Mózes ötödik könyve

Isten szövetségének megújítása

29 Ezek annak a szövetségnek az igéi, amelyet az Úr parancsára Mózes kötött Izráel fiaival Móáb földjén azon a szövetségen kívül, amelyet a Hóreben kötött velük.

2 Ezután Mózes összehívta egész Izráelt, és ezt mondta nekik: Láttátok mindazt, amit szemetek láttára cselekedett az Úr Egyiptom földjén a fáraóval és minden szolgájával és egész országával. 3 Saját szemetekkel láttátok a nagy próbatételeket, a jeleket és nagy csodákat. 4 De mindmáig nem adott nektek az Úr értő szívet, látó szemet és halló fület. 5 Mégis vezettelek benneteket a pusztában negyven évig. Nem kopott le a rólatok a ruhátok, és nem kopott le a lábatokról a saru sem; 6 kenyeret nem ettetek, sem bort, sem részegítő italt nem ittatok, hogy megtudjátok, hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek. 7 Amikor eljutottatok erre a helyre, kijött elénk Szíhón, Hesbón királya és Óg, Básán királya, hogy megütközzön velünk, de megvertük őket. 8 Elvettük országukat, és odaadtuk örökségül a rúbenieknek, gádiaknak és a Manassé törzs felének. 9 Tartsátok meg tehát ennek a szövetségnek az igéit, és aszerint cselekedjetek, hogy szerencsések legyetek mindenben, amit cselekszetek.

10 Ti ma mindnyájan az Úr, a ti Istenetek színe előtt álltok, törzseitek főemberei, véneitek és tiszttartóitok, Izráel minden férfia, 11 kicsinyeitek, feleségeitek és a táborodban levő jövevények, sőt még a favágók és a vízhordók is, 12 hogy szövetségre lépj az Úrral, a te Isteneddel, amelyet esküvel erősít meg, s amelyet ma köt meg veled az Úr, a te Istened. 13 Hogy népévé emeljen ma téged, ő pedig Istened legyen, ahogy megígérte neked, és ahogy megesküdött atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak. 14 De nemcsak veletek kötöm ezt az esküvel megerősített szövetséget, 15 hanem mindazzal, aki itt van velünk, és itt áll e mai napon az Úr előtt, a mi Istenünk előtt, és azzal is, aki ma nincs itt velünk.

16 Ti tudjátok, hogyan laktunk Egyiptom földjén, és hogyan jöttünk át a nemzetek között, akik közt átvonultatok. 17 Láttátok undokságaikat és bálványaikat, amelyek fából, kőből, ezüstből és aranyból vannak. 18 Ne legyen közöttetek férfi vagy asszony, nemzetség vagy törzs, akinek szíve elfordul ma az Úrtól, a mi Istenünktől, és elmegy, hogy e nemzetek isteneinek szolgáljon. Ne legyen köztetek méreg- és ürömtermő gyökér! 19 De ha lesz, aki hallja ennek az esküvel megerősített szövetségnek az igéit, és áldásban bizakodva szívében azt mondja: „Békességem lesz akkor is, ha szívem gondolata szerint járok”, akkor az öntözött föld ugyanúgy elpusztul, mint a kiszáradt. 20 Nem lesz hajlandó az Úr megbocsátani neki, sőt fölgerjed akkor az Úr haragja és búsulása az ilyen ember ellen, és rászáll arra minden átok, amely meg van írva ebben a könyvben, és eltörli az Úr annak nevét az ég alól. 21 Különválasztja azt az Úr veszedelemre Izráel összes törzse közül a szövetség minden átka szerint, amelyek meg vannak írva ebben a törvénykönyvben. 22 Ezt fogja mondani a következő nemzedék, a ti fiaitok, akik utánatok támadnak, és az idegen, aki messze földről jön el, ha látni fogják e föld csapásait és nyomorúságait, amelyekkel megnyomorította azt az Úr: 23 Kénkő és só égette ki egész földjét, be sem vethető, semmit nem terem, és még csak fű sem nő rajta. Olyan, mint Sodoma, Gomora, Admá és Cebóím helye, amelyeket elsüllyesztett az Úr haragjában és búsulásában. 24 Azt fogja majd kérdezni minden nemzet: Miért cselekedett így az Úr ezzel a földdel? Miért gerjedt ilyen nagy haragra ellene? 25 És azt mondják majd: Azért, mert elhagyták az Úrnak, atyáik Istenének szövetségét, amelyet akkor kötött velük, amikor kihozta őket Egyiptom földjéről, 26 és elmentek, és más isteneket szolgáltak és imádtak. Olyan isteneket, akiket azelőtt nem ismertek, és akiket nem Isten adott nekik. 27 Ezért gerjedt föl az Úr haragja e föld ellen, hogy ráhozza mindazt az átkot, amely meg van írva ebben a könyvben. 28 És haragjában, búsulásában és nagy fölindulásában kigyomlálta őket az Úr az ő földjükről, és más földre vetette őket, ahogy máig is van.

29 A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a mi fiainkéi mindörökké, hogy ennek a törvénynek minden szavát megtartsuk.