Ezékiel próféta könyve

Jeruzsálem vétkeinek fölsorolása

22 Azután így szólt hozzám az Úr szava: 2 Te, embernek fia, akarsz-e ítélkezni? Meg akarod-e ítélni a vérontó várost? Add tudtára minden utálatosságát, 3 és ezt mondd: „Így szól az én Uram, az Úr: E városnak, amely vért ontott, eljön az órája, mivel bálványokat készített magának, és tisztátalan lett. 4 Az általad kiontott vér miatt lettél vétkessé, és az általad készített bálványokkal fertőztetted meg magadat. Közelebb hoztad napjaidat, és eljutottál esztendeid végéhez: Ezért gyalázatul adlak a népeknek, és csúfságul minden országnak. 5 A közel és távol lévők kicsúfolnak téged, te rossz hírű, te sokat háborúskodó!

6 Íme, Izráel fejedelmei közül mindegyik azon volt, hogy minél több vért ontson. 7 Apát és anyát semmibe vettek benned, a jövevényt nyomorgatták, az árvát és özvegyet sanyargatták. 8 Megvetetted a nekem szentelt dolgokat, és tisztátalanná tetted szombatjaimat. 9 Rágalmazók voltak benned, hogy vért ontsanak, a hegyeken ettek, fajtalanságot cselekedtek körödben. 10 Fölfedték benned az apa szemérmét, erőszakoskodtak az asszonnyal tisztulása idején. 11 Volt, aki felebarátja feleségével cselekedett utálatosságot, más a menyét gyalázta meg fajtalanságban, és volt, aki húgát, apjának leányát erőszakolta meg köztetek. 12 Ajándékokat fogadtak el benned vérontásért, uzsorát és kamatot szedtél, csalárdan nyerészkedtél felebarátaidon, rólam pedig elfelejtkeztél – ezt mondja az én Uram, az Úr.

13 Íme, én összecsapom tenyeremet nyerészkedésed miatt, amelyet elkövettél, és a vérontás miatt, amely benned történt. 14 Vajon megállhat-e szíved, vagy erős lesz-e karod azokban a napokban, amikor én elszámolok veled? Én, az Úr szóltam, és meg is cselekszem! 15 Elszélesztelek a népek közé, és szétszórlak az országokba, s kiirtom belőled a tisztátalanságot. 16 Megszégyenülsz a népek szeme láttára, és akkor megtudod, hogy én vagyok az Úr.”

17 Majd így szólt hozzám az Úr szava: 18 Embernek fia! Izráel háza salakká lett nekem, mint a réz, az ón, a vas és az ólom a kemencében, ezüstsalakká lett. 19 Ezért így szól az én Uram, az Úr: Mivel mindnyájan salakká lettetek, ezért íme, összegyűjtelek benneteket Jeruzsálem közepére. 20 Ahogyan össze szokták gyűjteni az ezüstöt, a rezet, a vasat, az ólmot és az ónt a kemence közepére, hogy tüzet gerjesszenek rá a megolvasztására, úgy gyűjtelek össze titeket fölindulásomban és haragomban, és kemencébe vetlek és megolvasztalak titeket. 21 Összegyűjtelek titeket, és rátok fúvom haragom tüzét, hogy megolvadjatok benne. 22 Ahogyan megolvad az ezüst a kemence közepén, úgy olvadtok meg benne, és megtudjátok, hogy én, az Úr öntöttem ki rátok haragomat.

23 Aztán így szólt hozzám az Úr szava: 24 Embernek fia! Mondd neki: Tisztátalan föld vagy, amely nem kapott esőt a harag napján. 25 Prófétái pártütők benne, olyanok, mint az ordító oroszlán, amely zsákmányt szerez: lelkeket esznek, kincset és értékeket rabolnak, sokasítják benne az özvegyek számát. 26 Papjai erőszakot követtek el törvényemen, és tisztátalanná tették a nekem szentelt dolgokat. Nem tettek különbséget a szent és a közönséges között, és nem tanították meg, hogy mi a különbség a tiszta és tisztátalan között. Szombatjaimra sem voltak tekintettel, úgyhogy megszentségtelenítettek engem. 27 Elöljárói olyanok benne, mint a zsákmányt ragadozó farkasok: vért ontanak, lelkeket veszítenek el, hogy nagy nyereségük legyen. 28 Prófétái habarcsot kennek nekik: hiábavalóságot látnak, és hazugságot jövendölnek nekik, amikor ezt mondják: „Így szól az én Uram, az Úr”, holott az Úr nem beszélt. 29 A föld népe zsarol és zsákmányt szerez, a szűkölködőt és szegényt sanyargatja, és a jövevényt törvénytelenül nyomorgatja. 30 Kerestem közöttük valakit, aki falat húzna, és odaállna elém a résre az országért, hogy ne pusztítsam el, de senkit sem találtam. 31 Ezért kiontom rájuk haragomat, megemésztem őket fölindulásom tüzével, és a fejükre olvasom útjukat – ezt mondja az én Uram, az Úr.