Mózes negyedik könyve

A léviták és az elsőszülöttek megszámlálása

3 Ezek voltak Áron és Mózes leszármazottai abban az időben, amikor az Úr beszélt Mózessel a Sínai-hegyen. 2 Ezek Áron fiainak nevei: az elsőszülött Nádáb, azután Abihú, Eleázár és Ítámár. 3 Ezek Áron fiainak, a fölkent papoknak a nevei, akiket papi szolgálatra avattak föl. 4 De Nádáb és Abihú meghalt az Úr színe előtt, mivel idegen* tűzzel áldoztak az Úr előtt a Sínai-pusztában, fiaik pedig nem voltak. Ezért Eleázár és Ítámár viselték a papságot Áronnak, atyjuknak a színe előtt.

5 Azután így szólt az Úr Mózeshez: 6 Hozd elő Lévi törzsét, és állítsd Áron pap elé, hogy szolgáljanak neki. 7 Ügyeljenek az ő és az egész gyülekezet szolgálatára a bizonyság sátra előtt, hogy végezhessék a hajlék körül való teendőket. 8 Ügyeljenek a gyülekezet sátrának minden eszközére is, és legyenek Izráel fiainak szolgálatára a hajlék körüli tennivalók ellátásával. 9 Add a lévitákat Áronnak és fiainak, mert ők valóban nekik adattak Izráel fiai közül. 10 Áront és fiait pedig rendeld föléjük, hogy végezzék papi teendőiket. Ha idegen járulna oda, haljon meg.

11 Azután így szólt az Úr Mózeshez: 12 Íme, kiválasztottam a lévitákat Izráel fiai közül, minden elsőszülött helyett, aki anyja méhét megnyitja Izráel fiai között. Ezért a léviták az enyéim legyenek. 13 Mert enyém minden elsőszülött. Amikor megöltem minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, magamnak szenteltem minden elsőszülöttet Izráelben; akár ember, akár állat, enyéim legyenek. Én vagyok az Úr.

14 Azután így szólt az Úr Mózeshez a Sínai-pusztában: 15 Vedd számba Lévi fiait atyáik háza népe szerint, nemzetségeik szerint. Egy hónapostól fogva és azon felül minden férfinemhez tartozót végy számba. 16 Számba vette azért Mózes őket az Úr szava szerint, amint meghagyta neki. 17 És ezek voltak Lévi fiai név szerint: Gérsón, Kehát és Merári. 18 Ezek Gérsón fiainak nevei és nemzetségei: Libni és Simei. 19 Továbbá Kehát fiai és nemzetségei: Amrám, Jichár, Hebrón és Uzzíél. 20 Merári fiai és nemzetségei pedig: Mahli és Músi. Ezek Lévi nemzetségei atyáik háza népe szerint.

21 Gérsóntól való a Libni nemzetség és Simei nemzetsége. Ezek a gérsóni nemzetségek. 22 A számba vett férfiak egy hónapostól fölfelé összesen hétezer-ötszázan voltak. 23 A gérsóni nemzetségnek a hajlék mögött, nyugat felől kellett táboroznia. 24 A gérsóniak háza népének feje pedig Eljászáf, Láél fia volt. 25 Gérsón fiainak a tiszte ügyelni a gyülekezet sátránál a hajlékra, a sátorra, annak takarójára és a gyülekezet sátra bejáratának függönyeire, 26 továbbá az udvar szőnyegfalára és az udvar bejáratának függönyére és a hozzá tartozó köteleknél minden tennivaló elvégzésére.

27 Keháttól való az Amrám nemzetség, a Jichár nemzetség, a Hebrón nemzetség és az Uzzíél nemzetség. Ezek Kehát nemzetségei. 28 Egy hónapostól fogva és fölfelé az összes férfi nyolcezer-hatszáz fő volt, ők voltak a szent hely őrzői. 29 Kehát fiainak nemzetségei a hajlék oldala mellett, dél felől táborozzanak. 30 A kehátiak nemzetségének, atyái háza népének fejedelme Elicáfán, Uzzíél fia. 31 Az ő tisztük ügyelni a ládára, az asztalra, a mécsestartóra, az oltárokra és a szentély edényeire, amelyekkel szolgálnak, a takaróra és minden azzal járó szolgálatra. 32 A léviták legfőbb fejedelme Eleázár, Áron pap fia, ő a szent helynél tevékenykedők felügyelője.

33 Meráritól való Mahli és Músi nemzetsége. Ezek Merári nemzetségei. 34 A számba vett férfiak pedig egy hónapostól fogva fölfelé hatezer-kétszázan voltak. 35 Merári nemzetségének, atyái háza né­pé­nek fejedelme Cúriél, Abihail fia. A hajlék észak felől való oldala mellett táboroztak. 36 Merári fiainak a tiszte felügyelni a hajlék deszkáira, reteszrúdjaira, oszlopaira és talpaira, minden edényére és minden azzal járó szolgálatra. 37 Továbbá az udvar körül való oszlopokra és azok talpaira, szögeire és köteleire.

38 A hajlék előtt keletre, a gyülekezet sátra előtt, napkelet felől Mózes, Áron és fiai táborozzanak, a szent hely körül végezzék teendőiket Izráel fiainak szolgálatában. Ha pedig idegen járulna oda, meg kell halnia. 39 Az összes megszámlált lévita, akiket Mózes és Áron az Úr rendeletére nemzetségenként számba vett egy hónapostól fogva és fölfelé: huszonkétezer fő.

40 Ezután azt mondta az Úr Mózesnek: Vedd számba Izráel fiai közül az elsőszülötteket egy hónapostól fogva és feljebb, éspedig név szerint vedd számba őket. 41 De válaszd külön nekem a lévitákat az Izráel fiai közül való minden elsőszülött helyett és a léviták jószágait Izráel jószágainak minden elsőszülöttje helyett, mert én vagyok az Úr. 42 Mózes tehát számba vette Izráel fiainak minden elsőszülöttjét, ahogy az Úr parancsolta neki. 43 A név szerint számba vett összes elsőszülött egy hónapostól fogva és feljebb huszonkétezer-kétszázhetvenhárom fő volt.

44 Azután így szólt az Úr Mózeshez: 45 Válaszd ki a lévitákat az Izráel fiai közül való minden elsőszülött helyett és a léviták állatait az ő állataik helyett, és a léviták az enyéim legyenek. Én vagyok az Úr. 46 Ami pedig a kétszázhetvenhárom megváltását illeti, akik a léviták számán felül vannak Izráel fiainak elsőszülöttei közül, 47 végy öt-öt sékelt fejenként. A szent sékel szerint vedd azt, amelyben húsz géra egy sékel. 48 Add azt a pénzt Áronnak és fiainak váltságul a köztük levő számfelettiekért. 49 Beszedte tehát Mózes a váltságpénzt azoktól, akik a léviták által megváltottak számán felül voltak. 50 Izráel fiainak elsőszülöttjeitől szedte be e pénzt, ezerháromszázhatvanöt sékelt a szent sékel szerint. 51 Mózes a megváltottak pénzét Áronnak és fiainak adta az Úr parancsa szerint, amint megparancsolta Mózesnek.