Máté evangéliuma

Jézus megkísértése (Mk 1,12–13; Lk 4,1–13)

4 Akkor a Lélek Jézust a pusztába vitte, hogy az ördög megkísértse. 2 Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. 3 Ekkor a kísértő odament hozzá, és azt mondta: Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. 4 Ő pedig ezt felelte: Meg van írva: nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. 5 Ekkor elvitte őt az ördög a szent városba, odahelyezte a templom párkányára, 6 és azt mondta neki: Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. 7 Jézus így felelt: Viszont az is meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet! 8 Ismét elvitte őt az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, 9 és ezt mondta neki: Mindezt neked adom, ha leborulsz előttem, és imádsz engem. 10 Ekkor azt mondta neki Jézus: Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Istenedet, az Urat imádd, és csak neki szolgálj! 11 Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok jöttek, és szolgáltak neki.

Jézus prédikálni kezd
(Mk 1,14–15; Lk 4,14–15)

12 Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszatért Galileába. 13 Názáretet elhagyva elment, és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén, 14 hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott, 15 amikor így szólt: Zebulon földje és Naftáli földje, a tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája! 16 A sötétségben ülő nép nagy világosságot látott, és a halál földjén és árnyékában ülőknek fény ragyogott fel. 17 Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.

Jézus elhívja első tanítványait
(Mk 1,16–20; Lk 5,1–11; Jn 1,35–51)

18 Jézus a Galileai-tenger partján járt, és meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, Andrást, amint a tengerbe hálót vetettek, mert halászok voltak. 19 Így szólt hozzájuk: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket! 20 Azok azonnal otthagyták a hálókat, és követték őt. 21 Onnan továbbment, és meglátott két másik testvért, Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint apjukkal, Zebedeussal hálóikat kötözgették a hajóban, és elhívta őket. 22 Azok pedig azonnal otthagyták a hajót és az apjukat, és követték őt.

Jézus tanít és gyógyít
(Mk 3,7–12; Lk 6,17–19)

23 Jézus bejárta egész Galileát. Tanított zsinagógáikban, hirdette az Isten országának evangéliumát, és gyógyított a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. 24 Híre is ment egész Szíriában úgy, hogy odavitték hozzá mind a szenvedőket, a különféle betegségekben és kínokban sínylődőket, az ördöngösöket, a holdkórosokat és bénákat, ő pedig meg­gyógyította őket. 25 Nagy sokaság követte Galileából, a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.