Máté evangéliuma

Jövendölés Jeruzsálem lerombolásáról
(Mk 13,1–2; Lk 21,5–6)

24 Amikor Jézus kijött a templomból, és éppen elindult, odamentek hozzá a tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. 2 Jézus pedig azt mondta nekik: Látjátok mindezeket? Bizony mondom nektek: nem marad itt kő kövön, melyet le ne rombolnának.

A nagy nyomorúságok ideje
(Mk 13,3–39; Lk 17,26–30.34–46; Lk 21,7–33; Lk 12,39–40; Mt 10,17–22)

3 Amikor pedig az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá a tanítványok külön, és megkérdezték: Mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek, és mi lesz a jele eljövetelednek és a világvégének? 4 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket. 5 Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: „Én vagyok a Krisztus!”, és sokakat megtévesztenek. 6 Hallani fogtok majd háborúkról és háborúk híreiről. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de ez még nem a vég. 7 Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek sokfelé. 8 Mindez pedig a vajúdás kínjainak kezdete. 9 Akkor majd nyomorúságra adnak és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. 10 Akkor sokan meginognak, elárulják és meggyűlölik egymást. 11 Sok hamis próféta támad, akik sokakat megtévesztenek. 12 Mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, 13 de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. 14 És Isten országának ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és majd akkor jön el a vég. 15 Amikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólt, ott áll a szent helyen – aki olvassa, értse meg –, 16 akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre. 17 A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen, 18 és a mezőn levő ne térjen vissza, hogy a ruháját elvigye. 19 Jaj pedig a várandós és a szoptató anyáknak azokon a napokon! 20 Imádkozzatok pedig, hogy futásotok ne télen legyen, se szombaton! 21 Mert akkor olyan nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha. 22 És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidíttetnek azok a napok.

23 Ha valaki akkor azt mondja nektek: íme, itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek! 24 Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is. 25 Íme, előre megmondtam nektek. 26 Azért ha azt mondják majd nektek: Íme, a pusztában van, ne menjetek ki! Íme, a belső szobákban, ne higgyétek! 27 Mert amint a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is. 28 Mert ahol a tetem, oda gyűlnek a saskeselyűk. 29 Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok az égről lehullnak, és az egek erősségei megrendülnek. 30 És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, és sír a föld minden nemzetsége, amikor meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. 31 És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. 32 A fügefáról vegyétek pedig a példát: amikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. 33 Hasonlóképpen ti is, amikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van ő, az ajtó előtt. 34 Bizony mondom nektek: nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. 35 Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen nem múlnak el. 36 Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül. 37 Ahogyan Nóé napjaiban volt, úgy lesz az Emberfiának eljövetelekor is. 38 Mert amint az özönvíz előtti napokban ettek, ittak, házasodtak, és férjhez mentek mind ama napig, amelyen Nóé bement a bárkába, 39 és nem vettek észre semmit, mígnem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is. 40 Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. 41 Két asszony őröl kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. 42 Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, melyik órában jön el a ti Uratok! 43 Azt pedig jegyezzétek meg: ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakaszában jön el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy házába betörjön. 44 Azért legyetek készen ti is, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok.

Példázat a hű és a gonosz szolgáról (Lk 12,41–48)

45 Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett háznépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt? 46 Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. 47 Bizony mondom nektek, hogy minden vagyona fölött gondviselővé teszi. 48 Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt, 49 és szolgatársait verni kezdené, és a részegesekkel együtt enne és inna: 50 megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, 51 kettévágatja, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.