Józsué könyve

A többi hat törzs és Józsué öröksége

19 A sorsvetés által a második rész Simeonnak jutott, Simeon fiai törzsének nemzetségenként. Örökségük a Júda fiainak örökségén belül volt. 2 Az ő örökségük lett Beérseba, Seba és Móládá, 3 Hacar-Súál, Bálá és Ecem, 4 Eltólad, Betúl és Hormá, 5 Ciklag, Bét-Markábót és Hacar-Szúszá, 6 Bét-Lebáót és Sárúhen. Tizenhárom város a falvaival együtt. 7 Ain, Rimmón, Eter és Ásán. Négy város a falvaival együtt. 8 Továbbá mindazok a falvak, amelyek ezek körül a városok körül voltak Baalat-Beérig, délen Rámáig. Ez a Simeon fiai törzsének öröksége nemzetségeinek megfelelően. 9 A Júda fiainak osztályrészéből kaptak Simeon fiai örökséget, mert Júda fiainak osztályrésze elég nagy volt nekik. Ezért kaptak Simeon fiai örökséget azoknak az örökségén belül.

10 A sorsvetés által a harmadik rész Zebulon fiainak jutott az ő nemzetségeik szerint, és örökségük határa Szárídig terjedt. 11 Fölmegy a határuk nyugatnak, Maralá felé, érinti Dabbesetet, és érinti azt a patakot is, amely Jokneámmal szemben van. 12 Szárídtól pedig kelet felé fordul Kiszlót-Tábór határához, és továbbmegy Dobratnak, és fölmegy Jáfíáig. 13 Onnan pedig átmegy kelet felé Gát-Héfernek és Ét-Kácínnak, majd elér Rimmónig, amely Néá felé terül el.* 14 Ezt megkerüli a határ Hannátóntól északra, és a Jiftah-Él völgyé­ben végződik. 15 Továbbá Kattát, Nahalál, Simrón, Jidalá és Betlehem. Tizenkét város a falvaival együtt. 16 Ez Zebulon fiainak öröksége nemzetségeinek megfelelően, ezek a városok a falvaikkal együtt.

17 A sorsvetés által a negyedik rész Issakárnak, az Issakár törzse fiainak jutott, nemzetségeik szerint. 18 Ez lett a határuk: Jezréel, Keszulót és Súném, 19 Hafáraim, Sion és Anáharat, 20 Rabbít, Kisjón és Ebec, 21 Remet, Én-Ganním, Én-Haddá és Bét-Paccéc. 22 Érinti a határ Tábórt, Sahacímát és Bétsemest, a határuk a Jordánnál végződik. Tizenhat város és a falvaik. 23 Ez Issakár fiai törzsének öröksége nemzetségenként; ezek a városok a falvaikkal együtt.

24 A sorsvetés által az ötödik rész Ásér fiai törzsének jutott, nemzetségeik szerint. 25 Ez lett a határuk: Helkat, Halí, Beten és Aksáf, 26 Alammelek, Amád és Misál. Nyugaton érinti a határ a Karmelt és Sihór-Libnátot. 27 Innen kelet felé fordul Bét-Dágónnak, és érinti Zebulont és a Jiftah-Él völgyét észak felől, majd Bét-Émeket és Neíélt, majd elér északon Kábúlig. 28 Innen Ebrón, Rehób, Hammón és Káná mellett egészen Szidón-Rabbáig húzódik. 29 Azután visszafordul a határ Rámának, Tírusz erődített váro­sá­ig. Majd Hószának fordul, és a vége a tengernél van, Akzíb oldala felől. 30 És ott van még Ummá, Afék és Rehób; huszonkét város a falvaival együtt. 31 Ez Ásér fiai törzsének öröksége nemzetségeik szerint; ezek a városok a falvaikkal együtt.

32 A sorsvetés által a hatodik rész Naftáli fiainak jutott, Naftáli fiainak, az ő nemzetségeiknek. 33 Ez lett a határuk: Héleftől, a caananními tölgyfától Adámí-Nekebig és Jabneélen át Lakkúmig terjed, és a Jordánig ér el. 34 Azután a határ nyugat felé, Aznót-Tábórnak fordul, innen pedig továbbhalad Húkóknak, és érinti Zebulont dél felől, Ásért pedig nyugat felől és Júdát is, a Jordán pedig kelet felé van.* 35 A megerősített városok ezek: Ciddím, Cér, Hammat, Rakkat és Kinneret, 36 Adámá, Ráma és Hácór, 37 Kedes, Edrei és Én-Hácór, 38 Jirón, Migdal-Él, Horém, Bét-Anát és Bétsemes. Tizenkilenc város a falvaival együtt. 39 Ez Naftáli fiai törzsének öröksége nemzetségeinek megfelelően; ezek a városok a falvaikkal együtt.

40 A sorsvetés által a hetedik rész a Dán fiai törzsének jutott, nemzetségeik szerint. 41 Ez lett örökségük határa: Corá, Estáól és Ír-Semes, 42 Saalabbin, Ajjálón és Jitlá, 43 Élón, Timnátá és Ekrón, 44 Elteké, Gibbetón és Baalat, 45 Jehud, Bené-Berak és Gat-Rimmón, 46 Mé-Jarkón és Rakkón, a Jáfó előtt levő területtel együtt. 47 Dán fiainak határa később hátrább került. Ezért Dán fiai fölkeltek, és harcoltak Lesem ellen, s el is foglalták és kardélre hányták, birtokba vették, és ott laktak, és Lesemet Dánnak nevezték atyjuk, Dán neve után. 48 Ez Dán fiai törzsének öröksége nemzetségenként, ezek a városok a falvaikkal együtt.

49 Mikor pedig befejezték a föld örökbe vételét annak határai szerint, akkor Izráel fiai­ örökséget adtak Józsuénak, Nún fiának is maguk között. 50 Az Úr rendelése szerint adták neki azt a várost, amelyet kért: Timnat-Szerahot az Efraim hegyvidékén. Fölépítette azt a várost, és abban lakott.

51 Ezek azok a területek, amelyeket örökségül adtak Eleázár pap és Józsué, Nún fia és az izráeli törzsek családfői nemzetségeiknek sorsvetés által Silóban, az Úr színe előtt, a gyülekezet sátrának bejáratánál. Így fejezték be az ország földjének fölosztását.