Józsué könyve

Kánaán földjének felosztása. Rúben, Gád és Manassé fél törzsének öröksége

13 Mikor Józsué megvénült, és igen megöregedett, azt mondta neki az Úr: Te megvénültél, igen megöregedtél, pedig még igen sok elfoglalni való föld maradt. 2 Ez az a föld, amely fennmaradt: a filiszteusok minden tartománya és az egész Gesúr; 3 a Sihórtól fogva, amely Egyiptom fölött folyik, egészen Ekrón határáig északra, amely a kánaániakhoz tartozik. A filiszteusok öt fejedelemsége: Gázáé, Asdódé, Askelóné, Gáté, Ekróné, továbbá az avviak. 4 Délről a kánaániak egész földje és Meárá, amely a szidóniaké, Afékig, az emóriak határáig. 5 Továbbá a gebáliak földje és az egész Libánon kelet felé, Baal-Gádtól kezdődően, amely a Hermón-hegy alatt van, egészen a hamáti útig. 6 A hegységnek minden lakosát a Libánontól Miszrefót-Majimig, a szidóniakat mind magam űzöm ki Izráel fiai elől, csak sorsold ki Izráelnek örökségül, ahogy megparancsoltam neked. 7 Most azért oszd el ezt a földet örökségül a kilenc törzsnek és a Manassé fél törzsének.

8 A másik fél törzzsel együtt Rúben és Gád nemzetsége már megkapta örökségét, amelyet Mózes adott nekik, a Jordánon túl, kelet felé. Megkapták, ahogy Mózes, az Úr szolgája nekik adta, 9 Aróértől fogva, amely az Arnón-patak partján van, a várost, amely a patak középső folyásánál van, és Médeba egész síkságát Díbónig. 10 És a Hesbónban uralkodó Szíhónnak, az emóriak királyának minden városát az Ammón fiainak határáig. 11 Gileádot és Gesúr és Maakát határát, az egész Hermón-hegyet és az egész Básánt Szalkáig. 12 Básánban Óg egész országát, aki Astárótban és Edreiben uralkodott. Ő maradt meg a refáiak utódai közül, de leverte és kiűzte őket Mózes. 13 Izráel fiai­ azonban nem űzték ki a gesúriakat és a maakátiakat, ezért ott is laknak a gesúriak és a maakátiak Izráel között mind e mai napig. 14 Csak Lévi törzsének nem adott örökséget: az Úrnak, Izráel Istenének tűzáldozatait kapta ő örökségül az ígéret szerint.

15 A Rúben fiai törzsének Mózes ezt az örökséget adta, 16 ez lett a területük: Aróértől fogva, amely az Arnón-patak partján van, és a város a patak középső folyásánál és Médebának egész fennsíkja; 17 Hesbón és a hozzá tartozó városok a fennsíkon, Díbón, Bámót-Baal és Bét-Baal-Meón, 18 Jahcá, Kedémót és Méfaat; 19 Kirjátaim, Szibmá és Ceret-Hassahar a völgyből kiemelkedő hegyen, 20 Bét-Peór, a Piszgá dombvidéke és Bét-Hajjesimót. 21 A síkság minden városa és a Hesbónban uralkodó Szíhónnak, az emóriak királyának egész országa; őt is megverte Mózes, őt és Midján fejedelmeit: Evít, Rekemet, Cúrt, Húrt és Rebát, Szíhón fejedelmeit, akik ezen a földön laktak. 22 A jövendőmondó Bálámot, Beór fiát is megölték Izráel fiai fegyverrel a többi megölttel együtt. 23 Rúben fiainak tehát a Jordán és melléke volt a területük. Ez Rúben fiainak öröksége családjaik szerint, a városok és a hozzájuk tartozó falvak.

24 Gád nemzetségének, Gád fiainak is adott örökséget Mózes az ő családjaik szerint. 25 Az ő területük ez lett: Jazér és Gileád összes városa és az Ammón fiai földjének a fele Aróérig, amely Rabbá fölött van. 26 És Hesbóntól kezdődően Rámat-Hammicpéig és Betónímig, meg Mahanaimtól Lódebár határáig. 27 A völgyben pedig Bét-Hárám, Bét-Nimrá, Szukkót és Cáfón, Szíhón, Hesbón királya országának maradéka, a Jordán és melléke, a Kinneret-tenger széléig a Jordánon túl, keleten. 28 Ez Gád fiainak az öröksége nemzetségenként, ezek a városok a hozzájuk tartozó falvakkal.

29 A Manassé törzse felének is adott Mózes örökséget. Ez lett a Manassé fiainak fél törzséé nemzetségenként: 30 az ő területük Mahanaimtól kezdődően az egész Básán, Ógnak, Básán királyának egész országa és Jáír összes falva, amely Básánban van, hatvan város. 31 És Gileád fele, Astárót és Edrei, Óg országának városai Básánban. Ez jutott a Manassétól származó Mákír fiainak, Mákír fiai felének nemzetségenként.

32 Ezeket adta örökségül Mózes Móáb mezőségén, a Jordánon túl, Jerikótól kelet felé. 33 Lévi nemzetségének pedig nem adott Mózes örökséget. Az ő örökségük az Úr, Izráel Istene, amint megmondta nekik.