Pál második levele a korinthusiakhoz

Pál Krisztus iránti engedelmességet követel

10 Krisztus szelídségével és engedékenységével fordulok hozzátok, én, Pál, aki szemtől szemben ugyan alázatos vagyok köztetek, de távollétemben bátor vagyok veletek szemben. 2 Arra kérlek titeket, hogy amikor jelen leszek, ne kelljen bátornak lennem, mert meg vagyok győződve róla, hogy bátor lehetek némelyekkel szemben, akik úgy gondolkodnak felőlünk, mintha mi test szerint élnénk. 3 Mert noha testben élünk, de nem test szerint viaskodunk. 4 Mert hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem Isten szerint erősek, erősségek lerombolására. 5 Leromboljuk az okoskodásokat és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak, 6 és készen állunk megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyt teljes lesz a ti engedelmességetek.

7 Arra nézzetek, ami a szemetek előtt van! Ha valaki azt hiszi magáról, hogy ő a Krisztusé, vegye számításba azt is, hogy amint ő a Krisztusé, úgy mi is. 8 Mert ha még egy kissé többet is dicsekszem hatalmunkkal, amelyet az Úr a ti építésetekre, nem pedig a rombolásotokra adott, nem fogok megszégyenülni, 9 hogy úgy tűnjek, mintha leveleim által csak ijesztgetnélek titeket. 10 Mert úgy mondják, hogy levelei ugyan súlyosak és kemények, de testi megjelenése erőtlen, és beszéde silány. 11 Gondolja meg azért, aki ilyen, hogy amilyenek vagyunk szóban, levelek által a távollétünkben, ugyanolyanok leszünk cselekedetben is.

Pál életének és igehirdetésének
mértéke az Úr

12 Mert nem merjük magunkat azokhoz számítani vagy hasonlítani, akik magukat ajánlják, mert azok nem járnak el okosan, hiszen önmagukat magukhoz mérik, és magukhoz hasonlítják. 13 Mi azonban nem mérték nélkül dicsekszünk, hanem annak a mércének a mértéke szerint, amelyet Isten osztott ki nekünk, hogy hozzátok is eljussunk. 14 Mert mi nem léptünk túl azon, mint ha nem értünk volna el hozzátok, hiszen hozzátok is eljutottunk a Krisztus evangéliumával. 15 Nem dicsekszünk mértéktelenül mások munkájával, de reméljük, hogy hitetek növekedésével naggyá leszünk köztetek a mi mércénk szerint, 16 s majd rajtatok túl is hirdetjük az evangéliumot, de nem dicsekszünk azzal, ami a mások munkája nyomán már készen van. 17 Aki pedig dicsekszik, az Úrban dicsekedjék, 18 mert nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl.