Mózes ötödik könyve

A hamis próféták. Bálványimádásra való csábítás

13 Ha jövendőmondó vagy álomlátó támad közötted, és jelt vagy csodát mutat neked, 2 és be is következik az a jel vagy csoda, amelyről szólt neked, és azt mondja: „Kövessünk más isteneket – akiket nem ismertél –, és tiszteljük azokat”, 3 ne hallgass az efféle jövendőmondók beszédeire vagy az efféle álomlátókra. Mert az Úr, a ti Istenetek próbál csak ezzel benneteket, hogy megtudja, hogy teljes szívetekből és teljes lelketekből szeretitek-e Isteneteket, az Urat. 4 Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek, őt féljétek, az ő parancsolatait tartsátok meg, az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és őhozzá ragaszkodjatok. 5 Az ilyen jövendőmondónak vagy álomlátónak meg kell halnia, mert pártütést hirdetett az Úr, a ti Istenetek ellen, aki kihozott titeket Egyiptom földjéről, és megszabadított téged a szolgaság házából, mert megpróbált eltántorítani téged arról az útról, amelyet az Úr, a te Istened parancsolt neked, hogy azon járj. Ezért gyomláld ki a gonoszt magad közül.

6 Ha testvéred, anyád fia vagy fiad vagy leányod vagy a kedvelt feleséged vagy testi-lelki jó barátod titkon így csábítgat: „Gyere, menjünk, és tiszteljünk más isteneket” – akiket nem ismertetek sem te, sem atyáid 7 ama népek istenei közül, akik körülöttetek vannak, közel hozzád vagy távol tőled, a föld egyik végétől a másik végéig –, 8 ne engedj neki, ne hallgass rá, ne szánd meg, ne kíméld és ne rejtegesd őt. 9 Mindenképpen öld meg. Te emelj rá elsőként kezet, amikor kivégzik, azután pedig az egész nép. 10 Kövezd halálra, mert azon igyekezett, hogy eltántorítson téged az Úrtól, a te Istenedtől, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. 11 Hallja meg ezt az egész Izráel, és féljenek, és senki se cselekedjék többé köztetek ehhez hasonló gonosz dolgokat.

12 Ha valamelyik városodról, amelyet az Úr, a te Istened lakhelyül ad neked, azt hallod, hogy 13 istentelen emberek támadtak benne, és kényszerítik városuk lakosait, és azt mondják: „Nosza, menjünk, és tiszteljünk más isteneket” – akiket nem ismertetek –, 14 akkor keress, kutass, és szorgalmasan tudakozódjál, és ha igaz és bizonyos a dolog, és megtörtént ez az utálatosság közöttetek, 15 hányd kardélre annak a városnak lakosait, pusztítsd ki mindenestül azt, ami benne van. Jószágát is hányd kardélre. 16 A benne lévő prédát hordd mind együvé a piac közepére, és égesd meg a várost és annak prédáját teljes áldozatul az Úrnak, a te Istenednek. Legyen romhalmaz mindörökké, és soha többé föl ne építsék. 17 Ne ragadjon semmi a kezedhez abból az átokra valóból, hogy megszűnjön az Úr haragjának búsulása, irgalmas legyen hozzád, és könyörüljön rajtad, és megszaporítson téged, ahogyan esküvel ígérte atyáidnak, 18 ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod minden parancsolatát, amelyeket ma parancsolok neked, hogy azt cselekedd, ami igaz az Úrnak, a te Istenednek szemében.