Mózes negyedik könyve

Izráel lelki és testi paráználkodása. Fineás bosszúállása

25 Amikor Izráel Sittímben tartózkodott, a nép paráználkodni kezdett Móáb leányaival, 2 mert ők meghívták a népet isteneik áldozatára. A nép ott evett, és imádta az ő isteneiket. 3 Odaszegődött Izráel Baal-Peórhoz, az Úr haragja pedig fölgerjedt Izráel ellen. 4 Azt mondta az Úr Mózesnek: Fogasd el e nép minden főemberét, és akasztasd föl őket az Úr előtt fényes nappal, hogy elforduljon Izráelről az Úr fölgerjedt haragja. 5 Mózes tehát így szólt Izráel bíráihoz: Mindenki ölje meg a maga emberei közül azokat, akik odaszegődtek Baal-Peórhoz.

6 Íme, épp akkor jött valaki Izráel fiai közül, és egy midjáni nőt hozott testvérei közé Mózes szeme láttára és Izráel fiai egész gyülekezetének szeme láttára. Azok pedig sírtak a gyülekezet sátrának bejáratánál. 7 Amikor meglátta ezt Fineás, Eleázár fia, Áron pap unokája, kilépett a gyülekezet közül, és kezébe vette dárdáját. 8 Bement az izráeli férfi után a sátorba, és hason szúrta mindkettőjüket, mind az izráeli férfit, mind az asszonyt. És megszűnt a csapás Izráel fiai között. 9 De meghaltak a csapás miatt huszonnégyezren.

10 Akkor így szólt az Úr Mózeshez: 11 Fineás, Eleázár fia, Áron pap unokája elfordította haragomat Izráel fiairól, mivel haragom szerint bánt velük. Ezért nem pusztítom ki felindulásomban Izráel fiait. 12 Mondd meg tehát: Íme, szövetségemet, a békesség szövetségét adom neki. 13 Övé és utódaié lesz a papság szövetsége örökre, mivel bosszút állt Istenéért, és engesztelést végzett Izráel fiaiért.

14 A megölt izráeli férfinak a neve pedig, akit a midjáni asszonnyal együtt öltek meg, Zimri volt, Szálu fia, a Simeon nemzetség háza népének főembere. 15 A megölt midjáni asszony neve pedig Kozbi volt, Cúr leánya, akinek az atyja Midján egyik nemzetségének a feje volt.

16 Azután így szólt az Úr Mózeshez: 17 Támadjátok meg a midjániakat, és verjétek le őket, 18 mert megtámadtak titeket az ő cselszövéseikkel, amelyeket Peór és az ő húguk, Kozbi, az egyik midjáni fejedelem leánya révén szőttek ellenetek, akit megöltek a Peór miatt támadt csapás napján.