János evangéliuma

7 Jézus ezek után Galileát járta, és nem akart Júdeába menni, mert ott a zsidók meg akarták ölni. 2 Közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátorünnep. 3 Testvérei azért azt mondták neki: Menj el innen, és térj vissza Júdeába, hogy tanítványaid is lássák tetteidet, amelyeket cselekszel! 4 Mert senki sem cselekszik titokban, aki a nyilvánosság előtt ismertté akar válni. Ha ilyeneket teszel, mutasd meg magadat a világnak. 5 Mert saját testvérei sem hittek benne. 6 De Jézus azt mondta nekik: Az én időm még nem érkezett el, nektek azonban minden idő alkalmas. 7 Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról teszek bizonyságot, hogy cselekedetei gonoszak. 8 Ti menjetek fel az ünnepre, én még nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én időm még nem telt be. 9 Ezt mondta nekik, és Galileában maradt.

Jézus Jeruzsálemben a lombsátorünnepen

10 Amikor azonban a testvérei már elmentek, akkor ő is fölment az ünnepre, de nem nyilvánosan, hanem titokban. 11 A zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és kérdezgették: Hol van ő? 12 A tömegben nagy zúgolódás támadt miatta. Némelyek azt mondták, hogy jó ember, mások pedig azt mondták, hogy nem az, hanem félrevezeti a népet. 13 De senki sem beszélt nyilvánosan róla a zsidóktól való félelem miatt.

Jézus a templomban tanít

14 Már az ünnep közepe volt, amikor Jézus fölment a templomba, és tanított. 15 A zsidók csodálkozva mondták: Honnan ismeri ez az Írásokat, holott nem tanulta? 16 Jézus pedig így válaszolt: Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. 17 Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti erről a tanításról, hogy Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. 18 Aki magától szól, az a saját dicsőségét keresi; aki annak dicsőségét keresi, aki őt elküldte, az igaz, és abban nincs hamisság. 19 Nem Mózes adta nektek a törvényt? De közületek senki sem tartja meg a törvényt. Miért akartok engem megölni? 20 A sokaság pedig azt mondta: Ördög van benned. Ki akar téged megölni? 21 Jézus erre azt mondta nekik: Egy dolgot tettem, és mindnyájan csodálkoztok rajta. 22 Mivel Mózes elrendelte nektek a körülmetélkedést – nem mintha az Mózestől való volna, hanem az atyáktól –, szombaton is körülmetélitek az embert. 23 Ha pedig körülmetélhető az ember szombaton, hogy meg ne sértsék Mózes törvényét, ti most azért haragszotok rám, mert én egy embert teljes egészében meggyógyítottam szombaton? 24 Ne csak látszatra ítéljetek, hanem mondjatok igazságos ítéletet!

25 A jeruzsálemiek közül némelyek így beszéltek: Nemde ez az, akit meg akarnak ölni? 26 És íme, nyilvánosan beszél, és semmit sem szólnak ellene. Talán bizony felismerték a főemberek, hogy ő a Krisztus? 27 De erről tudjuk, honnan való, amikor azonban eljön a Krisztus, róla senki sem tudja, honnan való. 28 Jézus pedig a templomban tanítva így kiáltott: Ti ismertek engem, és azt is tudjátok, honnan való vagyok, de én nem magamtól jöttem, hanem az küldött engem, aki igaz, akit ti nem ismertek. 29 Én azonban ismerem őt, mert tőle vagyok, és ő küldött engem. 30 Erre el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét, mert még nem jött el az ő órája.

31 A sokaság közül pedig sokan hittek benne, és azt mondták: a Krisztus, ha majd eljön, tehet-e több csodát annál, mint amennyit ő tett? 32 Meghallották a farizeusok, hogy a sokaság ezeket suttogta felőle, és szolgákat küldtek a farizeusok és a főpapok, hogy elfogják. 33 Ekkor azt mondta nekik Jézus: Még egy kevés ideig veletek vagyok, de majd elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. 34 Kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. 35 A zsidók akkor egymás között így beszéltek: Hová akar ez menni, hogy mi majd nem találjuk meg őt? Vajon a görögök közötti szórványba menne, görögöket tanítani? 36 Mit értett azon, amit mondott: „Kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek?”

Az élő víz ígérete

37 Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus, és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! 38 Aki hisz bennem, amint az Írás mondta, élő víz folyamai áradnak annak belsejéből. 39 Ezt pedig a Lélekről mondta, akit kapnak majd a benne hívők, mert még nem adatott a Szentlélek, mivelhogy Jézus még nem dicsőült meg.

40 A sokaságból többen, akik hallották ezt a beszédet, azt mondták: Ez valóban próféta. 41 Mások azt mondták: Ez a Krisztus. Ismét mások azt kérdezték: Csak nem Galileából jön el a Krisztus? 42 Az Írás nem azt mondja, hogy Dávid magvából való, és Betlehemből, abból a városból jön el a Krisztus, ahol Dávid élt? 43 Megosztottság támadt azért miatta a sokaságban. 44 Közülük némelyek el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét. 45 Végül a szolgák visszamentek a főpapokhoz és a farizeusokhoz, akik azt kérdezték tőlük: Miért nem hoztátok ide? 46 A szolgák pedig így válaszoltak: Soha ember még így nem beszélt, mint ő! 47 A farizeusok erre azt mondták: Talán titeket is megtévesztett? 48 Vajon hitt-e benne valaki a főemberek vagy a farizeusok közül? 49 De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott! 50 Nikodémus, aki korábban járt nála, és aki közülük való volt, azt kérdezte tőlük: 51 Vajon a mi törvényünk elítéli-e az embert, mielőtt ki nem hallgatja, és meg nem tudja, hogy mit tett? 52 Erre azt mondták neki: Talán te is galileai vagy? Nézz utána, és meglátod, hogy Galileából nem támad próféta. 53 És mindnyájan hazamentek.