Ezékiel próféta könyve

Prófécia Ammón, Móáb, Edóm és a filiszteusok ellen

25 Azután így szólt hozzám az Úr szava: 2 Embernek fia! Vesd tekintetedet Ammón fiaira, és prófétálj ellenük! 3 Mondd Ammón fiainak: Halljátok az én Uramnak, az Úrnak beszédét! Így szól az én Uram, az Úr: Mivel azt mondtad: „Hahaha!”, amikor szent helyem tisztátalanná lett, és Izráel földje elpusztíttatott, és Júda háza fogságba ment: 4 ezért íme, a Kelet fiainak birtokába adlak, hogy felüssék sátraikat, és felállítsák nálad lakóhelyeiket. Ők eszik meg gyümölcsödet, és ők isszák meg tejedet. 5 Rabbát tevék legelőjévé teszem, és Ammón fiait nyájak pihenőhelyévé, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr! 6 Mert így szól az én Uram, az Úr: Mivel tapsoltál kezeddel, dobbantottál lábaddal, és örültél, teljes megvetéssel a lelkedben Izráel földje fölött, 7 ezért íme, kinyújtom ellened a kezemet, és zsákmányul adlak a népeknek, kiirtalak a nemzetek közül, és elveszítlek az országok közül. Eltöröllek, hogy megtudd, hogy én vagyok az Úr.

8 Ezt mondja az én Uram, az Úr: Mivel Móáb és Széír így szólt: „Íme, Júda háza is olyan, mint a többi nép”, 9 ezért íme, megnyitom Móáb hegyoldalát a városok felől, a végvárai felől az ország ékességei, Bét-Hajesimót, Baal-Meón és Kirjátaim felé. 10 Utat nyitok Kelet fiainak Ammón fiai felé, és birtokul adom őket nekik, hogy ne is emlékezzenek többé Ammón fiaira a népek között. 11 Móáb fölött is ítéletet tartok, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr.

12 Így szól az én Uram, az Úr: Mivel Edóm kegyetlenül bosszút állt Júda házán, és vétkezve vétkezett, amiért bosszút állt rajta, 13 ezért így szól az én Uram, az Úr: Kinyújtom kezemet Edómra, kiirtok belőle embert és állatot, és pusztasággá teszem; Témántól Dedánig fegyvertől hullanak el. 14 Bosszút állok Edómon népem, Izráel keze által, és ők fölindulásom és haragom szerint cselekszenek Edómmal. Akkor megismerik boszúállásomat – ezt mondja az én Uram, az Úr.

15 Így szól az én Uram, az Úr: Mivel a filiszteusok bosszúból cselekedtek, és kegyetlen bosszút álltak, dölyfös lélekkel, hogy elveszítsék Izráelt örök gyűlölséggel, 16 azért ezt mondja az én Uram, az Úr: Íme, kinyújtom kezemet a filiszteusokra, és kiirtom a kerétieket, és elveszítem a tenger partján lakók maradékát. 17 Nagy bosszút állok rajtuk fenyítő haragomban, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor bosszút állok rajtuk.