Mózes első könyve

Ábrahámnak Ketúrától született fiai; halála és eltemetése. Izmael nemzetsége: Jákób és Ézsau születése. Ézsau eladja Jákóbnak az elsőszülöttségi jogát

25 Ábrahám pedig ismét feleséget vett magának, akinek Ketúrá volt a neve. 2 Ő szülte neki Zimránt, Joksánt, Medánt, Midjánt, Jisbákot és Súahot. 3 Joksán pedig Sebát és Dedánt nemzette. Dedán fiai lettek az assúriak, letúsiak és a leummiak. 4 Mid­ján fiai pedig: Éfá, Éfer, Hanók, Abidá és Eldáá. Mindezek Ketúrá fiai. 5 Ábrahám mindazt, amije volt, Izsáknak adta. 6 Azoknak a fiainak pedig, akik az ágyasaitól származtak, ajándékokat adott, és még életében elküldte őket fia, Izsák mellől kelet felé, egy keleti tartományba.

7 Ez Ábrahám életének ideje, amelyet megért: százhetvenöt esztendő. 8 És elhunyt Ábrahám, meghalt jó vénségben, öregen és betelve az élettel, és elődei mellé temették. 9 Fiai, Izsák és Izmael temették el Makpéla barlangjában, Efrónnak, a hettita Cóhar fiának mezején, Mamréval szemben. 10 Azon a mezőn, melyet Ábrahám Hét fiaitól vett: ott temették el Ábrahámot és feleségét, Sárát. 11 Ábrahám halála után Isten megáldotta fiát, Izsákot. Izsák pedig a Lahajrói-kútnál lakott.

12 Ezek pedig Ábrahám fiának, Izmaelnek a nemzetségei, akit az egyiptomi Hágár, Sára szolgálója szült neki. 13 Ezek Izmael fiai nevük és nemzetségük szerint: Izmael elsőszülöttje Nebájót, azután Kédár, Adbeél és Mibszám. 14 És Mismá, Dúmá, Masszá. 15 Hadad, Témá, Jetúr, Náfis és Kédmá. 16 Ezek Izmael fiai, és ez azoknak a neve táborhelyeik és falvaik szerint: tizenkét fejedelem, nemzetségük szerint. 17 Ez Izmael életének ideje: százharminchét esztendő. Elhunyt Izmael, meghalt, és népéhez tért. 18 Utódai Havílától Súrig laktak, amely Egyiptommal szemben van, amerre Asszíriába mennek. Összes testvérével szemben volt a lakóhelye.

19 Ezek pedig Izsáknak, Ábrahám fiának a nemzetségei: Ábrahám nemzette Izsákot. 20 Izsák pedig negyvenesztendős volt, amikor feleségül vette Rebekát, az arámi Betúél leányát, Paddan-Arámból az arámi Lábán húgát. 21 És könyörgött Izsák az Úrhoz a feleségéért, mivelhogy az meddő volt. Az Úr meghallgatta, és várandós lett Rebeka, a felesége. 22 És két fiúgyermek tusakodott a méhében. Akkor ezt mondta: Ha már így van, miért vagyok így? Elment azért, hogy megkérdezze az Urat. 23 És ezt mondta neki az Úr:

Két nemzetség van méhedben.

Két nép válik ki bensődből;

az egyik erősebb lesz a másiknál,

és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek.

24 És elérkezett szülésének ideje, és íme, ikrek voltak a méhében. 25 Kijött az első: vöröses volt, mindenestül szőrös, mint a daróc. Ezért nevezték Ézsaunak. 26 Azután kijött a testvére, kezével Ézsau sarkába fogódzva. Ezért nevezték Jákóbnak. Izsák pedig hatvanesztendős volt, amikor ők születtek.

27 Amikor felnövekedtek a gyermekek, Ézsau vadászathoz értő mezei ember lett, Jákób pedig szelíd sátorlakó. 28 Izsák Ézsa­ut szerette, mert ízlett neki a vad, Rebeka pedig Jákóbot szerette.

29 Jákób egyszer valami főzeléket főzött, és Ézsau fáradtan jött meg a mezőről. 30 Így szólt Jákóbhoz: Hadd egyem abból a vörös ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezték őt Edómnak. 31 De Jákób ezt felelte: Add el érte nekem most azonnal az elsőszülöttségedet. 32 És mondta Ézsau: Íme, én közel járok a halálhoz, mire jó hát nekem az én elsőszülöttségem? 33 Jákób ezt felelte: Esküdj meg hát nekem azonnal! Ő megesküdött neki, és eladta az elsőszülöttségi jogát Jákóbnak. 34 S ekkor Jákób adott Ézsaunak kenyeret és főtt lencsét, és ő evett és ivott, majd fölkelt és elment. Így vetette meg Ézsau az elsőszülöttséget.