Máté evangéliuma

Jézus Krisztus nemzetségkönyve
(Lk 3,23–38)

1 Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve. 2 Ábrahám fia volt Izsák, Izsák fia volt Jákób; Jákób fiai voltak Júda és testvérei. 3 Júda fia volt Fá­resz és Zerah Támártól, Fáresz fia volt Heszrón; Heszrón fia volt Arám, 4 Arám fia volt Aminádáb, Aminádáb fia volt Nahson, Nahson fia volt Szalmón. 5 Szalmón fia volt Boáz Ráhábtól, Boáz fia volt Óbéd Ruthtól, Óbéd fia volt Isai. 6 Isai fia volt Dávid, a király. Dávid fia volt Salamon az Úriás feleségétől.

7 Salamon fia volt Roboám, Roboám fia volt Abijjá, Abijjá fia volt Ászá, 8 Ászá fia volt Jósafát, Jósafát fia volt Jórám, Jórám fia volt Uzziás, 9 Uzziás fia volt Jótám, Jótám fia volt Áház, Áház fia volt Ezékiás, 10 Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia volt Ámón, Ámón fia volt Jósiás, 11 Jósiás fiai voltak Jekonjás és testvérei a babiloni fogság idején.

12 A babiloni fogság után Jekonjás fia volt Sealtiél, Sealtiél fia volt Zerubbábel, 13 Zerubbábel fia volt Abihud, Abihud fia volt Eljákim, Eljákim fia volt Azzur, 14 Azzur fia volt Cádók, Cádók fia volt Jákin, Jákin fia volt Elihud, 15 Elihud fia volt Eleázár, Eleázár fia volt Mattán, Mattán fia volt Jákób.

16 Jákób fia volt József, Mária férje, és Máriától született Jézus, akit Krisztusnak neveznek.

17 Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig tizennégy nemzedék és a babiloni fogságba viteltől Krisztusig tizennégy nemzedék.

Jézus Krisztus születése

18 Jézus Krisztus születése így történt: Mária, az ő anyja eljegyeztetett Józseffel, de mielőtt egybekeltek volna, viselős lett a Szentlélektől. 19 József pedig, az ő férje igaz ember volt, és nem is akarta megbélyegezni feleségét, el akarta tehát titkon bocsátani. 20 Amíg ezen tűnődött, íme, az Úr angyala álomban megjelent neki, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a feleségedet, mert ami benne fogantatott, az a Szentlélektől van. 21 Fiat szül, és nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. 22 Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt: 23 Íme, a szűz fogan méhében, és fiat szül, akinek a neve Immánuel, amely azt jelenti: Velünk az Isten. 24 József pedig felserkent álmából, és úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét, 25 de nem ismerte őt, amíg Mária meg nem szülte elsőszülött fiát. És Jézusnak nevezte őt.