János evangéliuma

Az örökkévaló Ige testté lett

1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 2 Ő kezdetben Istennél volt. 3 Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. 4 Benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. 5 A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.

6 Megjelent egy Istentől küldött ember, akinek János volt a neve. 7 Tanúskodni jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. 8 Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. 9 Az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, már eljött a világba. 10 A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. 11 Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. 12 De mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek, 13 akik nem vérből, sem a test akaratából, sem a férfiú indulatából, hanem Istentől születtek.

14 Az Ige testté lett, és közöttünk la­ko­zott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. 15 János bizonyságot tett róla, és így kiáltott: Ő az, akiről megmondtam: Utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt nálam. 16 Mi mindnyájan az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. 17 Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. 18 Az Istent soha senki nem látta, az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.

Keresztelő János bizonyságtétele

19 Ez János bizonyságtétele, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék: Ki vagy te? 20 Ő megvallotta és nem tagadta, világosan megmondta, hogy „nem én vagyok a Krisztus”. 21 Ismét megkérdezték tőle: Akkor hát ki vagy? Illés vagy? És azt mondta: Nem vagyok. A próféta vagy? Ő azt felelte: Nem. 22 Azt mondták azért neki: Ki vagy akkor, hogy választ adhassunk azoknak, akik elküldtek minket: mit mondasz magadról? 23 Erre azt mondta: Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyenesítsétek ki az Úr útját, amint megmondta Ézsaiás próféta. 24 A küldöttek a farizeusok közül valók voltak, 25 akik megkérdezték tőle: miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta? 26 János pedig azt felelte: Én vízzel keresztelek, de köztetek van, akit ti nem ismertek, 27 ő utánam jön, és én nem vagyok méltó arra sem, hogy a saruja szíját megoldjam. 28 Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt.

29 Másnap János látta Jézust hozzá menni, és azt mondta: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét! 30 Ő az, akiről ezt mondtam: Utánam jön egy férfiú, aki megelőzött engem, mert előbb volt nálam. 31 És én nem ismertem őt, de azért jöttem én, aki vízzel keresztelek, hogy megjelentsem Izráelnek. 32 János bizonyságot is tett: Láttam a Lelket leszállni az égből, mint egy galambot, és megnyugodott rajta. 33 És én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem: Akire látod a Lelket leszállni és rajta megnyugodni, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. 34 És én láttam, és bizonyságot tettem róla, hogy ő az Isten Fia.

Jézus első tanítványai

35 Másnap ismét ott állt János és kettő az ő tanítványai közül, 36 és ránézett Jézusra, amint ott járt, és azt mondta: Íme, az Isten Báránya! 37 És a két tanítvány hallotta, hogy mit mondott, és követte Jézust. 38 Jézus pedig hátrafordult, és amikor látta, hogy azok követik, azt kérdezte tőlük: Mit kerestek? Azok pedig ezt mondták neki: Rabbi (amely azt jelenti: Mester), hol laksz? 39 Azt mondta nekik: Jöjjetek, és lássátok meg! Elmentek tehát, és meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Körülbelül tíz óra volt. 40 A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották, és őt követték, András volt az egyik, Simon Péter testvére. 41 Ő, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, elmondta neki: Megtaláltuk a Messiást (amely azt jelenti: Krisztus), 42 és elvezette Jézushoz. Jézus pedig rátekintve így szólt: Te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni (amely azt jelenti: Kőszikla).

43 Másnap Galileába akart menni Jézus, és találkozott Fülöppel, és azt mondta neki: Kövess engem! 44 Fülöp pedig Bétsaidából, András és Péter városából való volt. 45 Fülöp találkozott Nátánaéllel, és azt mondta neki: Megtaláltuk a názáreti Jézust, József fiát, akiről Mózes írt a törvényben, és akiről a próféták is írtak. 46 Erre Nátánaél azt mondta neki: Názáretből támadhat-e valami jó? Fülöp így válaszolt: Jöjj, és lásd meg! 47 Amikor Jézus látta Nátánaélt feléje közeledni, azt mondta róla: Íme, egy igazi izraelita, akiben nincs hamisság. 48 Nátánaél erre azt kérdezte: Honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt: Mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak téged, ahogy a fügefa alatt voltál. 49 Nátánaél ekkor azt mondta neki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izráel Királya! 50 Jézus így válaszolt: Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél. 51 És azt mondta neki: Bizony, bizony mondom nektek, meglátjátok majd a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak, és leszállnak az Emberfiára.