Zakariás próféta könyve

Az Istennek tetsző böjt

7 Dárius király negyedik esztendejében így szólt az Úr szava Zakariáshoz a kilencedik hónap, kiszlév negyedik napján, 2 amikor a bételiek elküldték Száre­cert, Regem-Meleket és társait, hogy esedezzenek az Úr színe előtt, 3 és megkérdezzék a papokat, akik a Seregek Urának a házában vannak, és megkérdezzék a prófétákat is: Sírjak-e az ötödik hónapban, és böjtöljek-e, ahogyan már jó néhány éve tesszük? 4 Ekkor így szólt hozzám a Seregek Ura: 5 Így szólj az ország egész népéhez és a papokhoz: „Amikor böjtöltetek és gyászoltatok az ötödik és a hetedik hónapban, mégpedig hetven esztendeig, vajon valóban énértem böjtöltetek? 6 Amikor pedig ettetek és ittatok, vajon nem magatokért ettetek és magatokért ittatok-e? 7 Nemde ezeket a szavakat hirdettette az Úr a korábbi próféták által, amikor még népes és gazdag volt Jeruzsálem a körülötte levő városokkal együtt, és mind a Délvidék, mind pedig az alföld még népes volt?”

8 Zakariáshoz ismét szólt az Úr szava: 9 Így szól a Seregek Ura: „Igazságos ítélettel ítéljetek, szeretetet és könyörületességet gyakoroljon mindenki a felebarátjával! 10 Az özvegyet és az árvát, a jövevényt és a szegényt ne zsákmányoljátok ki, és ne gondoljatok gonoszt szívetekben egymás ellen.” 11 De ők nem akarták meghallani, sőt hátat fordítottak, és bedugták a fülüket, hogy ne halljanak. 12 A szívüket is megkeményítették, hogy ne hallják a törvényt és azokat az szavakat, amelyeket a Seregek Ura küldött lelke által a korábbi próféták révén. Ezen igen fölháborodott a Seregek Ura. 13 Ezért, ahogy én kiáltottam, és nem hallgattak meg, úgy ők is kiáltanak, és én sem hallgatom meg őket – ezt mondja a Seregek Ura. 14 Szétszórtam őket mindenféle nép közé, amelyeket nem ismertek, az ország pedig puszta maradt utánuk, és senki sem megy át rajta. Így tették pusztává a kívánatos országot.