Márk evangéliuma

Jézust megvetik Názáretben
(Mt 13,53–58; Lk 4,16–30; Jn 6,42; Jn 4,44)

6 Azután eltávozott onnan, és szülővárosába ment; a tanítványai is követték. 2 Amikor eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában, és sokan, akik őt hallották, álmélkodva mondták: Honnan vette ezeket? Miféle bölcsesség adatott neki, hogy ily csodadolgok történnek a keze által? 3 Nemde ez az ácsmester és Mária fia, Jakabnak, Józsefnek, Júdásnak és Simonnak pedig testvére? És nemde itt élnek közöttünk nőtestvérei is? És megbotránkoztak benne. 4 Jézus pedig azt mondta nekik: Csak a maga hazájában, rokonai és saját háznépe között nincs becsülete a prófétának. 5 Nem is tehetett ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyított meg, kezét rájuk helyezve. 6 És csodálkozott hitetlenségükön.

Jézus kiküldi tanítványait
(Mt 10,1.5–15; Lk 9,1–6)

Aztán sorra járta a környék falvait, és tanított. 7 Majd magához szólította a tizenkettőt, és kettesével kezdte őket kiküldeni. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkeken, 8 és megparancsolta nekik, hogy az útra semmit ne vigyenek egy boton kívül, se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben. 9 Sarut kössenek, de ne öltsenek magukra két ruhát. 10 Majd azt mondta nekik: Ha valahol egy házba betértek, maradjatok ott mindaddig, amíg tovább nem mentek onnan! 11 Ahol nem fogadnak be titeket, és nem hallgatnak rátok, onnan menjetek el, és verjétek le a port is a lábatokról, bizonyságul ellenük. 12 Útra keltek azért, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. 13 Sok ördögöt űztek ki, és olajjal sok beteget megkentek és meggyógyítottak.

Keresztelő János halála
(Mt 14,1–12; Lk 9,7–9; Lk 3,19–20)

14 Heródes király is hallott ezekről, mert közismert lett Jézus neve. Azt beszélték, hogy Keresztelő János támadt fel a halálból, és azért működnek benne ezek a csodatevő erők. 15 Egyesek azt mondták, hogy ő Illés, mások pedig azt állították, hogy próféta, olyan, mint a régi próféták közül egy. 16 Amikor Heródes ezeket hallotta, azt mondta: Az a János támadt fel, akit én lefejeztettem. 17 Mert maga Heródes fogatta el és vettette börtönbe Jánost, Heródiás – Fülöpnek, az ő testvérének a felesége – miatt, akit feleségül vett. 18 Mert János azt mondta Heródesnek: Nem szabad neked a testvéred feleségével együtt élned. 19 Heródiás ezért haragudott rá, és meg akarta őt ölni, de nem tehette, 20 mert Heródes félt Jánostól, akit igaz és szent embernek tartott, és oltalmába vette. Amikor hallgatta, sokszor zavarba jött, de mégis szívesen hallgatta. 21 Végre eljött a kedvező alkalom. Amikor Heródes születésnapján lakomát adott főembereinek, vezéreinek és Galilea előkelőségeinek, 22 ennek a Heródiásnak a leánya bement és táncolt, és megtetszett Heródesnek és a vendégeknek. A király pedig azt mondta a leánynak: Kérj tőlem, amit akarsz, és megadom neked. 23 Meg is esküdött neki: Bármit kérsz, megadom neked, még ha országom felét is. 24 Az pedig kiment, és így szólt anyjához: Mit kérjek? „Keresztelő János fejét” – hangzott a válasz. 25 Erre a lány nagy sietve visszament a királyhoz, és elmondta kérését: Szeretném, ha mindjárt ideadnád nekem Keresztelő János fejét egy tálon. 26 A király pedig – noha igen megszomorodott – esküje és a vendégek miatt nem akarta őt elutasítani. 27 Azonnal elküldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozza el János fejét. 28 Az pedig elment, fejét vette a börtönben, majd elhozta egy tálon, és odaadta a leánynak. A leány pedig az anyjának adta. 29 Amikor ezt meghallották a tanítványai, eljöttek, elvitték a holttestét, és egy sírba helyezték.

Ötezer ember megvendégelése
(Mt 14,13–21; Lk 9,10–17; Jn 6,1–15)

30 Az apostolok összegyülekeztek Jézushoz, és beszámoltak neki mindarról, amit tettek és tanítottak. 31 Ő pedig azt mondta nekik: Gyertek velem, csak ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kissé! Mert sokan jöttek-mentek, úgyhogy még enni sem volt idejük. 32 Elhajóztak hát egy kietlen helyre csak magukban. 33 Amikor azonban a sokaság meglátta őket, amint mentek, és sokan felismerték őt, minden városból gyalog odasiettek, úgyhogy meg is előzték őket.

34 Amikor Jézus kiszállt, nagy sokaságot látott, és megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. És elkezdte őket sok mindenre tanítani. 35 De amikor már az idő későre járt, odamentek hozzá a tanítványok, és azt mondták: Puszta ez a hely, és az idő későre jár. 36 Bocsásd el őket, hogy elmenjenek a környező majorokba és falvakba, és vegyenek maguknak élelmet. 37 Ő azonban azt mondta nekik: Ti adjatok nekik enni! Mire így válaszoltak: Talán elmenjünk, és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adjunk nekik? 38 Ő pedig megkérdezte: Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg! Megnézték, és azt mondták: Öt; és két halunk. 39 Akkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit csoportonként a zöld pázsitra. 40 Letelepedtek azért csoportonként, százasával és ötvenesével. 41 Ő pedig vette az öt kenyeret és a két halat, föltekintett az égre, hálát adott, megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük. És a két halat is elosztotta mindnyájuk között. 42 Ettek is mindnyájan, és jóllaktak. 43 Majd felszedték a kenyérdarabokat, tizenkét tele kosárral, és a halakat. 44 Akik pedig a kenyerekből ettek, csak férfiak mintegy ötezren voltak.

Jézus a tengeren jár (Mt 14,22–33; Jn 6,16–21)

45 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó partra Bétsaida felé, amíg ő a sokaságot elbocsátja. 46 Miután elbocsátotta őket, fölment a hegyre imádkozni. 47 Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig egymagában a parton. 48 És látta őket, amint vesződnek az evezéssel, mert a szél szembefújt velük. Az éj negyedik szakaszában odament hozzájuk a tengeren járva, és el akart haladni mellettük. 49 Amikor azok látták őt a tengeren járni, kísértetnek vélték, és felkiáltottak, 50 mert mindnyájan látták, és megrémültek. De ő azonnal megszólította őket, és azt mondta nekik: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! 51 Majd beszállt hozzájuk a hajóba, és elállt a szél. Ők pedig szerfölött álmélkodtak magukban, 52 mert még nem okultak a kenyerekből, mivelhogy a szívük még kemény volt.

Jézus sok beteget meggyógyít
(Mt 14,34–36)

53 És átkelve eljutottak Genezáret földjére, ahol kikötöttek. 54 De mihelyt kiszálltak a hajóból, azonnal felismerték őt, 55 és az egész környéket befutkosták, hogy nyoszolyákon odavigyék a betegeket, amerre hallották, hogy ő ott van. 56 És ahova csak bement, a falvakba, városokba vagy majorokba, a betegeket letették a piactéren, és kérték őt, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék. És akik csak megérintették, meggyógyultak.