8 Bocsáss meg népednek, Izráelnek, amelyet megváltottál, Uram, és ne tulajdonítsd az ártatlan vér kiontását népednek, Izráelnek! És bocsánatot nyernek a vérért. 9 Te azért mentes leszel az ártatlan vér kiontásától, ha úgy cselekszel, amint az igaz az Úr előtt.

10 Mikor harcba mész ellenségeid ellen, és kezedbe adja őket az Úr, a te Istened, és azok közül foglyokat ejtesz, 11 és meglátsz a foglyok között egy szép ábrázatú asszonyt, megszereted, és elvennéd feleségül, 12 vidd be a házadba, hogy nyírja le a haját, és vágja le a körmeit, 13 vesse le magáról a fogsága ruháját, és maradjon a házadban, hogy sirassa apját és anyját egy egész hónapig. Csak ezután menj be hozzá, és légy a férje, és legyen ő a feleséged. 14 Ha pedig később nem tetszik neked, bocsásd el őt kívánsága szerint. De semmiképpen se add el őt pénzért. Ne hatalmaskodjál rajta, miután már magadévá tetted.

15 Ha valakinek két felesége van, és az egyiket szereti, a másikat pedig gyűlöli, és mind a szeretett, mind a gyűlölt nő fiút szül neki, és a gyűlöltnek a fia lesz az elsőszülött, 16 akkor majd azon a napon, amikor fiait örökösökké teszi a maga tulajdonán, nem teheti elsőszülötté a szeretett feleség fiát a gyűlöltnek fiával szemben, ha az az elsőszülött. 17 Hanem a gyűlöltnek a fiát kell elsőszülöttnek elismerni, és két részt kell adni neki mindenből, amije van, mert férfierejének első termése az, övé az elsőszülöttség joga.

18 Ha valakinek engedetlen és konok fia van, aki nem hallgat apja és anyja szavára, és akkor sem engedelmeskedik nekik, ha megfenyítik, 19 az ilyet fogja az apja és az anyja, vigye a város véneihez lakóhelye kapujába, 20 és azt mondják a város véneinek: Ez a mi fiunk engedetlen és konok, nem hallgat a szavunkra, dorbézoló és részeges. 21 Akkor a város férfiai valamennyien kövezzék őt halálra. Így tisztítsd ki a gonoszt a magad köréből, hogy egész Izráel hallja meg ezt, és féljen!

22 Ha valaki halálos bűnt követ el, és megölik, és fára akasztod, 23 holtteste ne maradjon éjjel a fán, hanem temesd el még aznap, mert átkozott Isten előtt, aki fán függ. Ne fertőztesd meg azt a földet, amelyet az Úr, a te Istened ad neked örökségül.