Józsué könyve

Józsué intelmei a néphez

23 Hosszú idővel azután, hogy az Úr nyugalmat adott Izráelnek minden körülötte levő ellenségétől, Józsué megidősödött, és öreg lett. 2 Ekkor összehívta egész Izráelt, annak véneit, fejeit, bíráit és elöljáróit, és azt mondta nekik: Idős és öreg lettem. 3 Ti magatok is láttatok mindent, amit az Úr, a ti Istenetek mindezekkel a népekkel cselekedett előttetek, hiszen maga az Úr, a ti Istenetek harcolt érettetek. 4 Látjátok, elosztottam nektek nemzetségeitek szerint, sorsvetés által örökségül az itt maradt népek birtokát meg azokét a népekét, amelyeket kipusztítottam a Jordántól a Nagy-tengerig napnyugaton. 5 Az Úr pedig, a ti Istenetek maga űzi ki őket előletek, hogy örököseivé legyetek a földjüknek, ahogyan megmondta nektek Istenetek, az Úr. 6 Legyetek azért igen erősek, hogy megőrizzétek és megtartsátok mindazt, ami meg van írva Mózes törvényköny­vében. Ne térjetek el attól se jobbra, se balra. 7 Ne keveredjetek össze ezekkel a népekkel, amelyek itt maradtak közöttetek. Isteneik nevét ki se ejtsétek, azokra ne esküdjetek, ne is szolgáljatok nekik, előttük meg ne hajoljatok. 8 Hanem ragaszkodjatok az Úrhoz, a ti Istenetekhez, ahogy mindmáig cselekedtétek! 9 Ezért űzött ki az Úr előletek nagy és erős népeket, előttetek azonban senki nem állhatott meg mindmáig. 10 Egy férfi közületek elűz ezret, mert az Úr, a ti Istenetek az, aki harcol értetek, ahogy megmondta nektek. 11 Azért nagyon vigyázzatok magatokra, hogy szeressétek Isteneteket, az Urat! 12 Mert ha mégis elfordultok tőle, és e népek maradékaihoz ragaszkodtok, amelyek itt maradtak köztetek, és sógorságot köttök velük, összekeveredtek velük, és ők veletek: 13 bizony megtudjátok majd akkor, hogy az Úr, a ti Istenetek nem űzi ki többé e népeket előletek. Sőt inkább tőrré és hurokká lesznek számotokra, oldalatokon ostorrá, szemetekben pedig tövissé, amíg ki nem vesztek erről a jó földről, amelyet Istenetek, az Úr adott nektek.

14 Én pedig, íme, elmegyek már a minden földi ember útján. Tudjátok meg azért teljes szívetek és teljes lelketek szerint, hogy egy szó sem veszett el mindabból a jó szóból, amelyet az Úr, a ti Istenetek ígért nektek. Mind beteljesedett rajtatok, egy szó sem veszett el azokból! 15 De ahogy betelt rajtatok mindaz a jó szó, amelyet az Úr, a ti Istenetek mondott felőletek, úgy beteljesíti majd rajtatok az Úr minden fenyegetését is, amíg ki nem pusztít benneteket e jó földről, amelyet Istenetek, az Úr adott nektek. 16 Ha áthágjátok Isteneteknek, az Úrnak szövetségét, amelyet ő rendelt nektek, és elmentek, és idegen isteneknek szolgáltok, és meghajoltok előttük, akkor fölgerjed ellenetek az Úr haragja, és hamarosan kivesztek e jó földről, amelyet ő adott nektek.