Krónikák második könyve

Abijjá harca Jeroboám ellen

13 Jeroboám király tizennyolcadik esztendejében kezdett uralkodni Abijjá Júdában. 2 Három évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Míkájáhú volt, a gibeai Úriél leánya. Abijjá és Jeroboám között háború tört ki. 3 Azért Abijjá háborút indított négyszázezer válogatott harcosból álló sereggel. Jeroboám nyolcszázezer válogatott harcosból álló sereggel szállt szembe vele.

4 Akkor felállt Abijjá a Cemáraim-hegyen, amely Efraim hegységében volt, és így szólt: Hallgassátok meg szavamat, Jeroboám és egész Izráel! 5 Nem kellene-e tudnotok, hogy az Úr, Izráel Istene Dávidnak és fiainak adta a királyságot Izráel felett örökre sószövetsége által? 6 Mégis fölkelt Jeroboám, Nebát fia, Salamonnak, Dávid fiának a szolgája, és az ő ura ellen támadt. 7 Azután haszontalan emberek, Beliál fiai gyűltek hozzá, akik ellene szegültek Roboámnak, Salamon fiának, amikor még Roboám gyermek és félénk szívű volt, és nem tudta megvédeni magát velük szemben.

8 És most azt gondoljátok, hogy ti ellene állhattok az Úr királyságának, amely Dávid fiainak a kezében van, mivel sokan vagytok, s veletek vannak az aranyborjak is, amelyeket Jeroboám öntetett nektek istenek gyanánt? 9 Nem ti űztétek-e el az Úr papjait, Áron fiait és a lévitákat? És nem ti szereztetek-e magatoknak papokat, mint más országok népei, mert bárki, aki eljött egy fiatal bikával vagy hét kossal, hogy felavassák, papja lett azoknak, amik nem istenek? 10 Mi azonban megmaradtunk az Úr, a mi Istenünk mellett, akit mi nem hagytunk el. A papok pedig, Áron fiai, az Úrnak szolgálnak, és a léviták is végzik munkájukat. 11 Minden reggel és minden este égőáldozatot és füstölőáldozatot mutatnak be az Úrnak, és gondot viselnek arra, hogy kenyér kerüljön a tiszta asztalra, és az arany mécsestartó mécseseit meggyújtják minden este. Mert mi megtartjuk az Úrnak, a mi Istenünknek a rendelését, ti pedig elhagytátok őt. 12 Azért, íme, Isten mivelünk van vezér gyanánt, és az ő papjai a riadókürtökkel, hogy ellenetek kürtöljenek. Izráel fiai! Ne harcoljatok az Úr ellen, atyáitok Istene ellen, mert nem lesztek szerencsések!

13 Jeroboám pedig lest vetett ellenük, hogy hátuk mögé kerüljön, s ilyen módon a sereg ott volt Júda előtt, hátuk mögött pedig a lesben állók. 14 Látva pedig a júdaiak, hogy íme, elöl is, hátul is megtámadták őket, az Úrhoz kiáltottak, a papok pedig megfújták a kürtöket. 15 Kiáltottak hát Júda férfiai. És amikor kiáltottak, Isten megverte Jeroboámot és az egész Izráelt Abijjá és Júda előtt. 16 És Izráel fiai menekültek Júda elől, de Isten a kezükbe adta őket. 17 Mert megverte őket Abijjá és népe nagy csapással, annyira, hogy az izráeliek közül ötszázezer válogatott férfi esett el halálos sebbel. 18 Így aláztattak meg Izráel fiai abban az időben. Júda fiai pedig megerősödtek, mert ők az Úrra, atyáik Istenére támaszkodtak. 19 Abijjá üldözte Jeroboámot, és elfoglalt tőle egynéhány várost; Bételt és falvait, Jesánát és falvait, és Efravint és falvait. 20 És többé nem kapott erőre Jeroboám Abijjá idejében, hanem megverte őt az Úr, és meghalt. 21 Abijjá pedig hatalmassá lett, és vett magának tizennégy feleséget, s huszonkét fiút és tizenhat leányt nemzett. 22 Abijjának pedig a többi dolga, útja és beszéde megíratott Iddó próféta könyvében.