Ezékiel próféta könyve

Az áldozat rendje és az áldozati konyhák

46 Azt mondja az én Uram, az Úr: A belső udvar kapuja, amely keletre néz, legyen zárva a hat munkanapon át, de szombatnapon és újhold napján nyissák ki. 2 És ha a fejedelem a kapu csarnokának útján kívülről bejön, álljon a kapufélfa mellé, és amíg a papok bemutatják égőáldozatát és hálaadó áldozatait, leborulva imádkozzék a kapu küszöbén, azután menjen ki, de a kaput ne zárják be estig. 3 Az ország népe is leborulva imádkozzék ugyanennek a kapunak a bejáratánál szombaton és újhold napján az Úr színe előtt. 4 Az az égőáldozat pedig, amelyet a fejedelem visz az Úrnak szombatnapon, hat ép bárány és egy ép kos legyen. 5 Az ételáldozat pedig egy efa liszt legyen a kos mellé. A bárányok mellé pedig adjon annyi ételáldozatot, amennyi tőle telik, és az olajból egy hínt minden efához. 6 Az újhold napján pedig adjon egy ép, fiatal bikát, hat bárányt és egy kost; mindegyik ép legyen. 7 A bika mellé egy efa lisztet és a kos mellé is egy efát készíttessen ételáldozatul. A bárányok mellé pedig annyit, amennyi tőle telik, és az olajból egy hínt minden efához. 8 Amikor bemegy a fejedelem, a kapu csarnokán keresztül menjen be, és ugyanezen az úton menjen is ki. 9 Amikor pedig a föld népe megy be az Úr színe elé az ünnepeken, akkor aki az északi kapun keresztül ment be, hogy leborulva imádkozzék, a déli kapun menjen ki. Aki pedig a déli kapun keresztül ment be, az az északi kapun menjen ki. Ne azon a kapun keresztül térjen vissza, amelyen bement, hanem az azzal szemben lévőn menjen ki. 10 A fejedelem pedig ugyanakkor menjen be, amikor ők, és ugyanakkor menjen ki, amikor ők.

11 Az ünnepeken és a szent egybegyűléseken legyen az ételáldozat egy efa liszt egy bika mellé és egy efa a kos mellé; a bárányok mellé annyi, amennyi tőle telik, az olajból pedig egy hín minden efához. 12 Ha a fejedelem önkéntes égőáldozatot készíttet vagy hálaadó áldozatokat önkéntes áldozatul az Úrnak, nyissák ki neki a keletre néző kaput, és ő úgy készíttesse el égőáldozatát és hálaadó áldozatait, ahogyan szombatnapon szokta tenni. Azután menjen ki, és zárják be a kaput távozása után. 13 Készíttessen naponként az Úrnak égőáldozatul egy ép, egyesztendős bárányt. Minden reggel készíttesse el azt. 14 Ezt az ételáldozatot készíttesd el hozzá minden reggel: egyhatod rész efa lisztet és az olajból a hín harmadrészét a liszt megnedvesítésére, ételáldozatul az Úrnak. Örökös és állandó rendelkezések ezek. 15 Készíttessétek el tehát a bárányt, az ételáldozatot és az olajat minden reggel: állandó égőáldozat ez.

16 Azt mondja az én Uram, az Úr: Ha a fejedelem ajándékot adna valamelyik fiának a maga örökségéből, az a fiáé lehet, mivel saját birtokuk az. 17 De ha birtokából valamelyik szolgájának ad ajándékot, csak a felszabadítás esztendejéig lehet azé, azután visszaszáll a fejedelemre, mivel a saját birtoka az, és a fiaié lesz. 18 A nép birtokából azonban nem vehet el a fejedelem, nehogy kitaszítsa őket tulajdonukból. Saját tulajdonából adjon birtokot fiainak, hogy népem közül ne szorítson ki senkit a maga tulajdonából.

19 Azután bevitt engem ahhoz a bejárathoz, amely a kapu mellett, oldalt volt, a papok szent kamráinál, amelyek északra néztek, és íme, volt ott egy helyiség a nyugati szélén. 20 Azt mondta nekem: Ezen a helyen főzzék a papok a vétekért és a bűnért való áldozatot, és ott süssék az ételáldozatot, és ne vigyék ki a külső udvarba, nehogy a szentet megérintse a nép.

21 Azután kivitt engem a külső udvarba, és körülvezetett az udvar mind a négy sarkához, és íme, az udvar mindegyik sarkában volt egy udvar. 22 Az udvar négy sarkában negyven könyök hosszú és harminc könyök széles zárt* udvarok voltak. Azonos méretűek voltak az udvar négy sarkánál levő udvarok. 23 Fal vette körül mind a négyet, és a fal mellé tűzhelyek voltak építve körös-körül.* 24 Azt mondta nekem: Ezek a konyhák, itt főzik meg a ház szolgái a nép véresáldozatát.