Krónikák második könyve

Jótám uralkodása és győzelme

27 Huszonöt esztendős volt Jótám, amikor uralkodni kezdett, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Jerúsá volt, Cádók leánya. 2 Kedves dolgot cselekedett az Úr előtt. Úgy cselekedett, ahogy apja, Uzzijjá is, csakhogy ő nem ment be az Úr templomába. A nép azonban továbbra is vétkezett. 3 Ő építette meg az Úr házának felső kapuját. Sokat épített a vár kőfalán is. 4 Ezenfölül Júda hegyvidékén városokat épített, a ligetekben pedig palotákat és őrtornyokat. 5 Ő is harcolt Ammón fiainak királyai ellen, akiket megvert. Ammón fiai abban az esztendőben száz talentum ezüstöt, tízezer véka búzát és tízezer véka árpát adtak neki. Ezt fizették neki Ammón fiai a második és a harmadik esztendőben is. 6 És hatalmassá lett Jótám, mert útjain állhatatosan járt az Úr, az ő Istene előtt.

7 Jótám többi dolgát pedig, minden harcát és útját, íme, megírták Izráel és a Júda királyainak köny­vében. 8 Huszonöt esztendős korában kezdett uralkodni, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. 9 Akkor Jótám elaludt, és atyáihoz tért, és eltemették Dávid városában. Fia, Áház lett utána a király.